Bài hát ôi hạnh phúc vô cùng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
24
download

Bài hát ôi hạnh phúc vô cùng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ôi hạnh phúc vô cùng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ôi hạnh phúc vô cùng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. OÂi haïnh phuùc voâ cuøng. Vuõ Thaønh An £ c Ó Œ ‰ « œ l œ œ œ «. « l «. ‰ « « l « «. « « « l « »K »J »» »J « k ˆ »» »» » »» ˆ « « « « « « « « j ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ====================== & kk j _ _ « _ « ˆ « « = « ˆ « ˆ « £ Em haõy coá quen tieáng ñôøi cay nghieät Em haõy cöù yeâu duø ngöôøi gheùt « œ œ. « « « œ ˙. ‰ « »K »»» « « « »» ‰ œ œ œ. œ œ œ œ K »K »»» »»» » J »» »» »»» »»» « & «. k ˆ »» l « ˆ ˆ ˆ » l »»» j « « « =========================l ˙ » l » » « £ ghen Em haõy soáng nhö loøng em muoán soáng OÂi haïnh phuùc treân ñôøi naøy voâ « « ˙ « Œ ‰ « œ l œ œ œ «. « l «. « »K »J »» »J « « « k ˆ »» »» » »» ˆ ˆ ˙ « j « « ‰ « « « . « « £« « & « =========================l «ˆ l « ˆ« ˆ «« « kk « « _ « ˆ ˆ _ ˆ j « « « « « ˆ « cuøng Trong cay ñaéng anh coù tình aám noàng Trong vaây tuùng anh giöõ loøng traéng «. ‰ « œ œ. « « « œ ˙. « »K »»» k ˆ »» l « « « « »J »»» j ˆ ˆ ˆ »» l j « « « œ œ œ. œ œ œ œ »J »J »»» »» »» l »J »» »» »»» »» » » & « =========================l ˙ « £ trong Nöông theo gioù vöôn hoàn leân xanh thaém OÂi haïnh phuùc treân ñôøi naøy voâ « ‰ « « «. œ « œ œ œ œ œ. »K « »J J »J J »»» œ œ »K K «. ˙ « « « « kk ˆ ˆ l ˆ « « « « « «. « « « »» ˆ l »» »»» »» »»» =========================l & kk ˆ ˆ ˆ « « « k « »» »»» cuøng Caâu nghìn naêm ñaõ buoäc ta daãu rôøi xa vaãn ñoù nghìn naêm Xöa nghìn œ. »»» œ œ œ. »K »K »»» »» »» œ « œ œ « « ‰ « œ œ œ œ «. »K « l »»» »J « « »» k ˆ « =========================l & »» ˆ j « ˆ « « »K »J »» k ˆ »» l »» » « »J « »» ˆ « « « ˆ j « xöa sau nghìn sau ta coøn nhau vaãn coøn nhau Möa vôùi naéng vaãn xoay vaàn voâ «. ‰ « « « « l ˆ. « « « £« « « « « « l «. ‰ « œ « »K k ˆ »» « & « ˙ « « ˆ k ˆ « k « « j ˆ _ _ ˆ « « ˆ « =========================l _ « ˆ « ˙ « « £ taän Ta vaãn ñoù vaãn daøi cuøng thaùng naêm Ta vaãn « « « œ ˙. œ . « « « »» »»» ‰ œ œ œ. K »K »»» »»» » œ œ œ œ w J »» »» »»» »»» ˆ ˆ ˆ » l »»» j « « « ========================= & » l » » l ” £ chaùy taâm tình ta vaãn chaùy OÂi haïnh phuùc treân ñôøi naøy voâ cuøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản