Bài hát tà áo xanh - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
179
lượt xem
42
download

Bài hát tà áo xanh - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tà áo xanh - đoàn chuẩn & từ linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tà áo xanh - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Taø aùo xanh. Ñoaøn Chuaån-Töø Linh c Ó »J Œ ‰ œ»» “ { œ « « œ . »J « « »»» œ œ « « «. « »J »J »» l »» « « « »» ˆ ˆ ====================== l & « j « j ˆ _ ˆ ˆ « « « = « _ j ˆ « Gioù bay töø muoân phía tôùi ñaây ngaäp hoàn anh roài (Bieát) nhau ñeå maø nhôù nhôù nhau ñeå saàu daâng tình « « « « « « « « « « l « _ « « « . bˆ l « . ˆ ˆ ˙ j « « « ˆ « « « ˆ « j « « ˆ _ « « j « « j « ========================= l & _ ˆ « « « « «« « « « « «= _ ˆ ˆ ˆ ˆ« j «k « « « « kˆ « j ˆ « « j _ ˆ « j _ ˆ « _ j j j « ˆ « « tình leân chôi vôi Thuyeàn anh moät laù ra khôi Veà em phong kín nhö maây traàn oâi mong manh Ngöôøi mô moät sôùm ñeán anh Roài ñi ñi maõi cho anh « _ _ _ l «. « l Œ « « « « « « ˆ « & _. « « _ ˆ « « « « « « _ « « ˆ _ ˆ « « j ˆ « ˆ j « j « « ========================= l ˙ « « _ ˆ « _ w l « ˆ « «= _ ˆ « j « ˆ « j trôøi Ñeâm ñeâm ngoài chôø saùng mô ai Moäng nöõa cuõng laø saàu Ñeâm ñeâm ngoài chôø saùng mô ai Moäng nöõa cuõng laø « « « « « & «. ˆ « « « ˆ « « « « « l «. ˆ ˆ « ˆ j j « « « « j « ˆ « « « ˆ « l «. ˆ ˆ « _ j j « « « ˆ ========================= l « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ _= j j « « « « j « j ˆ « khoâng Ta quen nhau muøa thu Ta thöông nhau muøa ñoâng Ta yeâu nhau muøa khoâng Ta quen nhau muøa thu Ta thöông nhau muøa ñoâng Ta yeâu nhau muøa « « « _ _ « _ l « Œ _ _ l _ _ «. « l _ = « « « « ˆ & ˆ. « « « « ˆ « ˙ _ _ _ « _ « « « « « « « j « « j « « j j _ ˆ ˆ ˆ « « j ˆ « « _ _. _ « ========================= l « « « j« « j ˆ _ ˆ « ˆ « « « « j « ˆ « « j ˆ « w xuaân Ñeå roài taøn theo muøa xuaân Ngöôøi veà laëng leõ sao ñaønh xuaân Ñeå roài taøn theo muøa xuaân Ngöôøi veà laëng leõ sao ñaønh ‰ « « « « « « « « « « « bˆ l « . « « « _ « « « l _ ˆ ˆ ˆ j j « « « « j k« ˆ « « « « « « _ ˆ ˆ « ˆ « « k « ========================= l & ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ _ ˆ j j « « « «= « « ˆ bˆ k« k j « ˆ. « j ˆ « _ ˆ « Anh coøn nhôù em noùi raèng Sao muøa xuaân laù vaãn rôi Sao muøa xuaân laù vaãn Anh coøn nhôù em noùi raèng Sao muøa xuaân ñeán khoâng vui Sao muøa xuaân ñeán khoâng « « Œ « «. « « « « « « « l « « « « « «= ˙ « « « ˆ ˆ _ j j « « « « ˆ _ _ « j « « « « « « ˆ ========================= l & ˆ « l ˆ « j _. ˆ « « « j _ ˆ « _ ˆ « j _ _ ˆ ˆ « « bay Em ôi coù hoa naøo khoâng taøn Coù trôøi naøo khoâng töôi Em ôi coù traêng naøo khoâng taø Coù dieàu naøo khoâng
  2. «. & « ˆ « « « « « _ _ j « « ˆ « « « _ _ « l « l ‰ « « ˆ « « « « « « j ˆ ˆ « « ========================= l « « « j ˆ= « j ˆ ˆ « « ˆ j « w _ ˆ j « maây Coù tình naøo khoâng phai Em coøn nhôù anh noùi bay Coù tình naøo khoâng say Em coøn nhôù anh noùi « « « « «. « « « « « ˆ « ˆ j « _ « « bˆ « . ˆ « l ˆ kk « « « « « « ˆ _ « « « ˆ j « « ========================= & _ « « « l « Œ « =l « « ˆ « kbˆ « k « ˙ « « ˆ « ˆ « j ˆ « j _ ˆ « raèng Khi naøo em ñeán vôùi anh Xin ñöøngqueân chieác aùo xanh Em raèng Taâm hoàn anh deã choùng queân Taâm tình anh deã choùng phai Em « « « « « « « « « « « & ˆ . « « _ « l _. « _ _ _ l _. « ˆ ˆ « ˆ « jj « j « « « « _ « _ ========================= l j « « « ˆ ˆ « « « « « _ _ ˆ « j ˆ j « « « « _ _ _ « l _ = « « « j « _ ˆ ˆ ˆ « « « j j w ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « ôi coù ñaâu ngôø ñeán raèng Coù maøu naøo khoâng phai Nhö maøu xanh aùi aân ôi coù ñaâu ngôø ñeùn raèng Coù tình naøo khoâng phai Nhö tình anh vôùi em « ˆ l w œ « « « « » Œ « _ «. « « « ˆ _ « j ˆ « « j ˆ « « j « l »» « « « « ========================= l & j j ˆ ˆ ˆ ˆ l w « « « « = Roài chieàu naøo xaùc phaùo Beân theàm taûn maùc bay Roài chieàu naøo baêng giaù Taâm hoàn tìm ñeán nhau « « « « « « « « « #ˆ l « . « « « « « l ˆ. « « j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « « « « j ˆ « ========================= l & j j « « ˆ ˆ ˆ « « « « _ j « ˆ « « ˙ = Em ñi trong xaùc phaùo Anh ñi khoâng ngöôùc maét Thoâi ñaønh Em mô trong tieáng haùt Anh mô trong neùt buùt Ña tình ‰ »J « « « . »»œ « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « l œ. « j ˆ « »»» œ « »J « »» « « « « «. « ˙ l « « « « = ˆ ˆ ˆ ˆ « j j « « « « ˆj « ========================= l & _ w l em Luùc anh ra ñi laïnh giaù taâm hoàn Hoa mai rôi töøng sao Traùch sao hoa xöa coøn coù luùc taøn Nhöng rieâng anh deät œ. »»» « « « « j ˆ ˙ « « « « « « « bˆ j j « « j ˆ ˆ « « « « « « l «. « œ = »»» « « « ˆ ˆ ˆ j l « _ _ _ ˆ ˆ « « « « ========================= l & j j « « « j j ˙ « caùnh treân ñöôøng laïnh luøng maø ñi luyeán tieác theâm chi Hoa maáy cung ñaøn Nhaïc ñôøi coøn ghi nhöõng neùt thöông yeâu Hoa «. « œ »»»œ œ »J »J ˙. »»» »» ” »»»˙ . »J ‰ œ Œ & « 1. 2. ˆ « « »» ˆ j « »» l =========================” { = taøn nhaïc bay theo khoâng gian. Bieát... taøn tình tan theo khoâng... ...gian

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản