Bài hát Phố xa - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
409
lượt xem
108
download

Bài hát Phố xa - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phố xa - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Phố xa - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Phoá xa. #4 « «« ‰ « « « « œ ‰ « « « « œ »»»œ »œ œ ‰ « « « œ Leâ Quoác Thaéng « «ˆ « « « ˆ »» » »» ˙ & 4 »»» « « « « l »»» j ˆ ˆ « « ˆ ====================== l««« « » » » l » ˆ«ˆ « ˆ « ˆ « »»» = ˆ « « j « « « _ « ˆ Möa veà treân khuùc haùt Laéng u buoàn ñôïi boùng hình ai Nhö tìm veà thoaûng Möa veà treân khuùc haùt Laéng u buoàn ñôïi boùng hình ai Nhö tìm veà giaác # « « ‰ « « « « « « « « & ˆ « « ˆ « « « ˆ « l « ‰ « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ ‰ « »»œ œ »»»œ œ l « « « ˆ ˆ « ««« «««« « « ««« «ˆ _ j « ˆˆˆ « « ========================= « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « j œ »»»» » « ˆ « _ ˆ « « ˆ j « höông xa Con ñöôøng giôø laø kyû nieäm Gioït söông laëng leõ beân em ñoïng treân ñoâi maét mô xa Maây môø giôø laø kyû nieäm Muøa thu laëng leõ troâi ñi Muøa ñoâng laïc giöõa # « « ‰ « « «« « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « l « ‰ « « ˆ «ˆ l ˆ « «« « « « j ˆ « « ˆˆ ˆ ˆ _ « « « « j « « « ˆ _ _ « «« « Œ «« « «« ˙ & « =========================l ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ « « #ˆ ˆ « ˆ« « voâ tö Ñeå buoàn cho con phoá nhoû Ñeå moät ngöôøi ñeán vaán vöông tình yeâu Xuaân veà nhö con naéng haï Boán muøa möa vaãn ñôïi ai # œ »œ »œ « « « « « œ ˆ « « « « »» « « « « ˆ ˆ »» » « « « »»» »» »» « « « « « »J ≈ œ œ »»»»œ »»»œ »œ »œ « ˆ ˆ « ‰ »K »» »» »» ˆ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « =========================l & “{ l « « j « Ñi beân em chieàu treân loái vaéng Phoá xa phoá xa ngôõ nhö thaät gaàn Treân tay em nuï hoa vaãn nôû Phoá xa phoá xa ngôõ nhö thaät gaàn # 1.» œ œ « « « « ˆ œ « « « « « « œ »»» »»» « « « « « »J ≈ « « « « « « « « « J ‰ »» « « « « « »» ˆ « ˆ « « « ˆ ========================= & ˆ « l « « « « « ˆ « « »»»œ ” ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « k ˆ ˆ « « ˆ ˆ { Ñoâi vai em gaày trong chieác laù Giôø laø ñôïi chôø nhôù mong muøa xuaân # 2.»œ »œ »œ « « « « « œ « « « »» ˆ « « « « « « »J ≈ « « « « « ˆ œ « « « « « « « »» « « « »» »» »» « « ˆ « ˆ « « ˆ ========================= & ˆ « ˆ l « « « « k « ˆ ˆ ˆ ˆ « » ˆ l w ” « Caâu yeâu thöông chìm trong noãi nhôù Mô veà moät ngaøy coù möa eâm ñeàm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản