Bài hát ngứa cổ hát chơi - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
131
lượt xem
18
download

Bài hát ngứa cổ hát chơi - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngứa cổ hát chơi - trần thanh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngứa cổ hát chơi - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. ùNgöùa coå haùt chôi. ## 3 % »»» »»» « « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ « « Traàn Thanh Sôn 4 Ó œ “ { œ œ « l « « . « l « « « l « . « «=l »»» ===================== & ˆ « j « _ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « « _ ˆ « Ta nhö con chuoàn chuoàn nguû treân ñaàu ngoïn coû cuøng côn möa Ta nhö thaân goã muïc cuûa con taøu vôõ chìm töø xa xöa ## « Œ œ œ œ « « « ˆ « »»» »»» »»» ˆ l « « . « l « « « l « . « « =l « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ ˆ ˆ ======================== & l « « « _ ˆ j « _ ˆ « « « « « Em nhö hoa nôû muoän trong ñeâm gaàn dòu daøng ñoøi ñöa höông œ. œ « ˆ ˙ ‰ « ˙ »J « « »»» œ œ. œ « « Em nhö caùnh luïc bình troâi voâ ñònh mòt muø ngoaøi khôi xa ## « ‰ « ˙ « »»» œ »»» »»» ˆ « l « « « »»» »»» »»» »J « « « « & « ˆl « j ========================« l ˙ « l »» « j ˆ l « l »» ˆ = ˆ Vaø ta chaúng heïn maø tìm nhau Vaø ta chaúng heïn maø tìm Vaø ta ñaõ daït vao ñôøi nhau Vaø ta ñaõ daït vaøo ñôøi ## ˙ »»» œ œ œ « « »»» »»» »»» « « ˆ l ˆ « « ======================== & l « «. ˆ « « l « « « l «. « « l « Œ œ l ˆ ˆ ˆ ˆ »»» « « _ « « « « «= ˆ ˆ « ˆ « « « « j « « _ « j « ˆ « nhau Ta nhö con ngöïa gaày chaân giang hoà vaãn coøn hoaøi loâng boâng Em nhau Ta nhö con heûm buoàn nhöõng khuya theàm moäng naèm chôø lô mô Em ## œ œ « « « « ˆ l ˆ ˆ . ˆ l « « « l « . « « l « ‰ « l ˙ œ=l »»» »»» « « « « « « « « j ˆ « « ======================== & « « _ ˆ « ˆ « « « « »»» ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « j j »»» _ « « ˆ « « nhö con ñöôøng moøn khoâng choán veà ñöôøng chaïy voøng loanh quanh Vaø ta chaúng ## »œ . œ « « ˙ ‰ « ˙ œ œ. œ « « ˙ nhö möa gioït chaäm rôi aâm thaàm goõ ñeàu vaøo thinh khoâng Vaø ta chaúng »» ˆ « l »J « ˆ »»» « « « »»» »»» »»» »J « « »»» »» ˆ « l « « œ »»» œ « «= »» « j ˆl « ======================== l & l ˆ ” »»» « « { ˆ ˆ « « heïn maø gaëp nhau Vaø ta chaúng heïn maø gaëp nhau Nhöõng sôùm maây trôøi heïn maø chôø nhau Vaø ta chaúng heïn maø chôø nhau. ## « œ œ ˙ œ « « « «. « œ ˙ œ œ œ. œ « »»» »»» »»» »J « « . J »»» l »»» ˆ « »»» »»» ======================== l & l « « « « « »»» »»» ˆ ˆ ˆ lˆ ˆ « « « « «j l l »» ˆ = j « luøa qua toùc böôùc chaân ta veà rieâng ta bieát Traêm naêm cuõng chaúng bao ## « œ œ « « «. œ œ ˙ »»» œ « « « « « œ « »»» « « l « J »»» l »»» »»» »»» ˆ ˆ « l « . « »»» =l « « l« « ˆ ˆ ˆ j & ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « ======================== l « « « ngaøy Coù khi ñeå loøng buoàn khoâng noùi % Coù khi theo nieàm vui ta tôùi ## ˙ »œ »»»œ ˙ œ »œ « . »»» œ »»» . . »»» »» »»» » « ======================== ” & l » l ˙ l œ œ « »»» »» » l ˙ »»» l ˙ »»» l œ Œ œ »»» »»» ={ Nhö chim nuùi xa veà Ngöùa coå haùt chôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản