Bài hát những ai còn là Việt Nam - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
115
lượt xem
33
download

Bài hát những ai còn là Việt Nam - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những ai còn là việt nam - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những ai còn là Việt Nam - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng ai coøn laø Vieät Nam. « « Trònh coâng Sôn bb 2 4 « « « « “{ « œ « ˆ ˆ »»» « « ˆ « « l « « « « œ = »»» & « l « ====================== l ˆ « « j ˆ ˆ j « ˆ « Haõy môû maét ra nhìn quanh ñaây nhöõng môû maét ra nhìn quanh ñaây nhöõng bb « « « « « « « « l œ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « j j j »»» œ »»» œ »œ »»»œ ˙ »»» =========================l & »» »»» œ »»» œ »»» = l l l ai coøn laø Vieät Nam Trieäu ngöôøi ñaõ cheát Haõy « « ai coøn laø Vieät Nam Haän thuø giaû doái Haõy bb « « ˆ « œ »»» œ »»» « « ˆ « œ « ˆ »»» « « l « ˆ « « « ˆ « « « « « = =========================l & l l ˆ « l « ˆ « « ˆ « môû maét ra laät xaùc quaân thuø maët ngöôøi Vieät môû maét ra nhìn kieáp toâi ñoøi nhìn ngaøy Vieät bb « « ˆ « « « l ˙ ˆ « « « ˆ « »»» œ »»» œ »»» œ »»» »œ. œ »»œ »» »»» » œ »»» =========================l & l l l = Nam treân ñoù Ñi treân nhöõng xaùc ngöôøi Bao »œ . »»œ Nam taêm toái Bao nhieâu xaùc xô ñôøi Daân bb œ »»» »» » œ. »»» »J l œ . œ »»» « « « »» =========================l & l ˆ l « j « ˙ « l « « ˙ « = naêm thaéng nhöõng ai Queâ höông heùo khoâ roài ta taém maùu töôi Ai vui ñeám xaùc ngöôøi bb « « « ˆ l « « « « ˆ « »œ. »»œ »» » l « « ˆ « œ »»» =========================l & œ »»» »œ. œ œ . »» »»» »»» »J œ»» = ˆ « l l Anh em Baéc Nam Trung Ra ñi giöõ nuùi soâng trong Ñi trong boùng anh em nghe saét theùp vaây quanh côn bb œ . »»» »J œ»» « « ˙ « « ˙ « « « ˆ « « « « « = ˆ l « l l « =========================l & ˆ « l « ˆ « « tim coù chôø mong Moät ngaøy mai « « ñau muoán vuøng leân Coøn laïi bao bb « « ˆ « « « « « « « « #ˆ. « l ˆ « ˆ « œ »»» œ »»» ========================= & »œ . œ »» »»» œ »»» « « l «. ˆ « « ˆ = l l ñaây nhìn ñaát nöôùc Reo vui côø thoáng nhaát chaân böôùc nhieâu ngöôøi yeâu daáu Xin quay veà tranh ñaáu chôø sôùm « « 2. bb « « « « « « ˆ ˆ ˆ j « « j « « « « « ” « « « { « « ˆ ˆ ˙ « l « ˆ Œ 1. l «˙ « l « ========================= & ˆ « « « =” ñi treân ba mieàn Haõy... mai ñi cuøng... ...nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản