Bài hát tạ ơn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
173
lượt xem
44
download

Bài hát tạ ơn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tạ ơn - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tạ ơn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Taï ôn. ### 2 ‰ « œ « « « Trònh coâng Sôn »»» »œ œ. « « «. « « ˆ « « « « « «. « « & 4 « » “{ »»» ====================== l j ˆ ˆ ˆ l « « « « l ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ « _= « Duø ñeán roài ñi toâi cuõng xin taï ôn ngöôøi taï ôn ### « « « « « « « « œ. « ˆ »» « ...ñi toâi cuõng xin taï ôn ngöôøi taï ôn « « œ. « ˆ « « l »»» »»» œ »»œ ˆ . « « « « «. « « l ˆ ˆ « « « » ˆ « l « « j ˆ= « « ========================= l & « _. « « ˆ l « ˆ _ ˆ « ñôøi taï ôn ai ñaõ ñöa em veà choán naøy toâi xaây maõi cuoäc ### ˙ ñôøi « « « « « « « « œ. « « « « « «. taï ôn « « « « »» ai « « « ñaõ cho toâi coøn nhöõng ngaøy queân kieáp soáng leû »»» « « ˆ « l » ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « « « ˆ «. « « l ˆ ˆ « « « « ========================= l & l « ˆ « « « « ˆ ˆ « _= « vui Duø ñeán roài ñi toâi cuõng xin taï ôn ngöôøi taï ôn ### « « « « « « « « œ. « ˆ »» « loi Duø ñeán roài ñi toâi cuõng xin taï ôn ngöôøi taï ôn « « œ. « ˆ « « l »»» »»» œ »œ ˆ . « « « « «. « « l ˆ ˆ « « « » ˆ « l « « j ˆ= « & « « _. « « ˆ » l ========================= l « ˆ _ ˆ « ñôøi taï ôn ai ñaõ cho toâi coøn nhöõng ngaøy ngoài mô öôùc cuøng ñôøi taï ôn ai ñaõ cho toâi tình saùng ngôøi nhö sao xuoáng töø... ### 1.« « ‰ « « «. « « « ‰ «ˆ «« « ˙ « l « ˆ « « ˆ ll « «« « ˆ« ˆ « l « ˆ _. j ˆ « « ========================= l & « « l « j « ˆ « ˙ « « l ˆ « «« «= ˆ« ### œ . œ « œ ˙ ngöôøi OÂi meânh moâng thaùng ngaøy vaéng em Tình nhö »»» »J « . »J »» »»» =========================« l « « « « »»» œ ‰ « ˆ ˆ. « œ. « « « «l « ˆ l « l « « ‰ _« & »» l ˆ »» l » « l ˆ« « j « j « ˆ ˙ « ˆ «« l« = « «ˆ« ˆ « ### œ . « œ . « « laù boãng vaøng boãng xanh Em ra ñi nhö thoaùng gioù thaàm Ñeå laïi »»» « »»» j ˆ l « « « j ˆ l ˙ « « « ‰ ˆ ˆ «. « « « « « «« « « «« l « ˆ l « « ˆ « _. « l « = j « ˆ ˙ j ˆ « ========================= l & l ˆ « « « ### « ‰ « « œ . œ « œ ˙ ñaây thaønh phoá khoâng hoàn Qua con soâng nhôù ngöôøi ñaõ xa « ˆ « «« l « ˆ »»» ˆ « « »J « . »J »» »» l ˆ »» l » « ========================= & l »»» «« « « » œ ‰ ˆ ˆ l «. « l œ. « l « « « ˆ »» «« ˆ « j « j ˆ « = Thaønh phoá vaãn naéng vaøng vaãn möa Caây sang thu laù uùa rôi ### œ. œ ˙ »»» « « « « 2. « « « « « « « « « « « « « ˙ « « ‰ « ˆ l œ. œ l ˆ « l « _« « « « »»» « »J »» =========================” & »J »»» »» l ˆ « ˆ « ˙ l «« ˆ ” « l « Œ= ˆ { ˆ « ˆ « muø Chuyeän ngaøy xöa heo huùt trong mô Duø ñeán roài... ...trôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản