Bài hát như chim ưu phiền - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
20
download

Bài hát như chim ưu phiền - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như chim ưu phiền - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như chim ưu phiền - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö chim öu phieàn. £ Trònh coâng Sôn b4 Ó « « « « &b 4 J J J J œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» l l « . ˆ « « « « « = j ˆ ˆ ˆ _ « « « « ====================== l ˆ « Toâi nhö con chim nhoû Bay veà raát ngaån Toâi nhö chim öu phieàn Bay veà cuoái doøng £ bb « « « « « l « « _ « « l _ œ œ œ »J »J »J »J »»œ « ˙ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « _ ˆ « « j _ « « « ˙ =========================l & j j j j _. « »» »» »» = _ ˆ « ngô Treân nhaân gian chia lìa Loøng ñaày nhöõng oaùn thuø Toâi nhö chim xa soâng Con soâng mang tin buoàn Naèm chôø nhöõng ñoùa hoàng Toâi con chim voâ £ £ b « b «. « « « « « « « « l « « « « « « ˆ l «. j « « « « « « « « ˆ « j ˆ ˆ ˆ _ ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ j j j « « « =========================l & ˆ « « ˆ « « ˆ « « _ « ˆ ˆ= « « « « j ˆ « laï Ñöùng nhìn nhöõng ngaøy qua Trong tim toâi baát ngôø moät lôøi than raát voïng Linh hoàn raát mong manh Trong tim toâi coù laàn moät muøa oâi raát bb « « « « « « »J « « « & « ˙ « «. « l l «. « «. « _ l _ « j ˆ ˆ « «« « ˆ « « « ˆ «« j « ˆ« « ========================= « ˆ ˆ »» ˆ « « « . « l « . œ « . «=l « « j « ˆ« « ˆ _ ˆ « ˆ « « ˙ _ ˆ « nhoû (hö... hö... laïnh b « £ « « « « « « « « l « &b «˙ « J J J J œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» l l « . =========================lˆ « ˆ ˆ ˆ _ « j « « « « ˆ « ˙ « « « « «= « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « hö.) Toâi nhö con chim buoàn bay veà luùc chieàu hoâm Thoâi queân ñi thieân Toâi nhö con chim chieàu mang ñaày naéng quaïnh hiu Treân ñoâi vai u b £ £ « «. « « « « & b _. « « _ « « l _ « « « ˆ « ˆ « « œ œ œ œ l « »J »J »J »J »» »» »» »» =========================l « ˆ « _ ˆ « « j « « ˙ « ˆ « « « « = ˆ ˆ ˆ _ j « « « « ˆ « _ « _ ˆ « ñöôøng moät ñôøi toâi maõi tìm Toâi nhö con chim beänh thieáu haïnh phuùc traàn saàu Tìm veà nôi cuoái ñeøo Toâi con chim thanh bình mô ñöôïc soáng hoàn bb « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j ˆ « « « « « l «. « £ « « « « « l « «. « «= ˆ j & « ˙ « « « « « « « j _ ˆ « ˆ « _ _ « ˆ ˆ =========================l « « « « _ ˆ « « ˙ « gian Coù nhöõng thaùng muøa Ñoâng ngoài khoùc raát aâm thaàm (hö... hö... nhieân nhö hoa treân ñoàng xanh moät hoâm kia raát hoàng bb « . « « . « « « « « « «« ˆ ˆ ˆ ««l « « « ˆ j « «. « l « ˆ ˆ « « j « « « «. j ˆ ˆ « « «« l & « _ _ ˆ « « ˙ «. ========================= « _ ˆ « «« w «_ _ ˆ« ˆ « =” hö. hu... hu... hö.)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản