Bài hát như con quay cuồng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
18
download

Bài hát như con quay cuồng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như con quay cuồng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như con quay cuồng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö con quay cuoàng. #3 « œ « Vuõ Thaønh An « « « « l « « « »»» l « 4 ˙ « ˙ « j j « ˆ ˆ « « « l «. l « ====================== l & ˙ « « _ « ˙ « « ˙ « «= ˆ « ˆ « Em coù thöông nhöõng con quay cuoàng khoâng? Ñôøi ta # œ. « « œ « « Œ « œ « « « « « & »»» j ˆ « « »J l « . j « ˆ »» « ˙ « « ˙ « ======================== l l l « »»» l « ˙ « ˙ « « « l « j j ˆ ˆ ˙ « « « «= ˆ « ñoù roài sau cuõng nghieâng Tim oùc ta nuoâi thaùng naêm öu # « Œ « « « l « « « l « « « « l «. « l« l « ˙ « œ= »»» « ˙ « ˆ « « _ « _ ˙ « ˆ « _. « _ ======================== l & _ « « _ ˆ « j « ˆ « « ˆ ˙ « ˙ « phieàn Nhöõng chuyeän baây giôø mai roài queân Em coù # « « « « « « « œ & « ˙ « « « l « « l « j j ˆ ˆ ˙ _ «. « « « « ˙ « « l ˙ « « l œ. ˆ « ======================== l »»» « « »J= j j ˆ ˆ »» « « ˆ « « nghe nhöõng caâu ca buoàn khoâng? Lôøi anh ñoù moät ñôøi vaãn # « «. « Œ « « « « « « « ˙ « ˙ « « ˙ « »»» l « œ ˙ « « « l « j j ˆ ˆ ˙ « « « ======================== l & l l ˆ « « « l _ «= « « ˙ « ˆ « mang Mai moát bay trong khoâng gian cao roäng Nhöõng # « « œ. « œ « « « & _« « « l « « « l «. l « « _. « _ ˙ ˆ « « j « ˆ « « ˆ « « « ˙ « « « l »»» « « »J l « ========================« l j j ˆ ˆ « « « j ˆ « ˆ »» ˙ j « « « = jj ˆ ˆ « « « _ ˙ « ˆ « chuyeän baây giôø coù coøn khoâng? Chôø chi nöõa ñôøi ta ñaõ vôi Tìm ñi # « «. « « « « « ˆ « « « « l « ˆ ˆ ˆ j j j « « « « « _ l _ « « « l « « « « « ˆ ======================== l & ˙ « _ « « ˆ j j ˆ ˆ « « j ˙ « « « « « «= j j ˆ ˆ « « « j «. j ˆ « ˆ « nöõa cuõng khoâng thaáy ñôøi Chôø ñôïi hoaøi mai thoâi cuõng theá Coøn tìm # « « « œ ˙. «. « « »J »» j j ˆ ˆ »» l » « « « « ˙ « »»» l « œ « ˙ « « « « « « l « j j ˆ ˆ ˙ « « « « « ======================== l & ˆ« l _ l «. = « ˆ « ˙ « hoaøi mai thoâi maõi theá Em vôùi toâi trong côn quay cuoàng yeâu # « « « « œ « « Œ « & «˙ « « l œ. ˆ « »»» « »J l « . « ˆ »» « j ˆ « ˙ « =========================l j « l˙ « l « ˙ « œ »»» Nhìn khoâng thaáy vöïc ñôøi quaù saâu Ta tôùi # « « « « « « « ˙ « « « l « « l _ « l _ « l_ j j ˆ ˆ ˙ « « « ˆ « « « ˙ « « ˆ « « ========================= & « « _ ˆ _ « ˙ « « «. « _ l «. ” « « ˆ « « « j« ˆ « « ˆ ˙ « lui trong khoâng gian lao tuø Dieãn laïi nhöõng chuyeän ñaõ nghìn thu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản