Bài hát những lời chưa nói - Bùi Công Thuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
10
download

Bài hát những lời chưa nói - Bùi Công Thuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những lời chưa nói - bùi công thuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những lời chưa nói - Bùi Công Thuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng lôøi chöa noùi. thô : Tagore nhaïc & lôøi 2 : Buøi coâng Thuaán Ebmaj7 bb c « « «« « « œ. « « »» « « ‰ « Gm D7 C7 F «« «ˆ ˆ œ « »J « »» ˆ « « » « ˆ ˆ ====================== l & ll « l «. #ˆ j « ˙ « «= j ˆ « « Toâi nhôù ngaøy hai ñöùa gaëp nhau Nhöng Toâi bieát raèng toâi vaãn chôø mong Maây bb « . « « « « « « ‰ »œ œ »»» Dm G7 Cm D7 Gm « ˆ « « « ˙ ˆ « ˆ « «. « «. « « l « » =l l _ « ˆ « _ « ========================= & « ˆ ˆ « j « « « _ « « « _ _ _. ˆ « « ˆ « ˙ toâi khoâng noùi gì chæ cuøng em ñöùng vaäy Vaø baây bay nôi cuoái trôøi Lôøi ngaøn thu vaãy goïi Bôø beán Ab bb œ . « « œ œ ˙. ‰ »œ œ œ . »» »»» »» œ œ œ »J »J » ˆ ˆ »» »» l »»» « « »J »J »» »» »» œ »J Gm6 G7 Cm F »»» j « « ========================= l & l » »» = giôø nhöõng lôøi chöa noùi aáy Nhö con thuyeàn chao soùng bieån loøng naøo con thuyeàn ñöa em tôùi Toâi xa ngöôøi xa caùch ngaøn truøng Bb b ˙. b »»» ‰ œ »J œ. »»» œ « »J ˆ«. »œ œ « »»» «. œ œ ‰ « ˆ »J »»» « « « « « « Adim Dm C D 7 »» l »» « ========================= l & »» ˆ l « »» «= ˆ toâi Toâi bieát baây giôø toâi khoâng theå ñi ñaâu ñeå troán khôi Em khoùc thöông ñôøi nhöõng kyû nieäm buoàn vui coøn daâu Ebmaj7 b «. «£ « « « « « ˙. ‰ « « ˆ ˆ «. « « «£ « « « ˆ nˆ « « « « l »»» « « « « « « « « « ˆ nˆ « «= Cm B Gdim7 Am6 7 & b «ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « j ˆl « « « ˆ « ˆ j ========================= l « « « j «« khoûi nhöõng lôøi chöa noùi aáy Toâi thaáy chuùng trong hoa trong vöøng döông môùi beå toâi chìm trong boùng toái Mô thaáy daùng em ngoan khi muøa xuaân ñeán « « « b « ‰ « « œ. »»» « « « «. « « «. « ˙ « « ˆ « ˆ l « « »»» ˙. Œ » Em C G C D7 & b n˙ . « j ˆ l « j ˆ ˆ « « ˆ ========================= j ˆ « l »» =” « daäy trong gioù mang veà traû soùng bieån hoàn toâi. voäi mô naéng thu vaøng trong tieáng cöôøi thaät vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản