Bài hát tà áo tím - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
153
lượt xem
20
download

Bài hát tà áo tím - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tà áo tím - hoàng nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tà áo tím - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Taø aùo tím. Hoaøng Nguyeân c ‰ « « « « « « « « « « « l «. « ˆ « « _ « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « =l « « _ « ˆ j ˆ « « ====================== & _ _ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « j « ˆ « « « « ˆ « « « « «ˆ Moät chieàu lang thang beân doøng Höông giang toâi gaëp moät taø aùo «. « œ œ »œ »œ œ . »J »»» »»» « œ »»»œ « « « . »J « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ « «« « ˆ « « »» j ˆ « »» »» l ========================= & « »» ˆ j « « « « « «« « « ˆ « =l « j ˆ« j _ ˆ « « « « « ‰ « « « « « « ˆ « tím nheï thaáp thoaùng trong naéngvöông Maøu aùo tím sao luyeán thöông maøu aùo tím sao vaán w « ˆ « « l «. « « « « « « « _ ˆ « « E œ « j ˆ « »»» »J œ»» = ========================= l & l « _ « ˆ « ˆ j « ˆ « _ ˆ ˆ « « « « vöông Roài loøng baâng khuaâng theo taø aùo aáy maøu aùo tím hoâm «. « « œ œ œ « »J »»» »» »J l « »» « « « « « « « « Œ « _ ˆ ˆ _ l « « . « l « . =l ˆ ˆ ˙ « « « j & ˆ « ˆ j « «. ˆ « « « « « « « _ « « « ˆ ˙ ========================= ˆ ˆ « « j « « « « «. naøo tình quyeán luyeán ban ñaàu chaäp chôøn taâm tö maøu aùo thoaùng chieâm bao ˙. »»» œ »»»œ ˙ . »»» »»» œ »»»œ »œ œ « ‰ « « . »»» »» »»» « « « l « « « ========================= l & l l ˙ « « l « ˆ « j « ˙ ˆ « ˙ « ˆ « ˆ « « _ = « « « ˆ « « « Mong moät taø aùo moät taø aùo qua ñöôøng nhö mong moät lôøi noùi moät lôøi « « « « ˆ ˙ ˆ « «« Œ « « « « « ˆ « l « « « ˆ « « « =l « « « ˆ « « l _ _ ˆ _ « « « « « « « « « « « _ « « « « ˆ « « ˆ « & « ˆ « ˆ « « ˆ ========================= « « « « _ ˆ « « « « _ « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « £ £ £ ˙ œ œ œ »»œ « « « ˆ « « « « noùi yeâu thöông Maëc thôøi gian dìu ñoâi caùnhbieác maëc doøng soâng dòu hieànluyeán tieác « « « « œ »»»œ œ »»» œ œ œ »»» »»» »»» »» »»» »» » « « « ˆ ˆ « « « « »» ˆ «ˆ ========================= & l » l » »» »» »» « « « «=l « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « maëc chieàu thu buoàn nhö goái chieác Toâi mô maøu aùo Öôùc mong sao aùo maøu kheùp kín tim «. « ˙ « ‰ « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « l « . « « « « «=l « « « ˆ « « « _ « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « _ « ˆ j ˆ « « ========================= & « l _ _ _ « ˆ « « « « « _ _ ˆ ˆ j ˆ « _ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « «« « « »œ »»»œ « « « . « « « « nhau Ñeå roài chieàu chieàu toâi ñi beân doøng Höông giang mong tìm laïi taø aùo «. ˆ « E »»»œ »œ »»»œ »œ . « »» J »» «« ˆ «ˆ l « ˆ « « ˆ « =l « « « « « j ˆ « » l ========================= & « ˆ j « j _ ˆ « j « ˆ « ˆ « « ˆ ‰ « « « « « « ˆ aáy maø aùo tím nay thaáy ñaâu ngöôøi aùo tím nay thaáy ñaâu Doøng nöôùc vaãn troâi cuoán « « « « « « œ œ œ « J »»» w « « « ˆ _ « l «. « « j _ _ ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « ========================= l & l « ˆ « « ˆ « ˆ »»» j « »J »» = « ˆ « « . « œ »»»œ « mau Roài chôït nghe tin qua lôøi gioù nhaén Ngöôøi aùo tím qua & « ˆ « « »J ˆ »» j « « j « ˆ l «. « ˆ « « « « « « « « « « _ « « _ l « « . _ l _. Œ= _ « « « « ˙ ˆ « ˙ ========================= ” « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ j « « ˆ ˆ « « j caàu vaø aùo tím phai maøu ñeå doøng Höông giang hôø höõng cuõng nao nao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản