Bài hát tạ từ - Tô Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
160
lượt xem
25
download

Bài hát tạ từ - Tô Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tạ từ - tô vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tạ từ - Tô Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Taï Töø. « « ˆ œ œ »œ »œ « « Toâ Vuõ bc Ó Œ « « « « « « »»» ˆ « »»» »» »» « ˙ « œ « œ »J « »J »» ˆ »» « « ll ˆ _ ˆ « « ======================l & » l £ Roài ñaây khi muøa döùt chieán chinh Gioù daâng khuùc b « « « « « « « Œ « « « « « « « « « « « « ˆ « « _ « « « « _ _ _. _ ˆ ˆ ˙ « « « l « ˙ « « « « « l « « « ˆ «. « « = « ˆ « ˆ ˆ. ˆ « « « « « ˆ k ========================= l & ˆ « k ˆ. ˆ ˆ _ « ˆ « « ñaøn thanh bình Ta ñi tìm thô muoân phöông goùt in nuùi röøng thaâm « « b « « « #ˆ « . « « « « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « ˆ j « »»» . « l ˙ ========================= & « l « « « œ œ œ œ l « « « »»» ˆ ˆ « « ˆ »»» »»» »»» = ˆ « _ ˆ « » £ u vaø löôùt treân muoân truøng soùng Lôøi anh thaàm öôùc khi b « « ˙ « »» ˆ »» l « « « œ « œ »J « »J « « « « ˆ ˙ ˆ « « »J »»» »»» »»» » »» »»» ‰ œ œ œ œ œ œ œ »» »» »» »» »» = & « ========================= l l nao Döôùi traêng giöõa muøa hoa ñaøo Trong aùnh dö aâm coøn vang tieáng b w œ »»»œ »»»œ »œ œ « »»» »» »»» « « «£ « « « « « l « »œ œ œ bœ œ . œ »» »»» »»» »»» »»» »J »» = ========================= l & l ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « £ ñoàng Laàu chieàu coøn luyeán aùnh hoàng (laàu xaây trong khoâng)Soùng gioù roùt chia ly Phoàn b »»» »»œ »» »»œ »»œ œ ‰ « « . « œ œ œ » »œ » » »» » « « j ˆ l ˆ « « « »»» »»» l « « « .. « l w =l « « .. ˆ « « k« k ========================= & £ j ˆ « ˆ «ˆ ˆ « « « « « « hoa em chia tay ra ñi Ñöa chaân döøng böôùc beân caàu giaõ töø maáy caâu. œ. »»» J »»» »» »»»» »»» »»» »» œ œ »œ œ œ œ ˙ ‰ œ « ˆ ˆ ˆ « »»» « « « « « & b Œ œ nœ œ »»» »» »»» » » ========================= »»» l » » » l ˆ « « « ˆ l « « « « = j « » £ Khi veà son thaém loøng ngöôøi thu caùnh taï maây trôøi Neáu tình queâ ñoâi laàn nhaéc « « « « «. « « « « b »»»»œ œ »»»œ »»»»œ « . « »»» » ========================= & » « ˆ « l « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « « œ. œ « l « « « « »»» »J l « j « ˆ ˆ « « ˆ »» = » j _ ˆ « ˆ mieàn queâ xa xoâi Moãi khi vang aâm ngaøn phöông nhaïc chinh nhaân trong chieàusöông Em b œ »œ »»œ »»»œ ˙ »»» » »»» »»» œ »œ »œ « »»» »» #œ « . »» ˆ « l ˆ « « « «. « l « « « « « & »» »» » » ========================= l »» « « « ˆ ˆ « « _ « « « « ˆ j ˆ « ˆ « j ˆ « = U coù mong doøng soâng cuõ vaãn xuoâi nieàm thöông Tình anh nhö thoâng ñaàu non Vôøi « « « « » œ »œ œ œ ˙ »»» »» »»» »»» »»» b « « « « ˙ « « « « »» ˆ ˆ ˆ « ˆ « »œ œ »»»œ »»œ ˙ »» »»» =========================” & » »»» » = l l cao trong maây buoàn ñöùng Muoân kieáp coâ lieâu Ngaøn naêm coøn reo.(1952)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản