Bài hát thêm một tuổi hồng - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
116
lượt xem
26
download

Bài hát thêm một tuổi hồng - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thêm một tuổi hồng - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thêm một tuổi hồng - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Theâm moät tuoåi hoàng. thô : Nguyeãn Thaùi Döông nhaïc : Nguyeãn Vaên Hieân #c « « « ll œ »»» œ œ œ « »»» »»» »J « »» ˆ « « l ˙. j ˆ »»» « « « ˆ= « « « ˆ ====================== l & ˆ « « ˆ « « « Gioït möïc tím laáp laùnh trang vôû traéng Baïn beø # œ œ »œ œ »»» »»» »» »J œ « ˙ ‰ œ œ »»»œ »J »»» »»»˙ ‰ œ œ œ »J »»» »»» »» »»» « l »»» ˆ j « =========================l & »» l »» hôõi naén noùt tay caàm buùt Cho tieáng yeâu thöông vang maõi trong # ˙. »»» « « »»» »»» »J « « « « l œ œ »»»œ œ « « l ˙ . j »»» »» ˆ ˆ =========================l & « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ tim Thôøi möïc tím thaép saùng trong nieàm nhôù Moät ngoïn # œ œ œ œ œ « ˙ »»» »»» »»» »J »» « »»» ‰ œ »œ »»»œ ˙ »J »» »»» ‰ œ « « »» » j ˆ l « =========================l & »» l »J « « »» ˆ « « « ˆ « neán aám aùp theâm tuoåi môùi Caây neán tin yeâu saùng trong loøng # œ. »»» »J »» œ ˙ œ «. »J « ‰ « »œ œ « »» »»» & w »» » »» ˆ =========================l “{ l « j ˆ « nhau Chuùc möøng sinh nhaät Loøng bao yeâu # ˙ œ. »»» œ »»» œ œ l w »» »»» »»» =========================l & l œ ˙ »J »» »» » thöông thôøi möïc tím Chuùc möøng # « « « ‰ « « « « « « « « j ˆ «. « ˆ « « « l « ˆ ˆ ˙ « « « « « « « l w « ˆ ========================= & j { ” « ˆ « ˆ « « ˆ sinh nhaät Loøng bao yeâu thöông tuoåi moäng mô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản