Bài hát tàn phai - Đỗ Lễ & Quý An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
110
lượt xem
12
download

Bài hát tàn phai - Đỗ Lễ & Quý An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tàn phai - đỗ lễ & quý an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tàn phai - Đỗ Lễ & Quý An (lời bài hát có nốt)

  1. Taøn phai. % Ñoã Leã & Quyù An 3 « « « &4 « _ ll _ « « _ « « «. « « « l «. j ˆ « « « « ˆ « j ˆ « « ====================== l j ˆ « « « « j j j ˆ ˆ ˆ= « « « _ « « ˆ j ˆ j _ « « « _ ˆ « Moät ngaøy naøo anh seõ cheát ñi Hoa phuû ñaày « œ œ œ œ « « « « « (Moät ngaøy) naøo anh seõ cheát ñi tim nhoû töøng « « »J »J ˆ »» »» l »»»œ . »J »J « »» »» ˆ & «. j « =========================l ˆ « « l «. j ˆ « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « moà em chít khaên soâ Ñöùng beân moä chaøng leä öùa hai gioït cho maùu tim loang Khoùc cho cuoäc tình anh ñaõ mang «. « « « « « « « « « « ˆ ˆ j j « « « & « ˆ « _ _ l _. j « « ˆ _ « « « ˆ « « ˆ j ˆ « « _ l _ « ˆ « j « « ˆ j « =========================l « j j ˆ « « « _ ˙ « haøng Tröôùc giôø ñeå tang em khoùc khoân cuøng Moät ngaøy « »J »J « œ œ theo Moái tình dôû dang mang xuoáng tuyeàn ñaøi Moät ngaøy «. œ œ « »J »J « « ˆ « œ œ œ »J »J »J »» »» »» l œ . »»» » =========================l & « l «. »» » ˆ j « ˆ « ˆ »» »» j « naøo anh seõ cheát ñi Laù khoâ phuû mình muøa thu cheát œ œ « naøo em thieáu boùng anh Ñöùng beân moä buoàn nhìn bao laù œ. »»» J »J « « œ « « & »»» »» ˆ l #ˆ . j « « « =========================l« « l «. J « « »»» ˆ ˆ j j « ˆ « « « « « « ˆ « « j _ ˆ « ˆ j j « « «£ « ñi Vuøi theo cuoäc tình vôùi bao kyû nieäm Canh hai ñöùa « « Fine Œ khoâ Ruïng theo cuoäc tình khoùc bao kyû nieäm Maø hai ñöùa « »J ˆ œ. »»» œ « « « »J « « « »» « « ˆ « #ˆ œ « l « « »» j « j « ˙ « =========================l & _. « ll ˆ ˆ « _ ˆ « « «£ « mình thuôû ñoù yeâu nhau Neáu neáu mình ñöøng quen « ˆ « « « £ « «£ « mình thuôû ñoù trao nhau./. œ. »»» « « « « «. « « ˆ ˆ « ˆ j « « « « « Œ œ. « « « « l« » œ « « « »J « « « »» « « ˆ l ˆ « « « « _ =========================l & « _ « j « ˆ _ « ˆ ˆ « ˆ _« ˙ « l »» « « ˆ ˆ « «£ « % nhau thì mình ñaâu coù buoàn thì mình ñaâu coù saàu Neáu neáu mình ñöøng yeâu «. « «£ « « « « « l « « « « #ˆ « « l « « ˆ « « « « « j « ˆ ˆ ˆ « « ˆ «. « « « « ˆ « ˆ ˆ « « ========================= & ˆ « j ˙ « « « _ _ ” « « « « j j _ _ ˆ « « ˆ nhau thì mình ñaâu coù khoå ñeå em khoùc thöông ñau Moät ngaøy... Tình khuùc cho nhau - Ñoã Leã

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản