Bài hát nhớ nhớ mùa thu hà nội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
397
lượt xem
166
download

Bài hát nhớ nhớ mùa thu hà nội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhớ nhớ mùa thu hà nội - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhớ nhớ mùa thu hà nội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhôù Muøa Thu Haø Noäi « « « « Trònh Coâng Sôn 8 « « « “ { »»» ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « 6 Œ ‰ « « « œ. « « ˆ «. ˆ « « « « ˆ « ˆ « l « « « ˆ _. « « «=l « « « « ˆ « l « « « ======================== & « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « « Haø noäi muøa thu caây côm nguoäi vaøng caây baøng laù ñoû naèm keà beân ˆ « « «. «. « . « « « œ œ œ œ »œ «. « « « l « « « « l ˆ « « « « ˆ « « ˆ « _. « ˆ « ˆ « l ˙ « ========================== & ˆ ˆ « ˙ « « « « « l »»» »J »»»» »»» =l « ˆ ˆ ˆ lˆ « « « »» » »» « » « « « « « « « « «. « « « « « « « « «. « « « « « nhau phoá xöa nhaø coå maùi ngoùi thaâm naâu Haø noäi muøa thu muøa thu Haø « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ & ˆ « « « l ˆ ˆ _ « l « « « « l_ « _ « l _ «« _ « ˆ jˆ « « « ˆ « ˆ « «ˆ « ========================== l « j « ˆ ˆ « « ˆ « _. « « _ j« j « « ˆ ˆ« = « « « ˆ « noäi muøa hoa söõa veà thôm töøng côn gioù muøa coám xanh veà thôm baøn tay nhoû coám söõa væa « « « « « « « « _ « _ l _. « «. l _ « « « œ œ l ˙. l_ « « »»» »J »»» j ˆ « ========================== l & _. « ˆ « »» œ « œ œ » ˆ » » l »» « »» »J= j « » « ˆ ˆ « « « ˆ ˙ « ˙ « ˆ « « « « « œ « « =l heø thôm böôùc chaân qua Hoà Taây chieàu thu maët nöôùc vaøng œ œ œ « »»» J »»» « »»» « « « « « l ˙. »»» ˆ « « j ˆ l « «. ˙ « l ˆ ˆ ˆ « « « ========================== & j j ˆ « l »»» « ˆ « « « ˆ j j « lay bôø xa môøi goïi maøn söông thöông nhôù baáy saâm caàm « « œ « l « »» « ˆ » ˆ j « j « «. « ˙ « «. « ˙ « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « _ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « l « _ _ _ l «. « ˆ = & « ========================== l ˆ « l j j « « « « « « « « « « « « « « nhoû voã caùnh maët trôøi Haø noäi muøa thu ñi giöõa moïi « « « « « « « «. « « « ˆ. « ˆ ˆ « « « ˆ « « « l « ˆ « « l « « « « l « « « =l j «. « « « l _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ « « « ˆ. _ ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « « & _ « « « _ « ˆ ˆ « « ========================== ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « ngöôøi loøng nhö thaàm hoûi toâi ñang nhôù ai seõ coù moät ngaøy trôøi thu Haø noäi traû lôøi cho « « « « « « « « « 1. « . »»» »» »»œ ˆ . « ˆ ˆ « . « « ˆ « œ »œ « « « « « « « « « « l ˆ « « « l ˙. »»» ˙. » & ˆ » » » l « ˆ « « « « « « ========================== l ˆ ˆ « l »» = toâi seõ coù moät ngaøy töøng con ñöôøng nhoû traû lôøi cho toâi œ. « « « »»» « « « ” ˙. »»» ˙. »»» « « « »»»œ bˆ « « « ˆ ˆ ˙. »»» œ bˆ œ « »»» « »»» « « 2. ˆ « « { « ˆ ˆ ========================== l & l l j j « « « l l « =j ˆ j « Haø noäi muøa ...toâi Haø noäi muøa thu muøa thu Haø « « « « « « « ˆ bˆ l b˙ . « « « « l Œ ” & «. ˙ « l ˆ ˆ « « j j « « « « « « « l« « « _ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ==========================j « j « «. _ ˙ « « l _ « ˙ « = noäi nhôù ñeán moät ngöôøi ñeå nhôù moïi ngöôøi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản