Bài hát thành phố mùa xuân - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
178
lượt xem
52
download

Bài hát thành phố mùa xuân - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thành phố mùa xuân - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thành phố mùa xuân - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Thaønh phoá muøa xuaân. £« _ œ œ » »»»œ »» »» Trònh coâng Sôn 2 Œ «« ˆ ˙ «« « ˆˆ «« « l »»» œ »»»œ »œ _ _ _ œ »»»œ »»œ »»œ »»œ »»» »» » »» »» » 4 ====================== l & l l l = % œ »» J œ »œ »œ »œ »»» »» »» »» l ˙ »»» œ »»» l » »œ »»œ »»œ l l ========================= & » œ. »»» œ»» l »»» œ œ=l »J » »J »» £ Saøi Goøn muøa xuaân coøn thoaùng laù vaøng Saøi Goøn muøa xuaân veà döôùi nhöõng haøng ˙ »»» »J »» œ œ œ »œ « « « » »»» »» « « « « « « « « & l » » j l ˆ ˆ ˆ l « « « « ========================= lj ˙ « l « « « «= « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « bay Coù muøa thu naøo ñang ôû laïi Maët ñöôøng bình œ œ «ˆ œ « œ « « »J caây Coù nhieàu tieáng cöôøi nhö treû laïi Ngaøy voäi vaøng «. « « « « « « « « j « l ˆ ˆ ˆ l j « « « ˙ »»» »J »» »» » « « l »» « »J=l ˆ«« & ˆ « ========================= ˆ j « l ˆ »» « yeân naèm ngoan nhö con suoái Keát hoa vaøng cho loäng laãy leân bình minh thay ñeâm toái Naéng phai töø laâu chieàu vaãn « « ˙ « ‰ « « ˆ œ. »»» »J œ»» l « . « ˆ « « j « « »J ˆ l #ˆ « œ=l « ˆ »» « « « l ========================= & l ˆ j « « « j « « ñôøi Ngoïn gioù rung caønh khi chieàu chöa heát « « « « œ ‰ « œ. « daøi. œ ‰ « œ. »»» « l »»» »»» l « . J œ « ˆ « « l « « « l »»» j j ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ « « l »»» « j ˆ= « j ˆ ========================= l & « j ˆ « naéng Ñöôøng phoá em veà toùc cuøng hoa quyeán luyeán Choài laù khoe # « « « « « « ‰ « ## « œ œ . « l « ˆ » l »»» « »» « « « ˆ l ˙ j « »»» & ˙ « l « « ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « « j « l“l { ˆ j ========================= l « = % maàm cho ñôøi bieát teân Muøa xuaân thay laù muøa ñoâng ### œ ‰ « œ « 1.« « ‰ « 2.« « ‰ Œ & »»» « l « »»» l œ . « l « « ˆ « »»» =========================” ˆ j « j ˆ ˙ « « l « ˆ « «” ˆ{ j « « ˙ « « j = lˆ « Ñeå cho chim hoùt chuyeän tình. Muøa... ...tình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản