Bài hát người về - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
216
lượt xem
33
download

Bài hát người về - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người về - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người về - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi veà. Vuõ Thaønh An 2 Œ ‰ œ œ « « œ »» l »» ˆ ˆ »» l « . »J »J « « »J « « l « « « « l « =l « 4 j « « j ====================== & ˆ « j « « _ « « ˆ « j j ˆ ˆ « ˆ ˙ « « « j ˆ « « j Gioù leân töng böøng gioù leân tieáng haùt vui möøng caát leân « « « « « « « « « l « « « ˆ « & _ _ « _ _ « ˆ « ˆ « « « « l « « « ˆ « l _ _ « _ _ =========================l « ˆ « ˆ _ « « « ˆ « l ˆ ˆ « ˆ j j « « j j « « j « j _ ˆ « j j _ « ˙ « « « j « j _ ˆ « j j ˙ « « ngöôøi ñi xa ñaõ veà ngöôøi ñi xa ñaõ veà Bao nhieâu laø nöôùc £ œ. »»» »J œ»» l œ œ »»» »»» œ »»» œ. »»» »J l œ « « l œ . œ »»» « « »»» =========================l & l »» ˆ ˆ « « « « _ £ ˆ j « maét doøng ñôøi em goùp nhaët nhö möa em ñoå xuoáng röûa £ « « « « « »»» »»» œ « « l « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l œ. « « « « j j j j « « « « »»» ========================= & _ ˆ « « l œ»» l œ œ »»» l »J « « ˆ « _ ˙ « £ baøn chaân meán thöông Bao nhieâu laø luyeán aùi doøng thôøi gian níu £ œ. »J l œ « « l œ . £ »»» œ»» »»» « « ˆ ˆ « « »»» ========================= & « _ »J « l « « « l « ‰ œ l »» j _ ˆ « « _ ˆ « « « ˆ ˆ « « « _ « _ ˆ « laïi run run moät voøng tay môû vaønh moâi thôm ñaày Thieát « « « œ « « œ J « « J »»» ˆ ˆ »»» j j « « «. ˆ « « l « « « « l « ˆ j j ˆ « « « « ˆ « _ ˆ « & l « « j j ˆ « =========================l j ˙ « tha traû lôøi thieát tha queân heát öu saàu ñaõ qua & _ _ « _ l « « « « « « ˆ « « ˆ _ ˆ j j « j « « ˆ j « « _ « _ ˙ l _ _ « _ l « « « « ========================= « « ˆ « j « j « « ˆ « ˆ _ ˆ j j « « _ « _ ˙ ” « « « « ngöôøi ñi xa ñaõ veà ngöôøi ñi xa ñaõ veà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản