Bài hát nhạc tuổi vàng - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
527
lượt xem
58
download

Bài hát nhạc tuổi vàng - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhạc tuổi vàng - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhạc tuổi vàng - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Nhaïc tuoåi vaøng. Phaïm Duy b 4 Ó Œ « « « « « « .. « « « « « .. « « « « ˆ« « « « Œ_ & 4 _. _ l l_ « « ˆ « l « « « l « « _ _ l _ = _« « « ˆ. « « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « « «« ˆ ˆ « ˆ « « ===================== l k « « « «ˆ k« ˆ« « « ˙ « « ˆ« b œ .. œ « ‰ « « l « œ .. « l « « .. « l « Œ « « l « « ˆ « .. =l Tuoåi vaøng nhö boângluùa thômtho ngaøy muøa Treân caùnh ñoàng chieàu taø Nhôø »»» K « « « « »» « « « « « »»» ˆ « « ˙ » ˆ « ˆ ˆ ˙ « «« « j ˆ. « « ˆ « ========================= & k « ˙ « « « k « « « « «ˆ « _. _ _ ˆ. « « « « « _ˆ « ˆ ˆ « ˆ k « gioù thu ñöa veà quaù khöù Nhôù xuaân xa khi coøn tô... Tuoåi vaøng nhö hoa laù nguy « « « « « l « .. « « « l « Œ « l « .. « « ‰ « « l « b « « « & ˆ ˆ ˙ « « « « «_ _ _ ˆ ˆ « « « « k« « « « ˆ ˆ ˙ ========================= l « « ˆ_ « « « ˆ « «kˆ « « « ˆ ˙ ˆ. « « »»» « œ .. = « k ˆ « _ ˆ « j b « « .. « « Œ œ »»» »»» « « »» »œ. »»»œ »œ. œ « ˆ ˙ Œ œ»»» nga ñaàu caønh Thöông xuoáng haït maàm laønh Chôø mai nghieâng mình gieo söùc soáng Môùm töông « ˙ « « ˆ « « l ˙ k ˆ « « œ »»» »» »» « « » « «l ˆ. & « ========================= l ll = »»» »»» »» »»» « « « lai cho hoaø bình Chuùng ta ta cöù ñi treân ñöôøng ta Chuùng b œ œ. »»»œ »œ. œ « . « l « Œ « « l « « « « ‰ « ˆ l « œ . »»»œ ˙ =l «« « ˆ« ˙ˆ ========================= & « «« « j « «ˆ ˆ. ˆ « « « « »»» » »»» « « « ˆ. « ˆ « « « _. _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « « œ « « » œ b œ .. œ œ. »»»œ « . « l ˙ Œ »»» l œ œ. œ »œ. »»»œ « ˆ l ˙ Œ »»» =l ta ta cöù xaây vöõng queâ nhaø Giôø naøy hoaøng hoân ñaõ xuoáng Vaø laø giôø bao öôùc muoán »»» »K »» »» » « ˆ « « »»» ˆ »»» »»» »»» »» « « »» ˆ. « « ========================= & «« « « Nhö luùa hoa mang tình thöông Chuùng ta ñem maùu xöông nuoâi tuoåi xanh Chuùng »»» »»» »» »»» ˆ « « «« ˙ˆl « « «« b œ œ. »»»œ »œ. œ « . « « Œ « « « « ˆ « ‰ « « « « « œ ‰ . = j « « l « « « »»» «ˆ « «« « ˆ « « ˆ k « ========================= l & « . _ l _ ˆ. « « « _ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ. ˆ « « « ˆ « ˆ. b « « « « « l « Œ « « l « « « « .. « l « « « ta ñem aùi aân nuoâi tuoåi laønh Vaïn nghìn ñôøi xöa chia caét Ñoåi thaønh moät ñeâm noái thaét Chuùng « « « « ˆ. « ˆ « « « & _.. ˆ ˆ k « ˙ « «« «. _ _ « « ˆ « ˆ. ˆ « « « « « = k ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « _ « « « ========================= l ˆ « « ˆ _ ˆ « ˆ mình xaây ñaép yeâu ñöông Tuoåi vaøng ñaõ choùi loùi khi bao ngöôøi ñôøi b « .. « « « « Œ « œ .. œ « ‰ « « « « «_ _ l_ k« « « & ˆ ˆ« « « »»» »K « « « « j ˆ. »» ˆ « « l ˙ « « ˆ « »»» « « œ .. « l ˙ ˆ « k « « « .. « « = ˆ « « ˆ k « «ˆ ˆ ˙ ========================= l « l _ ˆ « « Œ « « « « ˆ « .. « « œ ˙ K »»» œ œ .. œ œ »»» = Chung söùc ñeå thaønh Trôøi Ñeå luùa leân ngoâi mieàn baêng giaù Vôùi boâng hoa treân samaïc b « « « « « « « »» « «ˆ ˆ l ˆ » « « « »»» »»» »»» & ˙« _. _ l _ « « « « « ˆ. « « « _ ˆ « ˆ ˆ k ========================= l l « « » b ˙ Œ »»» l œ »œ. »»»œ »œ. »»»œ ˆ. ˆ l ˙ « .. « l « »»» œ » xa Tuoåi vaøng ñöa ta thoaùt ra ngoaøi theá giôùi Veà maët traêng ñaát « « » « « » « .. « « Ó »» »» =========================” & »» « « « « ˆ ˆ « « k ˙ « « «l˙ ˆ ˆ « « « «k = môùi Luùa ngoâ chen chuùc nhau beân chò Haèng Nga Thaønh tình thaém nuoâi Cuoäi giaø.(1960)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản