Bài hát Thanh Chương quê hương mến thương - An Thuyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
134
lượt xem
5
download

Bài hát Thanh Chương quê hương mến thương - An Thuyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thanh chương quê hương mến thương - an thuyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Thanh Chương quê hương mến thương - An Thuyên (lời bài hát có nốt)

  1. Thanh Chöông queâ höông meán thöông. An Thuyeân bbb 2 Œ « « « « « « « « « « « « l« l « « « ˆ ˆ ˙ ˆ _« __ _ l « « « « « ======================« l & 4 “{ j j j ˆ « « « « « ˆ « « « ˙ « __ ˆ «j « « « l « _ «= ˆ « « « « « ˆ ˆ j _ « ˆ ˆ « ˆ « Thanh Chöông ôi Haùt laïi gioïng ñoø ñöa Goïi traêng Queâ höông ôi Coù theå naøo laïi queân Thôøi Ba bbb « « ˙ « « « « « « l « _ « _ _ l « ˆ « « « « ˙ j « « « « « j j « ˆ ˆ « « « « « l « « « _ l _ « « _ « « « ˆ « ˆ « =========================l & ˆ j j _ « ˆ « j ˆ « j « ˆ ˆ « « « ˆ j j j « ˆ « « ˆ « j leân saùng toû laøng queâ aám no ñaõ veà öôùc mô bao «««« Möôi buùa lieàm côø bay troáng xöa vang reàn vaãn ñaây Voõ bbb « « « «« « « « l « « « ˆ «l « « « l « « « « « l « «««« « « ˆ ˆ « «ˆ« « « « l _ « « ˆ _« « ˆ ˆ _ _ « « « « « « _ « _ ˙ « « « «« « l _ _ _ _l _ ˆ j « « ˙ _ ˆ «« « « « ˆˆ ˆ « jj « « « ========================= & « ˆ « « « ˆ «« « « _ ˆ jj « « ˆ « « ˆ« ˆ ˆ ˆ ñôøi laø ñaây (Nhaïc ..... « « Lieät Haïnh Laâm. b b b « « « « « « « « »œ »œ « « »œ »œ ˙ « « » »» »»» œ œ « « « »J J « « « « « ˆ & « « _ _ l _ _ _ l _ »» »» « « » =========================l jj« « « « « j ˆ ˆ « « « _« « « « ˆ ˆ _ «ˆ « j j _. k k ˆ « ˆ ˆ l l »» »»» ˆ ˆ j « ˆ ˆ « « ... .... ....) Cho ta veà beân nhau xuoâi doøng soâng Em coù veà ñan nong ñan tình yeâu bbb œ « « « « l « l « « « « « l « « « « l »J « « « « « « « « « « « « « « »» ˆ ˆ « « ˙ « « ˆ ˆ « j j « j j j « ˆ ˆ _ _ « « « ˆ « ˆ ========================= & « ˆ « j j j j ˆ _ ˆ ˆ « ˆ « « « Lam ngöôïc doøng soâng Giaêng Nhaáp vò nhuùt thôm maø thaáy queâ ta chôï Coàn anh mong chieác ñoøn gaùnh cong chieàu nuùi Giaêng & bbb « « « « l « _ « _ l _ _ « « l « ˆ « « « « « « « =========================l ˙ j ˆ ˆ « « « « « « ˆ j j « j _ « ˆ ˆ « « j j « ˆ « « j j ˙ « ˆ « mình Naëng nghóa naëng tình duø ai ñi xa « « «« « œ « « Maøn tre nöùa nguùt ngaøn baøn chaân em qua bb « « « « « « « b « « « « « « « « ˆ « ˆ « « j « « « « »J ˆ « ˆ« j ˆ ˆ « ========================= & « « » j ˆ « »J « « »» »» « « ˆ « « l ˙ l « « « « ˆ » l « œ « « »œ »œ l « »» «ˆ « ˆ j ˆ « « ˆ ˆ coù nguoâi noãi nhôù Gheù beán soâng Duøng aên baùt canh œ « « « « thaáy thöông thaáy nhôù Tieáng haùt ñoâi bôø nöôùc nöôùc non bbb ˙ »J « « « « « œ »J « »»» »» ˆ « « ˆ l « « ˆ « j ˆ « « j =========================l & l j œ ˆ « »J »» »» œ »J »» l « ˙ « maêng ngoài beán soâng traêng thöông laém queâ mình non duø laém gian nan nhaân nghóa maõi coøn
  2. bbb « « « « « « « « « « « l ˆ « « « « _ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « l ˆ « « « « l « « « « «=l « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « _ « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « « ======================== & « j j « _ ˆ « ˆ j Xöa ngheøo quanh naêm ao beøo con caù suùi Ñaát nhieàu vaên nhaân thaùc gheành ñaõ coù loøng bbb « . « « « « « « ˆ « « « « « j « « « « « « « « l _ _ « l ˆ « « l « « « « « « l _ l_ « œ l « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « J j» & ˆ « ˆ _ « ˆ « j ˆ j « j « ˆ ˙ ========================= j « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ »» ˆ « « ˆ « taàm phieân chôï em ñi em buoân chi baùn chi baây giôø (Nhaïc ... daân xuoâi ngöôïc noâng saâu qua gian nan môùi hay tình nghóa. b b b œ œ »œ »œ »œ »œ »»»œ »J »J »» »» » »»»» »»» »»» l j ˆ »» J »J »» »œ »» « »J l œ œ »œ »»»» »œ »œ l œ « œ »»» »» »»» œ »»» =========================l & « »» »» » . .... .. .... ... ... ...) Nay « « Queâ bb « b « « « « ˆ l ˙ « « »»» »»» »» »» l « œ »œ »œ « œ »»» « ˆ « ˆ « =========================l & l ˆ « l « ˙ « ñôøi ñoåi thay xanh laïi luoáng caøy meï em haùt xao ñoäng tieáng hoø bbb « « « « « nˆ « « l « « ˆ « ˆ j « « « « « « « « l « « « « « & « ˆ « ˆ « « l « « « « ˆ ˆ « _ « =========================l « ˆ _ ˆ ˆ « j « j _ « « ˆ « j j ˆ ˆ « « Luùa xanh ñoàng xanh töøng loøng meï möøng nöôùc maét « «« « Ñaõ laém nhaø ngoùi ñoû ñieän ñaõ toû xoùm bbb « « œ ˙ ˆ ˆ j « « J »»» « « »»» l œ « «« « « J « «« « »»» « ˆ ˆ « ˆ « ˆ _ l ˙ »»» œ œ œ »»» »J »J »» »» =========================l & l « j ˆ « l rôi cöïc khi xöa xoùm thoân khoå laém Thanh Chöông »J »J »J « « »» xa roài nguy nga bieát bao tröôøng môùi Thanh Chöông bbb ˙ l œ œ œ « « l ˙ l œ « « « l œ « « « « « l »»» »» »» »» « « » ˆ ˆ « »J j j »J « « _ « « »» _ « « »» « « « « « ========================= & « ˆ ˆ j ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ j ˆ « ôi! Queâ höông meán thöông Cheø xanh moät baùt uoáng roài neân ôi! Queâ höông meán thöông Doøng Lam nhö taám luïa meàm ai « « bbb « l « « « « l œ « « œ « « l « l « = Caàu Duøng ñaõ noái ñoâi bôø tô « ˙ « « « « « j j j j ˆ _ ˆ ˆ « ˆ « « J « « J « « « »»» « ˆ »»» ˆ « « « ˙ ˆ « « ˆ « ” ˙ { « ========================= & « duyeân Thuyeàn veà coù nhôù beán khoâng hôõi thuyeàn. giaêng Ñuùc trong caâu haùt bieát chaêng hôõi ngöôøi vöông Raèng Thanh Chöông ñoù meán thöông nhôù veà. b b b œ . »œ »œ « »»» »» »» l « l ‰ « « « « l « «« « « « œ . »œ »œ « ‰ « « « « ˙ = «« « « » ˙ « ========================= & «« _ « ˙ ˆ« « ˆ « ˆ«ˆ « l »»» »» »» l « l « « _ « l »» ˙ « ˆ« « ˆ ˆ«ˆ « ” Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản