Bài hát phượng hồng - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
701
lượt xem
212
download

Bài hát phượng hồng - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phượng hồng - vũ hoàng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phượng hồng - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

  1. Phöôïng hoàng. nhaïc : Vuõ Hoaøng #6 Œ ‰ «« thô : Ñoã Trung Quaân «« « 8 « « _ “ { « . _ _ « l _ _ _ _ l _ _ « « l « . =l j ˆ « « « « ˆ ====================== & j j ˆ ˆ « « « « «. « « « « « ˆ ˆ ˙ jj « « ˆ _ « _ _ _. « « « « « « « « j « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ jj « jjj ˆ j ˆ ˆ ˆ « « « Nhöõng chieác gioû xe chôû ñaày hoa phöôïng em chôû muøa heø cuûa toâi ñi ñaâu # « ‰ « œ . œ «« « « « l »»» »»» « « l « « « « « « l œ ‰ « « « l « . « « l « . « =l & ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « »»» k « «k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j k « « « «« « « « « « « « j « ˆ « ========================= jj k « _ ˆ ˆ ˆ_ ˆ ˆ « _ ˆ j j « « « « « « « ˆ ˆ « « j j ˆ « j « Chuøm phöôïng vó em caàm laø tuoåi toâi möôøi taùm Thuôû chaúng ai hay thaàm laëng moái tình # « « ‰ « « « ˆ « « «« & ˙«. l « ‰ « « _ l _ _ _ _ l «. « « ««« « « « « « ========================= ˆ ˆ ˆ _ _. _ _ « ˙ « j« « « « j« « « « « « « jjj « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ« « « « « l « « « «=l l ˆ ˆ « « « « « kˆ j k «« j « ˆ « ˆ « « k kˆ ˆ ˆ « « ñaàu Moái tình ñaàu cuûa toâi Laø côn möa giaêng giaêng ngoaøi cöûa # œ ‰ œ œ « « « «« « ‰ « « « »»» œ J »J l « . « « « « l « »J »»» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» j kk « « « «« « ========================= l & j « « l «. ˆ ˆ ˙ « « « j « « « « « « « ‰« « l « « « « «l __ « « = ˆ ˆ « ˆˆ « « ˆ ˆ _ j kk _ k k ˆ « « ˆ «« « « « « « « jˆ ˆ « j « lôùp laø aùo ai bay traéng caû giaác mô laø baøi thô coøn hoaøi trong vôû Giöõa giôø # « « « . « œ « « « . « ˆ l »»» « « l « . « ‰ œ œ œ «. « « « ˙. »J »J »J « « « « »»» »» « »» »» l ˆ ˆ ˆ « k ˆl œ ‰«« « »»» «« « «« ˆ jj«j « « j ˆ ˆ « j ˆ ˙ « « ========================= l & « _ ˆ lˆ « k « « « l ˆ ˆ= « chôi mang ñeán laïi mang veà Caùnh phöôïng hoàng ngaån ngô Muøa heø ñeán # « « « « œ. « « . « « « »»» jˆ ˆ « « j œ. »»» œ. œ ≈ « « l « « « « « l « « ≈ « « l »»» »K « « « « ˆ « « « « « = jjjj »» ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ . ˆ ˆ « & ˆ ˆ « « j l l ========================= jj « « « « « « « ˆ « « k j« j tröôøng khaéc noãi nhôù treân caây vaø muøa sau bieát coù coøn gaëp laïi Ngaøy khai # « « « « «. « ‰ œ œ œ «. « «« ˙. « »J »J »J l « « « « l »»» œ ‰« œ »»» j & _. « « ˆ . « « « « _ « l_ ˆ ˆ l ˙ « ˆ « « « « j ˆ »» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ « ========================= l « ˆ l kk « « «« l « »J ˆ= « »» ˆ « « « tröôøng aùo luïa gioù thu bay Moái tình ñaàu cuûa toâi Nhôø caây # « œ œ œ œ. œ « « « « «. « « « « « . »J »J »J »» »K ≈ « « « « « « « « « « « ‰ « « . « « » j kk kj j j j j « «ˆ « ˆ « « « « ========================= l « « « ˆ ˆ j ˆ « ˆ « & ˆ »» » »» l » »» ˆ ˆ « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ l _. _ « l ˆ « = « j « « ˆ j « « « ñaøn buoâng tieáng xa xoâi ai cuõng hieåu chæ moät ngöôøi khoâng hieåu Neân coù moät gaõ # « « « « « ‰ «« « « ‰ œ œ »J œ »J »J » »J & _. _ _ l _. « « « l « . l « « « _ ” « . 1. 2. « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « _ « ˆ ˆ « ˆ j « « ˆ j j j « « « « « « ========================= l ˆ ˆ ˆ «{ ˙ jjˆ « ««« «j « l « »» »» œ = j ˆ « » »» « khôø ngoïng nghòu ñöùng laøm thô Nhöõng chieác gioû... ...thô Em chôø muøa # « « œ »œ . « « « « ‰ « ˆ ˆ »» l « « ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ « _ l _ _ _ _ l «. _ _ l «. « . « »J »» « « « « « « « « « jj j« « « «ˆ« « ========================= & j« « ˆ . « « « « « « « j_ « « « « ˆ _« ˙ « « ˆ « « Œ ‰” l «. = ˆ « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ j « heø ñi qua coøn toâi ñöùng laïi Naéng ngaäp ñöôøng moät vaït toùc naøo xa.
Đồng bộ tài khoản