Bài hát như lá nhớ rừng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
16
download

Bài hát như lá nhớ rừng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như lá nhớ rừng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như lá nhớ rừng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö laù nhôù röøng. # 2 ‰ «« J « œ J ‰ « « « « « « Vuõ thaønh An « « »» ˆ » »» Œ ˆ « œ « »J œ «« » « » » œ »»» « « « « « « « l ˆ ˆ ˆ «= ˆ « « « « & 4 ˆ ll j ====================== l l « j j j ˆ ˆ j « Ta quaán quanh vaøo nhöõng ñam meâ ta buoäc ta vaøo nhöõng giaây # ‰ « « « « « « ‰ « « « « « « « « l « j « ˆ « _ l _ « « « « « j j ˆ j & _« « _ ˆ « « _ l _ « « « _ ˆ ˆ « ˆ « « j j j =========================l « « ˆ ˆ « « ˆ « _ _ _ ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « _ « j ˆ theà töøng haïn kyø loay hoay böôùc ñi töøng haïn kyø loay hoay böôùc # « ‰ « « ˆ « œ « « ‰ « « « œ œ œ « « « « « »J « « ˆ »» ˆ l « « « l « ˆ ˆ j j « ˆ « =========================l & ˆ j « « « »J J »J « « l ˆ »» »»» »» « ˆ « ˆ j « « ñi Ta laên theo con doác tình yeâu ñôøi ñoå xieâu ngaû nghieâng ñaõ # œ ‰ « « œ « « œ ‰ »œ œ « « « »»» « « l »» ˆ ˆ »» l œ « « »J « « »J ˆ ˆ « j j « « =========================l l & »»» »» »»» l « « « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « j « nhieàu naèm beân ñaây chôø tin beân aáy nhö laù röøng nhôù röøng chieàu # « ‰ « ˆ œ « œ œ « « »J « »J »J ˆ « »» ˆ »» »» « « œ ‰ « « « « « « « « « « « & « ˆ « l j « »»» =========================l l « « l ˆ ˆ ˆ « « j j j ˆ ˆ « « « « ˆ « j « nay Caâu nghìn naêm nheän ñaõ giaêng tô ñaõ luøa ta vaøo choán lao # « ‰ _ « l « « « « l « ‰ « « l « « « « « _ _ « « « « « « _ ˆ « ˆ ˆ « j j j ˆ =========================l & _ « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « j « _ _ _ « « « « « « j j j _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ j « « « ˆ tuø ñôøi vaät vôø chung thaân bô vô ñôøi vaät vôø chung thaân bô # « ‰ « « ˆ « œ « & « ˆ « « « l « « »J « l « « ˆ j ˆ « « « ˆ »» ˆ j « ========================= j « « ˆ « ‰ « « « œ œ œ « « l « »J »J »J l « « ˆ »» »» »» ˆ ˆ « « j vô Ta thöông ta ta soùt ñôøi ta nöûa ñöôøng chöa coøn chi nöõa # œ ‰ « « J « « œ œ ‰ œ »œ »»» »» « « « « »»» « « l »»» ˆ ˆ »» l « ˆ œ « « »J »»» ˆ « « j j « « ========================= & ˆ ˆ ˆ « j j j « « « « ˆ « ‰” l « « « _ l «. j ˆ « chôø chôø ai ñaây môû ñoâi moâi khoùc thöông khoùc mình khoùc ñôøi quaïnh hiu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản