Bài hát ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

4
911
lượt xem
148
download

Bài hát ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ơn nghĩa sinh thành - dương thiệu tước (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

  1. Ôn nghóa sinh thaønh. ## 4 Œ « « « « « « « « « « « « Döông Thieäu Töôùc & 4 « « « « « « l « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ====================== ˆ ˆ « ‰ « « « « « =l l_ « « « « « « ˆ « « « ˆ _ _ w _ « ˆ « j ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ £ « « ˆ « « œ œ « « « « « « ˆ « « « « « « Uoáng nöôùc nhôù nguoàn Laøm con phaûi ## « « « « »J»» »»» « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « « « & « w l « « « ˆ ˆ =========================l « j ˆ « ˆ « ˆ ˆ j « « ˆ l ˆ « « ˆ « « ˆ hieáu Ai ôi haõy nhôù naêm xöa nhöõng ngaøy coøn ## « « « « « « « w « ‰ « « « « « « « «. ˆ « « « « « lˆ « « « « « « « « j « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ l ˆ j « =========================l & ˆ« j « j « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « œ œ « «£ « thô coâng ai nuoâi döôõng Coâng ñöùc sinh ## « ˆ « « »J»» »»» « « « & _ l_ « « « « « « « « « ‰ « « « « « « l « w ˆ « « « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l ˆ « « ˆ l « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ _ w « j _ ˆ « j ««« thaønh Ngöôøi ôi ñöøng queân Coâng Cha nhö nuùi Thaùi ## « ««ˆ « «« « « « « « « « ««« « ˆ « « ˆ j« « « l « « « « « « « « l w l « ‰ Œ « ˆ « ˆ j ˆ ˆ «« ˆ « « « _ _ _ _ « «ˆ « ˆ « « « _ « =========================l l & ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « j ˆ « « ˙ « « « « « « œ . œ »œ »œ sôn Nghóa Meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra Ngöôøi ## « »J »» »» »œ nœ «. « « « « « l « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ . « « « « « l »»» j ˆ « « « « ˆ ˆ »» » »»» & « _ « « =========================l « ˆ _ _ _ « « « j ˆ « ˆ ôi laøm ngöôøi ôû treân ñôøi Nhôù coâng ngöôøi sinh döôõng ñoù môùi laø hieàn ## ˙ . «. « « « « « & »»» « « « ˆ « ˆ « « « « l «. « « « « « j « ˆ « « ˆ ˆ ˆ =========================l ˆ l « ˆ « œ »œ »œ »œ »œ »J »» » » » »» » » » « U nhaân Vì ñaâu anh neân ngöôøi taøi ba Haõy nhôù coâng sinh ## « « œ « « « « « « « « « . _ « #ˆ »J l « « « « « « « l _ « « « « »» ˆ « « « « « « ˆ « « « =========================l & j ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ‰ « « « « « « l_ « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ j ˆ « _ w _ « « ˆ j ˆ « ˆ £ « « « « « « « « « œ « « ˆ « « « ˆ thaønh vì ñaâu maø coù ta Uoáng nöôùc nhôù nguoàn Laøm con phaûi ## « ˆ « « »»» « « « ˆ « « « « « « w « « « « ˆ « ˆ ˆ =========================l & « ˆ « « « ˆ ˆ j « « « « « ˆ « « ˆ « « « « j ˆ « l l « ˆ ˆ « hieáu Coâng Cha nhö nuùi Thaùi sôn Nghóa Meï nhö ## « « « « « « « « « Œ Ó & « ˆ « « _ _ _ _ l w « « j ˆ « ˆ « « « « « ˆ « _ « ˆ « ˆ l « « ========================= ˆ « « « « ˆ « ” ˆ nöôùc trong nguoàn chaûy ra,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản