Bài hát Thiên sứ bâng khuâng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
21
download

Bài hát Thiên sứ bâng khuâng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thiên sứ bâng khuâng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Thiên sứ bâng khuâng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Thieân söù baâng khuaâng. % « « « Trònh Cung.Trònh coâng Sôn 2 Œ ‰ œ »J »» l l »»»œ . œ « ˆ « ˆ « »J « « « « ˆ « « « « « « « »» l « ˆ « l « « « « « &4 ====================== l « _ ˙ « l_ _ « = « « « « « « ˆ ˆ « _ « « ˆ « « « ˆ Con chim con chim veà ñaäu beân ngöôøi laø Thieân söù « « « « « l « « « « « ‰ œ « »J « »» l ˙ « « « . « l « « =l « « « ˙ « j « ˆ ˆ ˙ « « « « ========================= & l ˆ j « l ˆ « l ˆ « j ˆ ˆ _ « « ˆ « ñoù laø toâi cuõng chöøng í a aø toâi laïi laø « « « « « « « « « « & ˙ « « « « « l « « « « ˙ lˆ_« « « « « « ˆ « « « l « l « ˆ ˆ _ j ˙ « « « ========================= « l _ « « ‰ =l l_ « « ˆ j « « ˆ « _ « ˆ ˆ j « « ˙ « ˆ « « « « « chim Laø Thieân söù ñoù laø toâi cuõng chöøng Voâ «. « « ˆ « « « « « « « l « « « « ˙ « l « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « l « ˆ ˆ « « ˙ « « « « l « & ˆ « j « ˆ _ « _ « « ˆ « ˆ l « ========================= « ˆ « j l _ « ˆ « ˆ « ˆ « = j « « « « « « « « « tình em thaûi aø baâng khuaâng Toâi laøm chim nhaët ñeå phaàn mai « « « « œ»J « « »» l ˙ »»» « ˆ « « « ˆ « « « « #ˆ « « « « l ˙ « ˆ ˆ j « l « « « ˆ l « ========================= & l « ˙ « l _ « « j « ˆ ˆ ˆ « « j « = « « « « « « « « « « « « « sau ñeå phaàn mai sau Toâi laøm chim nhaët ñeå phaàn mai « « « ‰ « « « « l « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˙ « « ˆ l « « « « « « « ˆ =l « & ˙ « l ˆ « ˆ j ˙ « « l « ˆ ========================= « ˆ l ˆ « « ˆ sau Mai sau Thieân söù veà trôøi Thieân söù veà «. « « « « « « & ˆ « « l ˙ « « « « « l « « ˆ « l _ « _ _ « « l « ========================= l ˆ j ˆ j « ˆ = « « « _ _. j « _ ˆ j « « ˆ « ˆ ˆ « « « « trôøi ôû laïi Coøn toâi ôû laïi beân ngöôøi toâi « « « « « « « « « « « « »» « ˙ « ˆ _ _. « l « œ l ˙ « « « « l « ˆ « « « l « « ˆ ˆ « « ˆ j ˆ ˆ » « « =========================” & »»» ˙ » l »» œ ‰ œ » l »» »J »» = yeâu Coøn toâi ôû laïi beân ngöôøi toâi yeâu. 1999 Con...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản