Bài hát thành phố mưa bay - Bằng Giang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
335
lượt xem
134
download

Bài hát thành phố mưa bay - Bằng Giang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thành phố mưa bay - bằng giang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thành phố mưa bay - Bằng Giang (lời bài hát có nốt)

  1. Thaønh phoá möa bay. Baèng Giang #3 « « « 4 Œ Œ œ »œ»»» »» «. « « ˆ « « « « « ˆ l « ˙ « « « =l « ˆ ˆ « « « ====================== & l ˆ « « _ ˆ j « # £ « « « Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay Coâng vieân « « « « ˆ ˆ l « « « « ˆ « « « «. « ˆ « « ˆ « « _ ˆ « « « « ========================= l & j « ˙ « « ˆ l _ ˆ « « « « «. « « « « ˆ= « « « « ˆ « _ ˆ j « « _ˆ « # . « « « « ˆ « «£ « buoàn töôïng ñaù cuõng buoàn Chaân ñi tìm tuoåi hoàng sa maïc œ »»» « « « « « « « « « »»» »»» œ œ = ˆ ˆ « « j «. ˆ « « ˆ « « l « « ˆ «ˆ ========================= l & l « _ j ˆ « ˙ « # « « « « ˆ « l ˙ « naéng Caâu kinh giaùo ñöôøng ngaøy thaùng truùt ñau thöông Coù nhöõng « ˆ « « « « « l « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ =l «. « « « _ j ˆ « « ========================= & ˆ « « « «. ˆ « j ˆ « « « « « « « ˆ « « # £ « « ˆ « « « « chieàu thaønh phoá möa bay Thöông em gaày gioïng haùt ñeâm « « « « « œ. « « _« « ˙ « « ˆ l _ ˆ « ========================= l & « « « «. « « « « « « « ˆ « _ ˆ « « l » j ˆ « « ˆ »» ˆ ˆ « « j = _ˆ « # « « « « £ « thôû chaïnh loøng khôi nieàm nhôù œ. »»» œ »»»œ »»œ »œ »J daøi nghe hôi moâi raêng maút & «. ˆ « ˆ « ˆ l « « « « « « « « ˆ « ========================= l « ˙ « »»» œ œ »»» l »» » » » »œ » » » = » « _ ˆ j « £ # œ. « «£ « « « «£ « « « « l «. ñoû moøn moûi theo ñôïi chôø Cuoäc tình ñoù ñaõ khuaát xa taàm »»» J « « « œ ˆ « ˆ »»» ˆ « « ˆ « « ˆ « « l « ˆ « « « « « « « j « ˆ ========================= l & « ˆ ˆ « _ ˙ « « « _ _= ˆ « « « # « « «£ « « ˆ « « £ « ˆ « « « « «£ « tay tieáng haùt em coøn ñaây tô vöông leä thaém ñaày Hoàn coøn «. ˆ « « « « ˆ j ˆ « « « « l œ. ˆ « »»» j « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « l «. ˆ « ˆ « « _ « ˆ #ˆ «= j « « « ˆ ========================= l & « « « « # « « « ˆ « l « « « say men aùi aân chieàu aáy boùng daùng em coøn ñaây ñaõ khuaát sau trôøi œ œ l «. »»» »»» « « « =l « ˆ & « ========================= ˙ « « ˆ « « « « « _ j ˆ « ˆ ˙ « ˆ « « « # £ « « « maây Em ñi roài thaønh phoá hoâm nay Möa giaêng « « ˆ ˆ l « « « « « « « « «. « ˆ « « ˆ « « _ ˆ « « « ========================= l & j « « ˙ « « « l _ ˆ « « ˆ « «. « « « « « « « ˆ « _ « « «= ˆ ˆ j « ˆ _ˆ « # œ. « « « « ˆ « «£ « ñaày laïnh buoát ñeâm ngaøy Em ñi roài kyû nieäm yeâu coøn »»» j ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « & l «. ˆ « « « ˆ ˆ l «. « _ j ˆ « « « =========================”« ˙ « = ñaáy em ñi maát roài coøn nhôù chaêng tình ñaày

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản