Bài hát nhịp cầu tre - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
298
lượt xem
63
download

Bài hát nhịp cầu tre - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhịp cầu tre - phạm trọng cầu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhịp cầu tre - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

  1. Nhòp caàu tre. # 2 »œ œ œ »»»œ »»»œ »»»œ œ œ œ »œ œ »»»œ »»»œ œ »»œ « « « Phaïm Troïng Caàu 4 »» »»» » »»» » » »»» ˆ « « l l »» ====================== l & l »» »»» »» l »» l « « « « ˆ ˆ « = Nhòp caàu tre laéc lö eâm eâm Nhòp caàu tre laéc lö eâm ñeàm Moät doøng Nhòp caàu tre raát öa soi göông Nhòp caàu tre ñoùn em tan tröôøng Tình queâ # « « « « « « « ˆ ˆ « l ˆ « « l « « « « l œ œ »œ l »œ »»»œ »»»œ »œ œ l « « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= & ˆ »»» »»» »» »» »» »»»= soâng bao maùi nhaø ngaøo ngaït bay höông thôm ñoàng luùa Nhòp caàu tre böôùc chaân rung höông con soâng ñaày nhòp caàu tre theâm yeâu choøm xoùm Nhòp caàu tre noái bao yeâu »»» « « » » » »» # œ « ˆ »œ »œ »»œ »œ œ œ « « « « » » » » » « ˆ « l »»» « « œ « « « « l »»» « « « « « « « l « « «=l ˆ « « « ˆ ˆ ========================= & l ˆ ˆ « ˆ ˆ « « rinh Nhòp caàu tre boùng queâ lung linh Doøng soâng ñoù nhòp caàu quen thuyeàn ngöôïc thöông Nhòp caàu tre neùt yeâu queâ höông Doøng soâng ñoù nhòp caàu quen töøng ngaøy # « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « Œ « l l « « « « l ‰ « œ »»»œ l ˆ. « « « « « & ˆ « l « « ˙ « l ˆ « ========================= «ˆ « ˆ« ˆ « »» = j ˆ « ˆ « xuoâi loàng boùng ñuøa vui Töøng saùng tan chôï veà Meï soi boùng qua cuøng choáng ngoaïi xaâm. # »œ . »œ »»œ »»œ Œ « »» » » » « »»» »» « « œ. œ « « ‰ « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ. « ˆ « ˆ l « ========================= l & l » « ˆ l ˆ « « « « l « ˆ « «= j ˆ « ˆ ˆ « « « « treân doøng keânh xanh Cuoäc soáng bao hieàn laønh Nieàm vui em nghe doøng soâng noùi # Œ « « « « « « « « « « l « ˆ « ˆ l ‰ « œ »œ l »œ . »»»œ « « l Œ « « l ˆ « ˆ. « « « « « ˆ « « »» »» j ˆ « ========================= & »» « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « Nhòp troáng tan tröôøng veà Baøn chaân böôùc rung rung nhòp caàu Nhòp caàu # »œ. œ « « œ « « « ˆ « « »»» « « 2.« & “ { »» »»» « « « « « « « ˆ. « œ « « »»» « « ” « 1. « « l ========================= « ˆ ˆ « ˆ « l « ˆ « « l ˆ ˆ ˆ « { ˙ « ˆ « ” tre ñoùn thuyeàn ngöôïc xuoâi Nhòp caàu tre noái lieàn bôø vui Nhòp caàu... ...vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản