Bài hát nguyệt cầm - Cung Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
196
lượt xem
39
download

Bài hát nguyệt cầm - Cung Tiến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nguyệt cầm - cung tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nguyệt cầm - Cung Tiến (lời bài hát có nốt)

  1. Nguyeät caàm. thô : Xuaân Dieäu #### 3 « « « « « nhaïc : Cung Tieán « & 4 « ˙ « « l «. « « ˆ ˆ « « « « l «. j j j ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « ====================== l j « Œ « « l « ˆ « j ˆ « « « _ #= « _ ˆ « jj « «ˆ Ñeâm muøa traêng uùa laøm vôõ hoàn ta Ngaäp ngöøng #### « « « «. « Œ « « ˙ #ˆ « « ˆ & « « « « « « l ˙ « _ #_ _ « « ˆ « kk k k ˆ ˆ « ˆ « « « « « l « ˆ « ˙ « =========================l l « ˆ « « l »»» « j j« _ ˙ « « _ ˆ « xa suoái thu doàn laù uùa troâi qua Saàu thu saàu leân #### ˙ œ »»» »J œ « »» ˙ « « « « « »» »J l « #ˆ « l « . « « l « « ˆ ˆ ˆ _ _ j j « « « « « « « « « « « . l _ #_ _ « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « j ========================= & « #_ ˙ « « ˆ « j « j j j ˆ « ˆ « « « j ˆ j vuùt mòt muø maø e nhôù höông muøa thu Traêng taàm döông lung linh boùng #### « « « « « « ˙. « ˙ « « ˆ « « « « « ˆ «. « l ˙ « l « j ˆ « « « l ˙ j j « ˆ ˆ « « =========================l & ˆ « »»» #ˆ « l »»» « ˆ j j « « « saùng töøng thoaùng leä ngaân maø hoàn phaân vaân cuoàng ñieân nhôù #### »œ œ . œ œ « œ « « »J » « . »J « »» »»» »» » ˆ »» ˆ « l » « =========================l & « « « « « « « « « « l « ˙ l « _ « l _ #_ _ « « #ˆ ˙ « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « jj j « j j j j « « j « U Long lanh tieáng Nguyeät Caàm tieáng ñaøn traàm Ai nhôù nöông töû moät ñeâm nao traêng #### « « « nˆ . « « « « « « ˙ « « « l œ . œ nˆ « l « « _ »»» J « ˆ « »»» « « j j =========================l & j « nˆ « « ˆ « « « l «. j j j ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « l « « « ˙ « ˆ « j « ˆ « j j thanh trong lôøi haùt cheát theo nöôùc xanh cheát theo nöôùc xanh OÂi ñaøn traêng #### « « « #n « « « « œ « ˆ « «. « « « l «. l l n n Œ ‰ « « « l «. ˆ ˆ ˆ « « jj« « « « « ˆ ˙ ========================= & « « « « ˆ j ˆ « j« j ˆ « ˆ « « « « . »J « « « ˆ #ˆ l ˆ »» « j j ˆ « « « j « jl j ˆ « cuõ laøm vôõ hoàn anh Long lanh long lanh traêng chieáu moät mình khôi vôi khôi # œ. « œ « « « »J « « « « « « «. & »»» j j ˆ »» ˆ l ˙ « « « « l « . « #ˆ « l « . ˆ « « « « « « jj« ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « j « =========================l « « « l « j « j ˆ ˆ ˆ ˙ « j « « vôi nhaïc laéng tô ngôøi Nguyeät caàm oâi töøng leä ngaân cheát töøng muøa xuaân # ˙ « « »» « « « « « œ »»» #ˆ « l ˙ #ˆ « l « « ˆ » j j « « « ˆ « j j « « « ˙ =========================l & « « l »»»˙ . j ˆ « ˆ j « l ˙ »»» « »J j ˆ »» « Ñeâm ngôøi men nhôù nhaïc teâ ngöôøi thuôû xöa Traêng saàu rieâng
  2. # b˙ . »»» ˙ »»» « « #˙ « « »»» j ˆ « « « ˙ « « »»» j j ˆ ˆ l « « œ #œ »J »J »» »» »»» . j ˆ « =========================l & l l l ˙ chieác Traêng saàu rieâng chieác saàu cho toâi Bao giôø # « «. « « « l « « l «. « « « l « « « l «. « « « l « « « & « « ˆ ˆ ˙ _ « ˆ ˆ j« « « ˆ « « « j j « « « « « « « ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « j j « ˆ « « j j ˆ « ˆ j « ========================= ˆ « « jj hoàn gheù boán beà sao ngaäp hoàn xanh bieác trôøi cao Kìa thuyeàn traêng traêng nhôù Taàm # « « »J « « « « « « « »» œ « « . « bˆ « « #ˆ œ ‰ »» ˆ l ˆ ˆ « ˆ l ˆ « » j j« j j « « j « « « « « « l «. « « ≈ « l « œ l & ˙ « « « j ========================= _ ˆ « « j ˆ « ˆ ˆ « ˙ »»» « j ˆ « j « « k « Döông nhôù nhaïc vaøng ñeâm aáy thuyeàn neo beán aáy Nguyeät Caàm nghe naác töøng caâu coù # «. « « « l « « « « « jjj « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « «. « « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ #ˆ l « « #ˆ « « « l « . l « « « « « j j jj « « _ « « « « « « « « « « « ˆ ========================= & ˆ« « j j j j j j j « « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « « haøng maây traéng veà ñaâu? Maét chìm saâu ñeâm laéng ñôøi saâu Nguyeät Caàm khôi maõi tình saàu # ## & «« ‰ « « « ll # # « « #ˆ «ˆ « « « « l «. « « « « ˆ « « « « « Œ « « « l «. l « j j j ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « « « « « « jj ˆ« « =========================l ˆ j ˙ « j j ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « _ #_ jj « « Khôi maõi nguoàn Ñeâm muøa traêng uùa laøm vôõ hoàn ta Ngaäp ngöøng #### « « « « « « « l « « l «. « « « _ #_ _ ˙ ˆ « « Œ « ˙ #ˆ « l »»» « ˆ j j « « _ ˙ « ˆ « « « « « ========================= & « k« k « « ˆ « ˆ k ˆ k ˙ « lˆ « « l « _ ˆ « xa suoái thu doàn laù uùa troâi qua Saàu thu saàu leân #### ˙ »»» »» »» l « »J »J œ œ « ˙ « « « l «. j « « « ˆ « =========================l & #ˆ j « ˆ « « « « j « ˆ _ « « « l _. j #_ ˆ « « ˙ « vuùt mòt muø maø e nhôù höông muøa thu #### « « « « « « l « « « #_ _ « « ˆ « ˙ « l « « « ˙ « « l «. « « « l « « « j « j ˆ ˆ ˆ « j « j _ ˆ ˆ ˆ « « « j j « « j « « « ˆ ˆ « j j ˆ « ========================= & « ˆ « « ˆ « Traêng taàm döông lung linh boùng saùng töøng thoaùng leä ngaân maø hoàn phaân #### ˙ « « »»» #ˆ « l ˙ . j j »»» « ˆ « « œ œ. œ œ «. œ « « »»» »» =========================l & l » »J » « »J « »» » ˆ »» l » « l ˆ « « ˙ « vaân cuoàng ñieân nhôù Long lanh tieáng Nguyeät Caàm tieáng ñaøn traàm #### « « « « l « « « « « #ˆ l « ˙ _« _ _ _ « « « « « « « l œ. »»» »J « « l œ nˆ « »» « ˆ j j « « « ˆ « ˆ « « j ˙ « « ˆ « #« « ˆ ˆ « ========================= & j « j « j j j j ˆ j ˆ « « « « nˆ _ j « « ˆ j « « « U Ai nhôù nöông töû moät ñeâm nao traêng thanh trong lôøi haùt cheát theo nöôùc #### « nˆ . « « « l « . l « « « « «. « « « «. « « l « « « « l « « ˆ ˆ ˆ « j« j ˙ « j « « ========================= & « ˙ « j j jjj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « l «. ” « ˙ « xanh cheát theo nöôùc xanh OÂi ñaøn traêng cuõ laøm vôõ hoàn anh (1956)
Đồng bộ tài khoản