Bài hát phố hoa - Hoài An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
259
lượt xem
89
download

Bài hát phố hoa - Hoài An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phố hoa - hoài an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phố hoa - Hoài An (lời bài hát có nốt)

  1. Phoá Hoa. Hoaøi An 4 Ó Œ « ˆ œ « « « « « »» « « » « « « « « « « « « ˆ « l « ‰ « « =l « « ˆ « « & 4 « « l =====================ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˙ « « « « j ˆ Nuï hoa thaém nhöõng gioït söông ban mai Nhìn laøn maây œ « ˆ œ « « ˙ ‰ « « « « « « « « « »»» « « »» ˆ « » « « « « « « ˆ « l « « « « & ˆ « « « l « « _ « « ˆ= ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « ======================== l « ˆ ˆ « « « « « « j« « ˆ traéng ñang nheï troâi chaân trôøi Theânh thang phoá hoa naéng vöøa leân boái roái ‰ « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « j « « « « « « »»» « « « l « « « « « « l ˙ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ======================== l & « ˙ ˆ Œ « ˆ « « ˆ «= « Anh ñi vôùi em giöõa trôøi hoa anh hôõi Nuï hoân œ « « « « ˆ « »»» « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « l ˙ « « « « « « ‰ « « « »œ œ « « œ « ˆ « « « »» »»» « « »» « « ˆ « « l « « ˆ j ˆ « « » ˆ «= ˆ « ˆ « « « ======================== l & « ˆ ñoù nhöõng lôøi yeâu meâ say Laø muøa xuaân maõi maõi chæ caàn em beân ngöôøi « ‰ « « « « & « ˙ « « ˆ « _ l « « « _ « j ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ======================== l « « « « « « « «= ˆ « « ˆ Ñoâi khi hôøn ghen ñoâi khi giaän nhau vu vô « « ‰ « « « ˆ « « j ˆ « « « « « « « « « « « « l « ˆ « ˆ « « « l w « « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ ======================== l & ˙ « ˆ « = Nhöng trong loøng em con tim tình yeâu trao anh « « « « œ »»» œ »»» »œ »»»œ »œ œ « « ˆ « ˆ « »» ======================== l & “{ l »» »» ˙ « = Moät ngaøy naéng rôi hoàng maù em cöôøi Moät ñieàu öôùc ao tình maõi ban ñaàu J »» »»» »» »» »»» »» » »œ »»» ‰ œ »œ »»»œ »œ »»»œ »œ œ »œ »»»œ »œ »» ˙ « « œ œ « « »»» »»» ======================== l & l lˆ ˆ « « = Em nhö naøng tieân bao caâu chuyeän xöa ru öôùc mô Moät lôøi noùi theo Yeâu nhau daøi laâu beân nhau ngaøy sau ta coù nhau Moät lôøi noùi vôùi »œ »»»œ »œ œ « « ‰ œ »œ œ « ˆ « « « »J » »»» « « « « l w « « « « ˆ « « ˆ & »» »» »» ˙ « »» ======================== ” l ˆ ={ laøn gioù eâm ñeàm Cho anh ngaát ngaây vì yeâu em em raát chaân tình Con tim khoå ñau chæ vì yeâu em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản