Bài hát ở trọ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát ở trọ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát ở trọ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

ÔÛ troï.

Trònh coâng Sôn
### 2
& 4 Œ ‰ «
ˆ “ « « « « l «.
«
j
« « «
ˆ j
j «
« ˆ « «
j
====================== l
ˆ
«
ˆ
« œ =
»J
»»
j
_
ˆ
« «
Con chim ôû ñaäu caønh tre con
Söông kia ôû ñaäu mieàn xa con
Moâi xinh ôû troï ngöôøi xinh ñi
Maây kia ôû ñaäu töøng khoâng möa
Traêm naêm ôû ñaäu ngaøn naêm ñeâm

### œ . « « « « « c « Œ ‰ « 2 œ. œ
« « « « »J
»»» «
j
« «.
ˆ l «
ˆ »» l « « « « l l «
»J
œ ˆ « « ˆ
ˆ ˆ
========================= l
& « ˙
« « 4 »»»
ˆ ll
j
« »»
=
caù ôû troï trong khe nöôùc nguoàn caønh tre í
gioù ôû troï bao la ñaát trôøi Mieàn xa í
ñöùng ôû troï ñoâi chaân Thuùy Kieàu Ngöôøi xinh í
naéng ôû troï beân trong maét ngöôøi Töøng khoâng í
toái ôû troï chung quanh noãi buoàn ngaøn naêm í

### œ .
»»» œ
»J c ˙ Œ ‰ « l l 2 « « « «=l
& « l œ.
«
ˆ
j »»» »»
=========================
»
l l »»
« 4 « «
ˆ
j
« ˆ ˆ « «
j j
« «
« _ ˆ
« j
ˆ «
j
a doøng soâng í a Toâi nay ôû troï traàn
a trôøi ñaát í a Nhaân gian veà troï nhieàu
a ngöôøi xinh í a Xin cho veà troï gaàn
a ngöôøi xinh í a Tim em ngöôøi troï laø
a buoàn nhö í a Ô hay laø moät voøng

### «
«. œ l »»»œ . « «
« «
« « œ.
»»» « « « « c
œ l « « « « ll
« « « «
ˆ « « ˆ
ˆ
« »J
»» « ˆ l
ˆ
=========================
& »J
»» ˆ ˆ =
gian Traêm naêm veà choán xa xaêm cuoái
nôi Baâng khuaâng vì nhöõng ñoâi moâi raát
nhau Mai kia duø coù ra sao cuõng
toâi Mai kia veà choán xa xoâi cuõng
xinh Toâi nhö ngöôøi boãng leânh ñeânh giöõa

### c « Œ ‰ « 2 «
« « 4 «. « « c
& ˙
« j
ˆ ll
« ˆ
« « l «.
j
ˆ ˆ
« «
=========================” «
« l _
« ll w =
«
_
j
ˆ
« «
_
˙
«
trôøi í a i a i aø aù
hoàng í a í a i aø aù
ñaønh í a i a i aø aù
gaàn í a í a i aø aù
trôøi í a í a i aø aù.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản