Bài hát tâm hồn tôi xanh màu lá - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
8
download

Bài hát tâm hồn tôi xanh màu lá - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tâm hồn tôi xanh màu lá - trần minh phi (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tâm hồn tôi xanh màu lá - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

  1. Taâm hoàn toâi xanh maøu laù. £ ## 2 Œ . « « « « « « ˆ Traàn Minh Phi « « « 4 ˆ « « « l“l { « « « « l « « « l _ _ _=l « « ˆ ===================== & « ˆ « ˆ ˆ j « j ˆ « « « « « « « « _ j ˆ « _ « « « ˆ ˆ j ˆ « j Buoåi saùng tình yeâu môùi ngoû möa dòu daøng Loøng ## « « «£ ˆ « ˆ « (Buoåi) saùng loøng toâi môùi ngoû yeâu caû ñôøi Tình « « « « « l «. « « « ˆ « « ˆ « « « « l « « _ l ======================== l & j ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˙ « = ˆ « « « _ _ ˆ « « toâi chôït nghe noãi buoàn ñi qua taâm hoàn vaéng ## « « £ « « « « « «£ « yeâu ñaäm höông saéc maøu xoân xao taâm hoàn laù « « œ. « « « « l »»» œ »J »» « « & ˆ « ˆ ˆ « ˆ ======================== l l « ˙ « l « ˆ « ˆ « «= « « « « ˆ « « ˆ Vöôøn nhaø toâi ruïng heát laù vaøng Chuyeän buoàn xöa duø ## « Duø thôøi gian buoàn ngaùt kyû nieäm Cuoäc ñôøi mang nhieàu œ «. »J ˆ »» « œ. œ l « »»» »J »» « «£ « l « « _ « « ˆ « _ « « « «£ « l « « « « _ _ _ « « « ˆ= « « « ======================== l & ˆ « « « ˆ ˆ ˆ _ « «« « « ˆ« ˆ ˆ _ « « «« ˆ « _ « « « ˆ uùa beõ baøng Tim toâi maøu laù tim toâi coøn xanh xanh thaùng ## dó vaõng lôõ laàm Tim toâi maøu laù tim toâi coøn xanh xanh thaùng « Ó »œ œ »»»œ »œ »»»œ l ˙ »» »»» »» »»» ======================== l & « _ ˙ « l l = £ ngaøy Ñeâm qua toâi coøn thaáy ## œ . ngaøy Ban mai nhö tan heát »»» « ˆ l « « « j « ‰ »»»œ œ »»»œ »œ »»»œ »»» œ. »»» œ »œ »»» »» & « « ˆ ˆ j « ======================== l « l »» l = £ em qua thôøi gian Côn ñau nhö boùng toái baát £ ## « « « ˆ « « « « «£ « côn ñau moäng mô Toâi nghe bao hôi aám tieáng « « « «« œ »»» œ œ œ »»» » » « « « ˆ « « « =l ˆ « « « ˆ ˆ l » ======================== & »» » l « ˆ « ˆ ˆ « « « « £ ngôø goïi bình minh Theá gian nhö traøn aám yeâu ngöôøi goïi teân nhau Vôùi yeâu thöông noàng aám con ## « « « 1. « « « « l « ‰ « « « Œ = 2. ˆ « « « ˆ ˆ « « l « ˙ « ˆ « « ” « ======================== ” & _ { ˙ « l « ˆ « j ˆ « thöông trong moãi ngöôøi Buoåi... tim xanh suoát ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản