Bài hát người tình - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
137
lượt xem
25
download

Bài hát người tình - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người tình - vũ hoàng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người tình - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi tình. #c œ « « « nhaïc vaø lôøi : Vuõ Hoaøng & ll »»» « « « l « « œ »»»˙ ˆ ˆ « « ˆ « « « »J ˆ ˆ »» « « j ====================== œ « « « =l ˆ ˆ « l »»» « « ˆ « « « Con ñöôøng naøo ñöa em vaøo lôùp Con ñöôøng naøo ñöa # « « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˙ j j « « « « l « ˆ « « « ˆ ˆ « « « l « « ˆ « « =========================l & ˆ « « « « « « « j j ˆ ˆ ˙ « « « em vaøo ñôøi Con ñöôøng naøo ai chôø ai ñôïi # « « « « « « « « « Œ »»»œ œ »»» ˆ « « « ˆ « « « « « l « « ˆ « « ˙ « j _ ˆ « ˆ ˆ ˙ « « « j ˆ « =========================l & l Hôõi ngöôøi tình beù nhoû cuûa toâi Gôûi thöông # ˙ »»» œ œ œ œ ˙ »J »J »J »J »»» »J »J »J »J œ œ œ œ w »» »» »» »» »»»œ Œ « « »» »» »» »» l =========================l & l l « « ˆ ˆ « « nhôù vöông theo côn gioù gioù haùt töï tình Gôûi thöông # ˙ œ œ œ œ ˙ »J »J »J »J œ œ œ œ w »»» »J »J »J »J l »»» »» »» »» »» =========================l & »» »» »» »» l »»» œ » l œ Œ »»»œ »» nhôù meânh mang soùng voã soùng voã beân ñôøi Töôûng nhö # ˙ œ œ œ œ »J »J »J »J »J »J »J »J œ œ œ œ w »»»œ Œ « « »»» »» »» »» »» l ˙ »»» =========================l & »» »» »» »» l l « « ˆ ˆ « « ñaã sao em khoâng noùi khoâng noùi nöûa lôøi Töôûng nhö # ˙ œ œ œ œ l ˙ œ œ œ « «. Œ œ. œ œ. œ »»» »J »» »J & »»» »J »J »J »J »»» »» »» »» »» »J »J »J « « =========================l j »» »» »» ˆ l ˙ « « l »» » »» ñaõ xoân xao aùnh maét aùnh maét ñöa duyeân Em böôùc ñi aùo # œ »»» œ œ ˙ »J »J »»» »» »» œ. »»» œ œ. »J »» ========================= & l »» » »J l œ « « « ‰ « l œ»» »»» « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ « œ œ œ œ œ ˙. ‰ « «. « « « « « w « Ó traéng vôøn mi Coù ñoâi khi hoa laù thaàm thì Ngöôøi # œ. »»» »J »J »J »J »J »» « « « « « »» »» » »» »» l » ========================= & » «l « ˆ j « ˆ « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l l« « « « « « ˙ « ” ñi aùnh maét naøo ñaùnh rôi Ñeå toâi ñi tìm suoát cuoäc ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản