Bài hát phút cuối - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
951
lượt xem
224
download

Bài hát phút cuối - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phút cuối - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phút cuối - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Phuùt cuoái. ## 2 « « « « « Lam Phöông « « ˙ ≈ « « « « « « « « l l « l ≈ « œ œ œ « « «=l ˆ ˆ « « « « K »K K « ˆ ˆ « « »»» »» »»» ˆ « « & 4 ˆ _ __ « ˆ k « « ˆ « k « « « « ˆ « ====================== k k k k ˆ « « k k k ˆ ˆ k _ _ « « « ## « « l ≈ « « « « « « « l « ≈ « « « « « « « l Chæ coøn gaàn em moät giaây phuùt thoâi Moät giaây nöõa thoâi laø xa nhau ˙ « « « « « « « « ˆ k k k ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ k k « ˆ ˆ « ˆ l _ _ « « « ˆ « k « « ˆ « « « « « « « « « ========================= & k ˆ k _ ˙ « « ˆ « k k k k « k _ ˆ « k ## « « « « « « « ˙ »»» »» »»» ˆ « « ≈ « « « « « « « « l « l ≈ « œ œ œ « « « l roài Ngöôøi theo caùnh chim veà vui vôùi ñôøi Ñeå laïi thöông nhôù cho kieáp ñôn « ˆ ˆ « « « « K »K K « ˆ ˆ & « l k « « ˆ _ _ _ « ˆ « k « « « « ˆ « ========================= ˙ « k k ˆ « k k k « « « _ _ ˆ k « k ˆ k « ˆ « ## « « l ≈ « « « « « « « l« l ≈ « « « « « « « l coâi Nuùi ñoài loàng loäng chieàu möa nhôù ai Bieån xanh vaãn xanh ngöôøi ñi sao & ˙ « « « « « « « « _ « « k k ˆ « « « k ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « k k k k =========================˙ « « « _ _ « _ _ k k « « k « « ˆ ˆ « _ ˆ « « « « ˆ « « ˆ _ k k k k ˆ « ˆ « ## »J »J « J K »K »J « « « ñaønh Ñeå trong giaác mô hoàn anh thaån thôø Em ôi bao giôø môùi ñöôïc gaàn & « « l ‰ œ œ. « l l œ. œ œ œ « l œ ≈ « « « « l « l »» »» ˆ k « »»» ========================= ˙ « »»» »» »» k J ˆ « »»» « ˆ ˆ « « « kj « « ˆ « « ˆ ˙ k k ## ‰ « « « ˆ « « « « « ≈ « « « « « « « « nhau Bieát chi moät ñeâm tha thieát chi moät ñeâm roài xa nhau ngaøn truøng « « ˆ l « ˆ _ _ « l « j j. k j. k « « « j ˆ ˆ « « « _ ˆ ˆ « k ˆ =========================l & « « « « kj « « « « l « k ˆ _ ˆ ˆ _ k j k _ « ˆ « « « ˆ « « ˙ « ## ‰ . K J K »K « « « « « « Leä naøy cho em hay leä naøy cho anh khi moäng öôùc khoâng thaønh « l «. « ˆ « œ l œ. œ œ « « l « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « « »» »» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ kj k « « « « « « j k & _ _ _ « « « « _ » » » « _ _ « « « k ˆ « « « k j k « ========================= ˆ kj k « « _ « « « ˆ ˆ j ## « « « « « Ngaøy buoàn coøn bao laâu hay muoân ñôøi nuoái tieác ñeâm cuoái cuøng beân nhau Bieát em seõ « _ _ « « « l « « « « l _ _ _ _ « _ l « l « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « k j « k kj « « « ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « ˙ ========================= & k « « « ˆ « « « « « « _ _ _ « « « k j k ˆ ˆ ˆ _ « « « k j k k j _ _ _ _ « ˆ ˆ ˆ « « « k ˆ « ## « « « « « « ˙ »»» »» »»» ˆ « « ˙ ≈ « « « « « « « ll « l ≈ « œ œ œ « « ˆ l « buoàn vì thuyeàn anh khoâng rôøi beán Bieát em seõ buoàn vì mình chaúng coù ngaøy mai « ˆ ˆ « « « « K »K K « ˆ « « j « ˆ « k ˆ _ _ « ˆ « « « ˆ « =========================l & k k ˆ « k k k « « « « k ˆ k _ « « ## ≈ « « « « « « « l « l ≈ « « « « « « « l « l «‰ Œ ” Neáu ngaøy naøo tình ta ñaõ phai Ngaøy vui cuûa em cuøng ai treân ñôøi & « « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « k k k k k k k « « « « « ˙ « « ========================= « « « _ _ « _ _ « « kk « « k « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˙ ˆ « « ˆ _ « ˆ _ « « k k k k j ˆ « ˆ « Laø hoâm tieãn anh veà nôi cuoái trôøi Em ôi bao giôø nhôù thöông naøy nguoâi.
Đồng bộ tài khoản