Bài hát ngủ đi con - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
194
lượt xem
51
download

Bài hát ngủ đi con - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngủ đi con - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngủ đi con - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nguû ñi con. Trònh Coâng Sôn 4 « œ œ œ. œ œ «. « « « « « « œ » 4 « »K »K l l »» ˆ »» »» j « »K »K « »» »» ˆ ====================== l & « ˆ « l ˆ « « « ˆ . »J= « ˆ « j « « j « « j. « ˆ « »» « ˆ « « ˆj k (Hoø ho ho hoù ho ho hoø) Con nguû nguû ñi con Ñöùa (Hoø ho ho hoù ho ho hoø) Con nguû nguû ñi con Ñöùa œ. »»» « «. « « « « « « « «. j ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ j j « « « « « œ œ. »J »»» »» œ»» l « . »J « ˆ « « «. « « œ »J »» =========================l & j ˆ ˆ « « con cuûa Meï da vaøng Ru con ru ñaïn nhuoäm hoàng veát con cuûa Meï ra ñôøi Treân moâi vang voïng moät lôøi ñau ˙ »»» œ »»» ‰œ œ ˙ »K »K l »»» »» »» Œ « œ œ l ˙ « »K »K »»» ˆ »» »» j « =========================l & Œ œ œ œ »J »K »K »» »» »» thöông Hai möôi naêm ñaøn con ñi lính Ñi roài khoâng thöông Hai möôi naêm ñaøn con khoân lôùn Ra ngoaøi chieán « « ‰ œ »J « « « Œ « « « ˙ « Œ »» l « . ˆ « « «. j ˆ ˆ « « « l ˙ « =========================l & j ˆ « « « « « « « j. j k ˆ ˆ ˆ « « « veà Ñöùa con da vaøng cuûa meï Nguû ñi tröôøng Ñöùa con da vaøng Laïc Hoàng Nguû ñi « « ˙ « Œ ‰ œ »J »» l ˙ »»» Œ œ œ œ œ « »J »K »K »»J» « »» »» »» =========================l & ˙ « ‰ « œ « « »J « j ˆ »» ˆ « j « l con Ru con ru ñaõ hai laàn OÂi taám thaân con Ru con nay ñaõ phong traàn OÂi veát thöông « « « « « « « « « « j ˆ ˆ « ˙ « j « « « « « « « « « l « « _ _ _ « « « j ˆ ˙ « « Œ « œ œl « »K »K ˆ »» »» j « & j ˆ ˆ j « « l « « ˆ « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ j ========================= ˆ « « « « « « j ˆ « j j j j naøy ngaøy xöa beù boûng Meï mang ñaày buïng meï boàng treân tay (Hoø ho ho naøo ñuïc saâu da hoàng Thòt xöông naøy Meï nhoïc nhaèn hoâm mai (Hoø ho ho œ. »»» œ œ «. »K »K « »» »» ˆ « « « « jj « ˆ ˆ l « « « « « « k « ˆ ˙ « Œ Œ Œ « « « « ˆ « « « ========================= & j. ˆ « j ˆ « « « l ˆ « ” hoù ho ho hoø) Sao nguû tuoåi hai möôi. hoù ho ho hoø) Sao nguû tuoåi hai möôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản