Bài hát ngôi sao Hà Nội - Vĩnh Cát (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
104
lượt xem
15
download

Bài hát ngôi sao Hà Nội - Vĩnh Cát (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngôi sao hà nội - vĩnh cát (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngôi sao Hà Nội - Vĩnh Cát (lời bài hát có nốt)

  1. Ngoâi sao Haø Noäi. nhaïc & lôøi : Vónh Caùt bb 2 œ « « « 4 J « « « l ˙ »»» j j »»» « « « « j ˆ « ˆ ˆ « « l « « « _ l _ j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ====================== l & j « « « ˙ « = Nhöõng vì sao laáp laùnh giöõa baàu trôøi Haø Noäi bb « « « « l « « « « « j ˆ « _ ˆ ˆ « ˙ « « « « « « l « « _ _ « l _ & « j j ˆ « « j ˆ ˆ « « « =========================l « « ˆ « ˆ j j « « j ˆ « « « _ ˙ « Nhöõng vì sao khoâng noùi nhöng bieát chôø bieát ñôïi bb « « « « l « « « « « « « ˆ « l « « « « « « « ˆ l « ˆ « « ˆ « j j « k « ˆ ˆ « j ˆ « « j & j « _ ˆ « j j j _ « « =========================l « « « « _ _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ j ˆ « j « « j. Laø sao Anh laø sao Em Laø sao Anh laø sao Em bb « l « « « œ l ˙ l œ « « œ l œ « ˙ « « « « J ˆ ˆ ˆ »»» j j j « « « »»» J « « »J »»» ˆ ˆ »» =========================l & j j « « »»» « « « « j j ˆ ˆ « « Anh khoâng laøm sao Hoâm Em chaúng laøm sao Mai Phaûi tìm & bb œ »»» »œ . »œ ˙ »» »» l »»» =========================l l œ Œ ˙ »»» l »»» l œ »J »œ »œ »œ œ œ »J »»œ » »» »» »» l »»» »»» £ £ nhau maõi maõi Em khoâng laøm sao Mai Anh « « « «£ « »J « « « « »»» bb œ « « « « l œ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « l « « « « « œ »œ »œ « « »J »» ˆ «j ˆ « « =========================l & « « ˆ ˆ ˆ « « j j ˆ ˆ ˆ « « « l ˆ ˆ »» »» »» j j « « chaúng laøm sao Hoâm Chæ laøm ngoâi sao khoâng teân Ñeå gaàn nhau suoát « U U bb œ »»» £ « «. J œ l « »»» 1. « « « l ˆ « « « « =========================l & « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « _ _ l _ « « « ˆ j ˆ j _ « « « ˆ « ˆ « ñôøi Ñeå ñöôïc gaàn nhau suoát ñôøi Ñöôïc gaàn nhau suoát b « « «£ ˆ l « ˙ l « « 2. b « « ” _ « « « « « « «« ˙ « ========================= & l_ { « ˆ ˆ l »»» « ˙ « l « ˙ « ” « _ « _ ˙ « « « _ ˙ « « _ ˆ « ñôøi ...ñôøi Ñeå ñöôïc gaàn nhau suoát ñôøi. thoainguyen.vnweblogs.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản