Bài hát tan tác - Tu My (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
249
lượt xem
31
download

Bài hát tan tác - Tu My (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tan tác - tu my (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tan tác - Tu My (lời bài hát có nốt)

  1. Tan taùc. Tu My c« « »»» »» « J »» « « l l « . _ « « #ˆ l « Œ œ œ l #ˆ œ œ . œ =l J & ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « « ˙ ====================== « ˆ « « « « « ˆ j » « »»» » « »»» _ ˆ « Maây bao la trôøi ñen u toái Ñeâm ñoâng tröôøng löõ khaùch baâng « « « « « « « « « « « « « « « & « ˙ « Œ ˆ ˆ l «. « « ˆ « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « l «. « « ˙ ˆ « =========================l ‰ « « j ˆ « « « khuaâng Ngoùng veà phöông xa chôø tin nhaïn Nhöng « «« « « ˆ« « «« . ‰ « « ˆ œ. « « « »» & _ _ « «ˆ ˆ « « ˆ « « « « « l _ « _ « ˆ « « l » j « ˆ =========================l « œ œ. »J »»» »» »œ œ »» »»» « « ˆ ˆ « « _ « « « j _ ˙ ˆ « nhaïn naøo coù bieát nôi ñaâu maø chôø Nhaïn coøn veùo von bay xa bay xa œ. »»» œ œ. »J »»» »» « #ˆ j « « « « « l « « « «. ˆ « « « « « j ˆ l « « ˙ « #ˆ #### « « « « ll « ========================= & j ˆ ˆ ˆ j « « « « « j _ ˆ « j ˆ « tít Chaúng coù heïn ngaøy veà tìm ai nôi nao Nhaïn coøn say #### œ . œ œ « « «. « « « « « «. »J J « « « « « « « « #### »»» »» »»» ˆ ˆ l ˆ « _ _ _ _ l ˆ _ « « _ _ ll ˆ « « « « « « ˆ « « « « « « j ========================= & j « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « j « ˆ meâ nhöõng boâng hoàng töôi thaém noâ ñuøa cuøng ngaøn caønh lieãu laõ lôi nhö gôïi tình #### «« « . Œ l « « « « . œ l « #ˆ « . « « l « « _ _ _ ˆ « « « « « « « « « «« « »» _. « ˆ ˆ ˆ _. _ n_ « « _ ˆ nˆ l »J « « «« « «_ « «« « ========================= & ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « ˆ j « « « ˆ « ˆ « « ˆ «« « « ˆ«ˆ « « ˆ « « « «£ « xuaân Nhaïn coøn maõi baét böôùm vaøng xinh xinh löôùt nheï nhòp nhaøng beân ngaøn suoái #### « ‰ nˆ n n n n « ˆ « « « « « « ‰ « «. « « ll j « ˆ « « « « « _. « « « ˆ « « =========================l & ˙ « ˆ ˆˆ « j « « ˆ « l « « _. j « ˆ _ « « ˙ « _ j ˆ « « trong Baây giôø chim ñaõ baït ngaøn khoân tìm Caùch « œ »œ œ »œ « . « « « « « ‰ « « ‰ « l «. ‰ œ l ˙ « « « ˆ ˆ j « ˆ « « ˙ »J »» »» » =========================l & _ j « « »»» »» »»» » « » l ˆ « « « _ « j j « j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « soâng caùch nuùi muoân truøng Gioù ôi gioù ñöa chim veà cuøng ta keûo ta « «. « « ≈ « « « « « « ‰ « «. « « « « & ˆ « « « « « « ____l _ ========================= j j ˆ _ « _ ˆ _. ˆ ˆ k « ˆ « « « « « « « « « « l « j ˆ « ˆ « « « « « « _ « _ ˆ=l « « _ « ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « ˆ « j « « ˆ « « ˆ « « mong Gioù im gioù chaúng traû lôøi Chim hôõi haän loøng quyeát gôûi maây «. œ »œ œ . »»» »» »»» « « l «. « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « l «. « ˙ « Œ = & « « #ˆ j « « ========================= ˆ ˆ « « _ ˆ ” « bay Kieáp sau hoa gaëp kieáp naøy haún thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản