Bài hát ông lái đò - Hiếu Nghĩa (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
259
lượt xem
64
download

Bài hát ông lái đò - Hiếu Nghĩa (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ông lái đò - hiếu nghĩa (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ông lái đò - Hiếu Nghĩa (lời bài hát có nốt)

  1. OÂng laùi ñoø. # C Ó œ œ œ ˙ œ œ ˙. Hieáu Nghóa »»» »»» »»» »»» »»» »»» l »»» »»» » œ »œ w »»» « ====================== l & l » l lœ Œ œ = »»» « ˆ « Moät dó vaõng töø ngaøn xöa chieáu roïi Moãi chieàu # « «. »»» l « œ « ˙ « œ « »»» « l w « Œ « œ ˙. « ˆ « ========================= l & ˙« ˆ « l « »» ˆ » l »»» « « « ˆ « « = « « ˆ « veà soáng laïi giöõa hoàn oâng OÂng chæ muoán cuoäc # « « « «£ « w œ Œ « « «. « « ˆ « «« « « « ˆˆl « ˆ «« « »»» « ˆ « l « « _ ˙ ========================= l & ˙« l « « l « « ˆ « « «= ˆ « ˆ « _ ˙ « « ˆ « ñôøi xöa ñen toái Xoùa nhoøa ñi trong cuøng taän ñaùy # « Œ œ »œ œ ˙ . »»» » » » œ »»» œ ˙ »»» »» »»» » œ »œ w & w « lˆ « » »» l »» ========================= l l » » l = loøng Môùi ngaøy naøo treân beán soâng vaéng laëng # œ Œ « «« « « »»» « « l «. « «« « « ˆ ˙ « ˆ l˙ « « ˆ l w « « »»» ========================= l & ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « « « l « Œ « «= ˆ ˆ « « « Ñôøi buoàn teânh nhö lôõ moät cung ñaøn Thuyeàn ñoø # « « « « « « « « « « Œ « « «. « «. « « ˙ « « ˆ ˆ l « ˆ ˆ l w ˙ « « « « l« ˆ « ========================= l & « « l « ˆ _ ˙ « ˆ « « «= ˆ « oâng mang naëng saàu coâ quaïnh Laëng lôø ñöa bao # « « Œ œ œ ˙. »»» »» « « « « l w ˆ _ « « « « ˆ ˆ « ========================= & lˆ » l »»» œ l ˙ œ œ =l »»» »»» »»» »» »»»œ ˆ « « « « khaùch laï sang soâng Khaùch qua ñoø ngaøy xöa hôø höõng # w œ Œ œ »œ œ « . »»» »» »» »»» l « œ l« « « l w ˙ « »»» ========================= l & l « « « ˙ ˆ ˆ « « « = quaù Traû coâng oâng ñeå laïi moät vaøi xu # œ Œ œ œ ˙. « « Œ « « »»» »»» »»» »»» ˆ l œ « « l w « « »»» « « ========================= l & l ˙ « ˆ « l « ˆ « « «= ˆ ˆ « « Hoï vôùi oâng hai caûnh ñôøi xa laï Sang soâng
  2. # « « « « Œ œ œ »œ ˙ . »»» »»» »» »» œ= «. « ˆ « « « « lw ˙ ˆ « « « ========================= l & l_ lˆ « ll » »»» « _ ˙ « « ˆ « roài khoâng moät tieáng phaân öu OÂng laùi ñoø giôø # ˙ œ œ »œ w œ Œ »œ »œ »œ »»œ « »»» »»» »»» »»» »» l ========================= l & l »» »» » » l « . ˙ « »»» l « œ « ˙ « œ « »»» «= ˆ « ñaây giaø yeáu laém Cuõng thaáy loøng soáng laïi tuoåi ñoâi # « Œ « « « « « »» « « « w « ˆ « « l «. « ˆ l œ « « « l w « ˆ ˙ « « « « » ˙ « « ˆ « « ========================= l & l ˆ « « ˆ ˆ « œ Œ « = » l »» « « ˆ « « _ ˆ « möôi Hoàn rung maïnh tröôùc caûnh ñôøi töôi thaém Noãi möøng # « « « Œ œ œ ˙ œ »œ œ & ˙«. « « « l « « ˆ « ˆ _ « « « « l w ˆ « « »»» »»» l »»» ========================= l lˆ « »»» »» » »» = ˙ « vui khoâng thoát ñöôïc neân lôøi Töø hoâm ñoù beán ñoø # ˙ œ. œ w œ Œ « « »»» »»» »J « « œ « « « » » « »» l l »»» ˆ ˆ » l «. « « l œ ˙ « « »» « ========================= l & ˙ « « « »» »» « ˆ ˆ « w ˆ l « = oâng soáng daäy Bao nhieâu chieàu ñöa ñoùn khaùch sang soâng # « « « œ « « « w « Œ « « ˙. « « »» « « »» « « « l » ˙ « ˆ « « l œ Œ «« « «« ˆ « ˆ ˆ l » « « ˆ ˆ « ˆ « « ========================= l & « l »»» «« = ˆˆ_ « «ˆ « Nhöõng ngöôøi khaùch khoâng gioáng ngaøy xöa aáy Hoï veà # « « Œ œ œ »œ ˙ . & «. ˙ « « « « l « « « l w « ˙ ˆ « « « »»» »» »» l »»» ========================= l lˆ « œ »»» = « _ ˆ « ˆ « ñaây hoàn naëng tróu beân loøng Vaø töø ñoù beân # œ ˙ œ œ w œ Œ œ « »»» »»» »»» »» »»» l l ========================= & »»» « l « . ˆ « « ˙ « ˆ l œ « «=l « « « »»» « « ˙ ˆ « « haøng lau laû löôùt Khaùch ngaøy xöa khoâng trôû laïi sang # « Œ « œ « « « »» « « « « « « l « « « «£ « w « « « w ˆ « ˆ » l «. « « « ˆ ˙ ˆ « « ========================= l & l ˙ « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ l « = soâng Neân moãi chieàu thaû thuyeàn treân beán nöôùc # œ Œ « « « U U U « « « « « « « « « « « & »»» « ˆ ˆ l « ˆ « « « « ˆ « l « ˙ « « « ˆ ˆ _ l w « ========================= « =” _. ˙ « ˆ « OÂng laùi buoàn ñöa maét moûi moøn troâng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản