Bài hát Phố xa - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát phố xa - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát Phố xa - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Phoá xa.
#4 « ««
‰ « « « « œ ‰ « « « « œ »»»œ »œ œ ‰ « « « œ
Leâ Quoác Thaéng
« «ˆ « « « ˆ »» » »»
˙
& 4 »»» « « « « l »»»
j ˆ
ˆ «
« ˆ
====================== l««« « » » » l »
ˆ«ˆ «
ˆ « ˆ « »»» =
ˆ « «
j «
« « _
«
ˆ
Möa veà treân khuùc haùt Laéng u buoàn ñôïi boùng hình ai Nhö tìm veà thoaûng
Möa veà treân khuùc haùt Laéng u buoàn ñôïi boùng hình ai Nhö tìm veà giaác

# « « ‰ « « « « « « « «
& ˆ « « ˆ « « « ˆ « l « ‰ « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ ‰ « »»œ œ »»»œ œ l
« «
« ˆ ˆ « ««« ««««
« « ««« «ˆ _
j « ˆˆˆ « «
========================= « « « « « « ˆ
« « « « « « «
ˆ « j œ »»»» »
« ˆ
« _ ˆ
« «
ˆ
j
«
höông xa Con ñöôøng giôø laø kyû nieäm Gioït söông laëng leõ beân em ñoïng treân ñoâi maét
mô xa Maây môø giôø laø kyû nieäm Muøa thu laëng leõ troâi ñi Muøa ñoâng laïc giöõa

# « « ‰ « « «« « «
« «
« «
ˆ «
« ˆ
ˆ « « « « « « l « ‰ « « ˆ «ˆ l
ˆ « «« « « «
j ˆ
« « ˆˆ ˆ ˆ _ « « « «
j « « «
ˆ _ _ «
«« « Œ
«« «
«« ˙
& «
=========================l
ˆ
« « « ˆ ˆ
«
«
ˆ «
« #ˆ ˆ «
ˆ«
«
voâ tö Ñeå buoàn cho con phoá nhoû Ñeå moät ngöôøi ñeán vaán vöông
tình yeâu Xuaân veà nhö con naéng haï Boán muøa möa vaãn ñôïi ai

# œ »œ »œ « « « « « œ
ˆ « « « « »»
« « « « ˆ
ˆ »» » « « «
»»» »» »» « « « « « »J ≈ œ œ »»»»œ »»»œ »œ »œ « ˆ ˆ « ‰
»K »» »» »» ˆ « « «
« « « ˆ
« ˆ
ˆ «
=========================l
& “{ l « « j
«
Ñi beân em chieàu treân loái vaéng Phoá xa phoá xa ngôõ nhö thaät gaàn
Treân tay em nuï hoa vaãn nôû Phoá xa phoá xa ngôõ nhö thaät gaàn


# 1.» œ œ « « « « ˆ œ « « « « « «
œ »»» »»» « « « « « »J ≈ « « « « « « « « « J ‰
»» « « « « « »»
ˆ « ˆ «
« « ˆ
=========================
& ˆ « l « « « « « ˆ « « »»»œ ”
ˆ « « « «
« ˆ ˆ ˆ «
k ˆ ˆ « « ˆ
ˆ {
Ñoâi vai em gaày trong chieác laù Giôø laø ñôïi chôø nhôù mong muøa xuaân# 2.»œ »œ »œ « « « « « œ
« « « »»
ˆ
«
« « « « « »J ≈ « « « « « ˆ œ «
« « « « « « »» «
« «
»» »» »» « « ˆ «
ˆ « « ˆ
=========================
& ˆ
« ˆ l « « « «
k
« ˆ ˆ ˆ ˆ « » ˆ l w ”
«
Caâu yeâu thöông chìm trong noãi nhôù Mô veà moät ngaøy coù möa eâm ñeàm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản