Bài hát thôi đừng - Bùi Anh Tôn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
7
download

Bài hát thôi đừng - Bùi Anh Tôn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thôi đừng - bùi anh tôn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thôi đừng - Bùi Anh Tôn (lời bài hát có nốt)

  1. Thoâi ñöøng nhaïc : Buøi Anh Toân phoûng thô : Leâ Minh Quoác ## C « « « « « « « « « « « œ « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˙ « ˆ ˆ l l ˆ ˆ ˆ _ « l « . ˆ l « « »»» ====================== l & « « « « «= j j ˆ ˆ « « j j ˆ « « « Em nhö nuï hoàng vöøa nôû AÙo daøi maøu traéng tinh khoâi ## « « « « « (Em) mang nuï cöôøi cuûa meï Luùm ñoàng tieàn thaáy xinh xinh «. « « « « « « « « « « « l « « l « « « « « & ˙ « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ _. ˆ « « j j ˆ « « « « ˙ =========================l « « _ _ _ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « j j « « « « Ai beân goác caây ñöùng ñôïi Nhö laø muoán ñöôïc soùng ## « « ‰ « œ « « « « ˙. Cho ai vieát thô muoán taëng Mong raèng seõ ñöôïc nhôù « « l « « « « œ & « ˙ « j « l »»» « « « « l »»» « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ j j « « ˆ « =========================l ˆ « « « « _ »J ˆ ˆ ˆ « »» j « « « « ˆ ñoâi AÙo traéng nhö maây tröôùc lôùp Tan tröôøng hai buoåi naéng ## « « « « « « «. « « teân AÙo traéng bay bay treân phoá Tan tröôøng em voäi buôùc «. ˙ « « « l « « « _ « l« « l « ˙ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « =========================l & ˆ « ˆ ˆ ˆ _ ˆ j « j « « « « « ˆ j j ˆ ˆ « « « möa Ai ñi theo voøng quanh phoá Em coù lôøi thöa "Thoâi ñöøng..." ## « « chaân Ai ñi theo nhìn boái roái Em coù lôøi thöa "Thoâi ñöøng..." œ. »»» œ ˙ »J »»» »» ˙ »»» œ Œ l œ. »»» »»» « « j ˆ ˙ « « =========================l & w l l Thoâi ñöøng... Thoâi ñöøng.... ## « Œ « « « « « Thoâi ñöøng Thoâi ñöøng « ˙ « « l « « œ « l « « « « « l « œ « « ˆ « « « »»» ˆ ˆ « « « ˆ « « « « j ˆ « ˆ _ « ˆ « « =========================l & jˆ ˆ ˆ »»» ˆ ˙ « « j j « « « Em ñaây coøn beù em ñang ñi hoïc ñaâu daùm tô vöông ## « « Œ œ . « « AÙo em maøu traéng em xin giöõ troïn nhöõng neùt tinh khoâi « « ˙ ˆ « « »»» œ ˙ »J »»» »» ˙ œ Œ l œ. »»» »»» »»» « « j ˆ ˙ « « =========================l & l l Thoâi ñöøng... Thoâi ñöøng... ## « « « « « Thoâi ñöøng Thoâi ñöøng ˆ ˆ ˆ ˆ l œ « « « « l œ « « « « « « « « »»» « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j =========================l & j »»» « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « Bao nhieâu moäng öôùc em ñang gìn giöõ xin anh thoâi Ghi nhôù vaøo ñoù mai ñaây meï maéng xin anh thoâi.... ## 1. « 2. « l« Œ ˆ ” w « ˙ « « ========================= & w l w l w l w =” ñöøng Em... ...ñöøng Thoâi ...ñöøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản