Bài hát ngụ ngôn của mùa Đông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
215
lượt xem
53
download

Bài hát ngụ ngôn của mùa Đông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngụ ngôn của mùa đông - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngụ ngôn của mùa Đông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nguï ngoân cuûa muøa Ñoâng. « « « « « œ œ œ œ « Trònh Coâng Sôn b4 « « « « « « « « »J »J »J »K « & 4 « « « l l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» j j j k k « « « « « ====================== l j k ˆ ˆ ˆ « « « k »» »» »» ˆ= k « Moät ngaøy muøa Ñoâng Moät ngöôøi Vieät Nam ra beân gioøng Moät ngaøy muøa Ñoâng Moät ngöôøi VIeät Nam thoâi ra gioøng b œ œ « « « « « « « « « « « « « « « « « = J J « » » «j ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « & »» »» ˆ « « « « ˆ « « l « « ˆ ˆ « « « « « _ kˆ j j j kk j j j k k j j j k ˆ « k« « « « « « « « « « « « « « « ========================= l k « soâng Nhôù veà coäi nguoàn Nhôù veà ñoaïn tröôøng töø ñoù ra ñi Nhôù veà bieån soâng Suùng noå thaät gaàn Tieáng ñaïn ñaày hoàn töø ñoù baâng khuaâng Nhôù thuôû meï b « « « « « « « « « « « « « « « ˙ & _ _ _ « « « « « _ _ l _ _ _ « _ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ _ _ _ _ _ ˆ _ « j j « ˆ ˆ j « « ˆ kˆ j j j « « « k« « « « « ˆ ˆ « « « k « ========================= l kk « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ k ˆ = « « « « « « roäng thuyeàn ghe löôùt soùng Nhôù veà nghìn truøng noøi gioáng cuûa chim boàng lôøi ru trong saùng Nhôù meï hieàn laønh ngoài vôùi ñaøn con b « Œ Œ « « « l « « « « « œ œ »J œ =l ˆ ˆ « ˆ ˆ J »J »»œ »K œ « « « « « « « « »»» »» »K & « j kk j j ˆ k k ˆ ˆ ˆ « « j « « ========================= ˆ « « « « »» »» Moät ngaøy muøa Ñoâng Moät ngöôøi Vieät Nam ñi leân ñoài Moät ngaøy muøa Ñoâng Moät ngöôøi Vieät Nam thoâi leân ñoài b œ œ « « « « « « « « « « « « « « « « « = J J « »»» »»» ˆ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « l « « « « « « « « « « j « k« « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ kˆ j j j « « « « « « « « « « _ _ kk j j ˆ kkj j j ˆ « ========================= l & k ˆ « k « non Nhôù veâ coäi nguoàn Nhôù veà ñoaïn ñöôøng töø ñoù ra ñi Nhôù veà ñoàng non Suùng töø thò thaønh suùng töø ruoäng laøng noå xeù da con Phoá chôï thaät b « « « « ˆ « « « « « l « « « « « « « & « _ _ « « « « « _ _ _ _ _ « _ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ _ _ _ _ _ ˆ _ ˙ _ ˆ j j « ˆ ˆ j « « k j j j « « « k « « « « « ========================= l ˆ ˆ « « « « « k « k k « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « k ˆ « = baèng loaøi chim muoâng hoùt Nhôù röøng mòt muøng noøi gioáng cuûa Tieân buoàn cuoäc daây gai chaén Chaéc meï hieàn laønh roài cuõng tuûi thaân. b « Œ Œ « « « “ { œ œ »J œ « « « « œ «=l & « j ˆ k »J »J »»œ »K « « « « »K « « « « ˆ « ˆ « k « »» »» ========================= »» ˆ ˆ ˆ ˆ »» ˆ k j j j « « « « k « ˆ « Moät ngaøy muøa Ñoâng treân con ñöôøng moøn Moät chieác xe (Moät ngaøy muøa) Ñoâng hai beân laø röøng Moät chieác xe b « « « « « « « « « « « « « « « « «Œ Œ« ˆ = « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ kˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « « l« j j ˆ k ˆ j j j kk « « j « « « « « « « « « ˆ j kk « ˆ « «” « « «{ ========================= & _ _ _ ˆ ˆ ˙ ˆ j j j k k ˆ ˆ ˆ « « « « « « « tang traùi mìn noå chaäm Ngöôøi cheát hai laàn thòt da naùt tan Moät ngaøy muøa... tang traùi mìn noå chaäm Ngöôøi cheát hai laàn thòt da naùt tan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản