Bài hát những cánh hoa - Trần Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
114
lượt xem
17
download

Bài hát những cánh hoa - Trần Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những cánh hoa - trần thanh tùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những cánh hoa - Trần Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng caùnh hoa. Traàn Thanh Tuøng ## 4 Œ ‰ « œ « « « »J « « « « « « « œ « « « « & 4 j ˆ »» ˆ ˆ « j j « « « ˆ ˆ « « J « ˆ l « « « _ ˆ »»» ˆ «= ˆ ====================== l j « _ « « j j j « « ˆ « Nhöõng caùnh hoa hoàng mæm cöôøi chôït nhôù giaác mô tuoåi ## « « « « « « « « « « « « « « & «. ˆ « « « « « l « « ˆ « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « _ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l j j « j j j j « « ˆ « « « « ˆ thô Ñeïp nhö toùc em nheï bay nhö choài non thaém aùnh bình ## « « « œ « « « « « « « « «. ˆ « « « »J « « l « « j ˆ « j ˆ »» « j j ˆ ˆ « « j ˆ « « ˆ « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « ˆ « =========================l & « « minh Ñaøn chim eùn bay veà nôi naøo nhö bao öôùc voïng bay ## « « « « « « l « « « « « « « « l «. Œ l l « ˆ « ˆ « ˆ _ « _ _ ˆ « « ˙ «. ˆ « _ « ˆ « _ j j j j j « _ _ _ _ « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « « j « ˆ « « j j j « « « « « « « « « ========================= & ˆ « « j ˆ « ˆ xa Muøa xuaân nhaén em nhieàu daáu hoûi ñeå mình töôi thaém tuoåi hoàng ## »˙ »» »»» »»» l œ . « ˙ œ œ »»» « »»» j ˆ « =========================l & “{ l ˙ »»» « œ « »»» ˆ « œ. « « l »»» « « ˆ ˙ « « j Ôi maøu maét naâu laëng eâm Nhö lôøi thieát tha chôø mong Ôi ngaøn caùnh hoa maøu naéng Laéng ñoïng traùi tim chôø mong ## « « « « ˙ « « « l « « « ˆ « ˙ « ˆ « « « « l « « « « « _ _ « l w ========================= & ˙ « « « =” { _ « _ ˆ « « _ « _ ˆ « _ _ ˆ « « « « _ ˆ « ˆ Ôi chaøo caùnh hoa goïi öôùc mô tuoåi em yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản