Bài hát người em sầu mộng - Y Vân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
182
lượt xem
38
download

Bài hát người em sầu mộng - Y Vân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người em sầu mộng - y vân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người em sầu mộng - Y Vân (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi em saàu moäng. nhaïc : Y Vaân thô : Löu troïng Lö ## c Œ « « œ « « « ˆ ˆ » l l « . « « l « « « « œ . « l w =l « « »» « « ˆ ˆ « j « « ˙ « « « »»» « ˆ ˆ ˆ j ˆ « ====================== & « « j j j ˆ « « « j Em laø gaùi beân song cöûa Anh laø maây boán phöông trôøi ## « « « « « « « « « « « « « « « l «. « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « j ˆ ˙ « « l « « « _ «. j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ ========================= l & « l_ = j ˆ _ « w ˆ « j « Anh theo caùnh gioù chôi vôi Em vaãn naèm trong nhung luïa ## « œ. œ ˙ »J »» ˆ « « « ˆ ˆ « « » « « « « l »» »» » ========================= l & « œ œ œ œ bœ . œ w »J J »J J l »» »»» »» »»» »»» »J »» l = _ « _ ˆ « £ Em chæ laø em gaùi thoâi Ngöôøi em saàu moäng muoân ñôøi ## « « « œ « « « « œ « « « « « ˆ ˆ ˆ » l «. « ˙ « « « »» « « « ˆ « »»» « ˆ »J l »» « « « ˆ ˆ _ l w = =========================l l & j « ˆ ˆ ˆ « « « j j j « « « ˆ « Tình nhö tuyeát giaêng ñaàu nuùi Vaèng vaëc muoân thu neùt tuyeät vôøi ## « « « « & « ‰ œ œ œ « œ l œ ‰ œ bœ œ œ l « ‰ « « « « =l « »J J »J « »J »»» »» »»» »» ˆ »» j « ========================= ˆ « »J »» »»» »»» »» » ˆ « ˆ « ˆ « « j « j j « « ˆ « ˆ ˆ j « j £ Ai baûo em laø giai nhaân cho ñôøi anh ñau buoàn Ai baûo em ngoài beân ## « ‰ « « £ « « ‰ œ œ œ « œ œ ‰ œ bœ œ œ »J »J »J « »J »»» »J »» »»» »»» « ˆ « « « « « l « j ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « »» »» »» ˆ »» l ========================= l & « j « »» » = £ song cho vöông nôï thi nhaân Ai baûo em laø giai nhaân cho leä ñeâm xuaân ˆ « « « « « « « ‰ « « £ « « « « « ## « ‰ « « « « ˆ ˆ ˆ « « l « j j j j « « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « « l « « « «= ˆ ˆ _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « j =========================l l & « ˆ « traøn Cho tình daâng ñaày tröôùc ngoõ cho moäng traøn goái chaên/ Em chæ laø ## œ . œ ˙ »»» »J »» »» » œ œ œ œ œ. œ w »J »J »J »J »» »J « « « œ « ˆ « »» »» »» »» » ========================= l & l »» l l ˆ « ˆ »»» = « « « £ em gaùi thoâi Ngöôøi em saàu moäng muoân ñôøi Tình nhö tuyeát ## « « œ « « « « « « & «. « ˙ ˆ « « »»» j ˆ « »J l »» « « « « ˆ _ l w ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j j j ========================= l « Œ Ó = « ” ˆ « ˆ « giaêng ñaàu nuùi Vaèng vaëc muoân thu neùt tuyeät vôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản