Bài hát ở trọ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
294
lượt xem
96
download

Bài hát ở trọ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ở trọ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ở trọ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. ÔÛ troï. Trònh coâng Sôn ### 2 & 4 Œ ‰ « ˆ “ « « « « l «. « j « « « ˆ j j « « ˆ « « j ====================== l ˆ « ˆ « œ = »J »» j _ ˆ « « Con chim ôû ñaäu caønh tre con Söông kia ôû ñaäu mieàn xa con Moâi xinh ôû troï ngöôøi xinh ñi Maây kia ôû ñaäu töøng khoâng möa Traêm naêm ôû ñaäu ngaøn naêm ñeâm ### œ . « « « « « c « Œ ‰ « 2 œ. œ « « « « »J »»» « j « «. ˆ l « ˆ »» l « « « « l l « »J œ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ========================= l & « ˙ « « 4 »»» ˆ ll j « »» = caù ôû troï trong khe nöôùc nguoàn caønh tre í gioù ôû troï bao la ñaát trôøi Mieàn xa í ñöùng ôû troï ñoâi chaân Thuùy Kieàu Ngöôøi xinh í naéng ôû troï beân trong maét ngöôøi Töøng khoâng í toái ôû troï chung quanh noãi buoàn ngaøn naêm í ### œ . »»» œ »J c ˙ Œ ‰ « l l 2 « « « «=l & « l œ. « ˆ j »»» »» ========================= » l l »» « 4 « « ˆ j « ˆ ˆ « « j j « « « _ ˆ « j ˆ « j a doøng soâng í a Toâi nay ôû troï traàn a trôøi ñaát í a Nhaân gian veà troï nhieàu a ngöôøi xinh í a Xin cho veà troï gaàn a ngöôøi xinh í a Tim em ngöôøi troï laø a buoàn nhö í a Ô hay laø moät voøng ### « «. œ l »»»œ . « « « « « « œ. »»» « « « « c œ l « « « « ll « « « « ˆ « « ˆ ˆ « »J »» « ˆ l ˆ ========================= & »J »» ˆ ˆ = gian Traêm naêm veà choán xa xaêm cuoái nôi Baâng khuaâng vì nhöõng ñoâi moâi raát nhau Mai kia duø coù ra sao cuõng toâi Mai kia veà choán xa xoâi cuõng xinh Toâi nhö ngöôøi boãng leânh ñeânh giöõa ### c « Œ ‰ « 2 « « « 4 «. « « c & ˙ « j ˆ ll « ˆ « « l «. j ˆ ˆ « « =========================” « « l _ « ll w = « _ j ˆ « « _ ˙ « trôøi í a i a i aø aù hoàng í a í a i aø aù ñaønh í a i a i aø aù gaàn í a í a i aø aù trôøi í a í a i aø aù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản