Bài hát phải đào cho bật gốc - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
115
lượt xem
10
download

Bài hát phải đào cho bật gốc - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phải đào cho bật gốc - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phải đào cho bật gốc - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Phaûi ñaøo cho baät goác. £ « «£ « œ . « « « « £ Phaïm Theá Myõ « « « « « œ œ « « « « « « »» ˆ « « « l « « ˆ « ˆ « . « »»» »»» »»»œ l c « « ˆ « »J « « « « « « « ˆ « ˆ « k« « « « « ˆ ====================== & ˆ « j ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ j. k « « « j k £ = Phaûi ñaøo cho baät goác nhöõng coå thuï khoâ caèn Phaûi vun xôùi töø ñaàu nhöõng chieác laù non £ £ Phaûi ñaøo cho baät goác nhöõng haän thuø trong hoàn Phaûi vun xôùi töø ñaàu nhöõng tieáng noùi yeâu « « « « « œ . œ »»»œ »œ »»œ « « « »J »K « « « « « »» »» »» œ . « « « « œ . œ »»œ »œ »œ »J « « « « »J »K « « ˆ ˆ « & ˆ ˆ « j. k ˆ =========================l £ » « « « « »» » » »» »» k ˆ ˆ « l » ˆ « ˆ » £ xanh Phaûi ñaøo cho baät goác nhöõng thoái naùt trong ta Phaûi ñaøo choân saïch heát nhöõng raùc röôûi quanh « «£ « £ « « « « ˆ£ « thöông Phaûi ñaøo choân saïch heát nhöõng doái traù möu moâ Phaûi ñaäp tan xieàng xích nhöõng xích saét vong £ « « « « œ. œ ˆ « « « « « « « œ . « « ˆ « »J »K « « « »J « « « « « « « « « « ˆ « «. « « « ˆ l ˆ & »» ˆ ˆ « ˆ »» »» k « « « « « ˆ ˆ l « _ _ « _ ˆ ˆ « « ========================= « ˆ « j. « « k ˆ ˆ « j « ˆ « « « « « k « ta Phaûi laøm cho ngöôøi soáng ñöôïc thaáy laïi nuï cöôøi Phaûi laøm cho ngöôøi cheát naèm döôùi ñaát yeân noâ Daønh laïi bao quyeàn soáng cho chính cuoäc ñôøi mình Vaø quyeàn aên quyeàn noùi cuûa chính traùi tim « Ó œ 3 œ. œ œ »»» »J »»» œ. « « »»» & w l « ˆ « »»» ll 4 =========================»» l ˆ « l «. « œ l « ˆ j « « « ˆ « « »»» j ˆ « vui Ngöôøi ôi ñöøng cho chuùng loøng haän thuø vaø ñieâu ta Ngöôøi ôi tuoåi thô ñoù caàn nhaø tröôøng caàn yeâu œ. œ œ »»» œ. œ œ J »»» ˙ »»» œ »»» œ. œ œ »»» »J »»» œ. « « »»» « « J »»» »»» »»» »»» =========================l & »» ˆ « j « ˆ l l l l ngoa moäng laøm giaøu vaø xa hoa Ngöôøi ôi daïy cho chuùng ñöøng yû thöông caàn nuï cöôøi caàn côm no Ngöôøi ôi tuoåi thô ñoù caàn maët « «. « œ « »»» œ. »»» « ˆ « « « ˆ « j ˆ « « « l «. j « ˆ « « « ˆ « ========================= & l « ˆ j « « ˆ « « l ˙. « ” laïi ñöøng gian tham ñöøng caäy quyeàn ñöøng hueânh hoang. trôøi caàn hoa töôi caàn tình ngöôøi caàn yeân vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản