Bài hát thôi anh hãy về - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
241
lượt xem
99
download

Bài hát thôi anh hãy về - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thôi anh hãy về - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thôi anh hãy về - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Thoâi anh haõy veà. Nguyeãn Ngoïc Thieän 4 «. « ˆ « £ «. « ˆ « 4 « « « “ { _. & «ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ l « « « _ « _ ˆ « « « « ˙ « « « « « « ˆ « « _ ˆ « « « ====================== ˆ ˆ _ « « «=l ˆ «« « «« ˆ « ˆ « « Thoâi anh haõy veà Moái duyeân mình nhaït nhoøa nhö khoùi maây Thoâi anh cöù £ (Em ñaâu coù) ...ngôø Moái duyeân ñaàu töïa nhö chieác laù thu Xoay trong baõo «. £ « « « « « « « « « «. « « œ. « « »» «« » «ˆl »J »»» « « « « « « œ œ ˆ « « « ˆ « & « ˆ « « « « _ ˆ « ˆ ˙ « «_ _ _ ˆ « l « ˆ « « « « « « ˆ « ˆ =========================l « « ˆ ˆ « « « « »» ˆ ˆ ñi Ñeå em laïi moät mình trong xoùt xa Chieàu buoàn qua mau boùng toái vaây quanh muø gioâng ngôõ duyeân mình ñöôïc ñôøi chaép caùnh bay Tình sao chua xoùt nhöùc nhoái trong em töøng ˙ « « 1. « . « ˆ œ . œ »»œ »»œ »»œ »»œ ˙ « . « « œ . œ œ »œ œ œ « « »»» « »J » » » »»» « « « »» »J »»» »» »»» »» & »»» « ˆ ««” » 2. ˆ « « ˆ l »» =========================l » l « «ˆ{ ˆ »» » £ £ khôi Ngoài oâm thöôg nhôù nghe con tim em laïnh giaù Em ñaâu coù... ñeâm ÖØ thoâi anh... ...nheù Ta chia tay nhau töø £ « « « « « . « « « « «£ « « « « « « w « « « « ˆ « « « « ˆ « « l « « ˆ ˆ «. £ « « « «« l « « « « « ˆ l « ˆ ˆ « ll ˆ « « ˆ« «ˆ ˆ ˆ « «« « « « « « ˆ ========================= & « ˆ _. _ _ _ ˆ « ˆ« « _ « « « « «« ˆ « ˆ « « « « « « « « ˆ j ˆ « ñaây Nghe ñeâm ñang thôû daøi tình trao nay xa thaät roài bieát khoâng ngöôøi doøng leä traøo treân maét £ £ « « « « « « ˆ ˆ «. « « « « « « ˆ « « « «. « « « « « « « « « «« « « « ˆ « «« « ˆ « « ˆ £ ˆ « « « ˆ « «« l ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ˆ ========================= & wl « « ˆ l «. « « « « ˆ « l « « _ _« ˆ « « _ ˆ « ˆ «ˆ« ˆ « ˆ « « _« « ˆ « ai Xöa qua bao phoá quen töøng nhòp chaân vui khi coù nhau Ñeå baây giôø coøn böôùc em coâ ñôn laïc «. « « « « « « « l £ « « « « « « ˆ l « «. «« «ˆ «« « & _ « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « « « =========================l . « ˆ « _ ˆ « « ˙ « « « ˆ « _ _ _ « « « ˆ « «« ˆ ˙ « _ ˆ « ˆ « « « ˆ loaøi Thoâi anh haõy veà Cöù yeân loøng roài gioâng toá seõ qua Em mong thaùng «. « £ « « « « « « « ˆ l « «. « « œ. « « « »» «« » «ˆ l ˆ »J »»» œ œ œ œ »œ »» »»» »» » ˆ & « « « ˙ « «_ _ _ ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « « _ ˆ « ˆ « =========================l ˆ ˆ « « « « « » « £ naêm seõ choân vuøi tình ñaàu tieân khoù queân Chôø côn möa ñeán xoùa heát noãi ñautrieàn fi «. « « œ. œ œ œ œ œ w « « »» ˙ « «« » »J »»» »»» »»» »» œ. œ œ. œ œ. œ ˙ »»» »J »»» »J »»» »J »» »» » & »»» ˆ «ˆl « ˆ »» ========================= » l “{ »» »» l { ” £ mieân öø thoâi anh nheù Ta chia tay nhau töø ñaây (huyùt saùo.... ...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản