Bài hát nhưng hôm nay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
20
download

Bài hát nhưng hôm nay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhưng hôm nay - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhưng hôm nay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöng hoâm nay. £ « £ « « « « «£ « « « Trònh Coâng Sôn « « ˆ « « « « « « bb 4 « « « 3 « ˆ « « ˆ « ˙ »»» « « «« « « « «ˆ ˙ « « ˆ«l « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ= ˆ « ====================== l & “{ j « «£ « « «£ « « «£ « « « £ Thuôû ñoù yeân vui Meï Vieät Nam ngoài ngaøy ñeâm tieáng « « « ˙ « « « »˙ « « « « « « Ruoäng luùa meânh moâng ñieäu hoø xa gaàn ngaøy xöa thanh bb « « ˙ « « « »» « « ˆ l » « « « « « » « ˆ « » « ˆ « « «ˆ « « « «« ˙ « « ˆ«l « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ =========================l & _ « ˆ l ˆ « j « ˆ « «£ « cöôøi roän raøng khaép nôùi Moät nöôùc linh thieâng moät maøu da vaøng Ngöôøi daân no bình moät ñôøi soáng yeân Ngaøy thaùng xanh xanh laøm ngöôøi da vaøng ñaàu non cuoái bb « « ˙ « « « « œ Œ œ œ. œ Œ ‰ œ « « « »» « « ˆ l » « « ˆ »K »J »»» »» »» l =========================l & »J »» l »»»˙ œ œ. »K »J »» »» « ˆ laønh hoäi heø suoát naêm Nhöng hoâm nay queâ höông laø mieàn b b œ Œ ‰ œ l »»»˙ « « gheành döïng nhaø ñaép soâng Nhöng hoâm nay queâ höông laø mieàn »»» »J »» œ œ . l œ Œ ‰ œ l »»»˙ »K »J »» »» =========================l & »»» »J »» « « k j. ˆ ˆ « « Nam queâ höông laø traùi saùng queâ höông chôû ñaày bb « . « Œ « ˆ « Œ ‰ « ˙ « « « « « Nam queâ höông laø nhaø troáng daân queâ boû ruoäng « ˙ « « ˆ « ˆ « l ˆ k j. « « « ========================= & l ˆ l « j « « « ˆ l « Œ ‰ « l « « « ˆ « ˆ k j. « « « « j ˆ « hoøm Nhöng hoâm nay queâ höông laøm nhaø haàm queâ bb « laøng Nhöng hoâm nay queâ höông laø thuø haän queâ « « «. l « « « « ˙. » ˙ « « _ « _ j _ k ˆ ˆ « « « ˙ « « ˆ « l « ˆ « « « ˆ « « ˆ « =========================l & l »» höông thôû ñaïn mìn nhöõng ñöùa treû chaïy bom bb œ Œ œ œ . l œ Œ ‰ œ l ˙ höông ngoài nhaïc nhaèn vôùi veát ñaïn ñaày thaân »»» »K »J »»» »» »» »J »» »»» œ œ. œ Œ ‰ œ »K »J »» »» l »»» »J »» =========================l & Nhöng hoâm nay queâ höông laø taøu bay queâ bb ˙ « « « Œ « ˆ « « Nhöng hoâm nay queâ höông laø cuoän gai queâ »»» œ œ. œ Œ ‰ œ ˙ »K »J l »»» »» »» »J l »»» »» « « l «. k « ˆ ˆ « j. « ˙ « ˆ « k j. « « =========================l & « l ˆ « höông laø ñoàng chaùy queâ höông laø ruoäng gaày Nhöng hoâm bb « Œ ‰ « l « höông laø daøy xeùo queâ höông laø laïc loaøi Nhöng hoâm « ˆ « « j « ˆ « ˙ « « ˆ l « Œ ‰ « l « « « k j. « ˆ « =========================l & « « ˆ « « j « ˆ « ˙ « « « « « _ _ k j. ˆ ˆ « « laø £ tuø « « « nay queâ höông laø Haø Noäi queâ höông laø cuoäc « « « b œ Œ « « «” nay queâ höông laø Haø Noäi queâ höông b « « « ˆ « « « l ˙. « « « »»» »»» « ˆ « « ˆ{ & « _ ˙ « « l ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l ˆ « ñôøi nhöõng ñöùa treû moà coâi ñaøy nhöõng phoá nhaø taû tôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản