Bài hát thu ca - Phạm Mạnh Cường (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
401
lượt xem
111
download

Bài hát thu ca - Phạm Mạnh Cường (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thu ca - phạm mạnh cường (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thu ca - Phạm Mạnh Cường (lời bài hát có nốt)

  1. Thu Ca. « Phaïm Maïnh Cöông »œ »œ » œ œ »œ »œ »»œ œ »œ »œ « « « « « « « « « « « « « œ ‰ «ˆ ‰ « « « « « « « « « « « « « »»œ « 2 »» » œ »»» »» » » » »» »» » « « « « « « « « « « « « « »J #ˆ j ˆ & 4“ »» » » l » » » ====================== »»œ » » » l « « ˆ ˆ « ˆ l ˆ#ˆ « ˆ « « ˆ l œ « =l ˆˆ «ˆ « «ˆ «ˆ ˆ »» « « ˆ « % « « « « œ »»œ ≈ »J œ « « « « «. « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « l « #ˆ « ˆ ˆ ˆ l ˆ. « ˆ « « « « « « « « « _ _ _ _ ˆ “{ « ˆ « « « ˆ « ˆ « & »» « _ « « « ========================= « « « « « « « « « « = _ ˆ « « ˆ « « ˆ k « Laïnh luøng söông rôi heo may buoàn ngô ngaùc boùng chim bay maây tím giaêng saàu ñoù « « « « « ˆ « « « « ˆ « « « « « « ...uùa buoàn se thaét nhôù thu xöa toâi nhôù em chieàu gioù « «. « « « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ l ˆ. « « ˆ « « l « « ˆ « « « « « ˆ «« »»» ˆ « « « œ . »»»œ « ˆ #ˆ =l « « « « « « «ˆ « ˆ « « «ˆ « « « « ========================= & ˙ « ˆ ˆ l ñaây ngaøy ñi chieàu mang saàu tôùi laøn söông chieàu thu laõ lôi tieáng möa rôi ñeàu treân «. « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ l « « « « « « l « #ˆ « ˆ « =l möa ngöôøi ñi veà ñaâu ngaøn loái maøu hoa chieàu thu uùa phai xoùt xa cho loøng teâ ˙ »»» « « ˆ « «. « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ. « ˆ « « « « « « « « « « _ _ _ « « « « « ========================= & l _ _ « « « « ˆ ˆ « « _ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ loái chieàu veà gieo thöông vôùi nhôù loøng ngöôøi löõ thöù bô vô nghe laù hoa ruïng xaùc « « « « « « « « « « « taùi ngaäp ngöøng söông rôi non xa chieàu thu giaêng löôùi coâ ñôn nghe tieáng möa saàu chöùa « « «. « « « ˆ « « l « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ. « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « ˆ ========================= & ˙ ˆ »» ˆ « « « « ˆ « ˆ l « ˆ « « « « l »œ . »»»œ « ˆ #ˆ =l « « « « « « ˆ xô chieàu thu veà ñaây laïnh leõo maøn söông chieàu rôi haét hiu gioù xa ñöa nheï tieáng « « « « « « « « ˆ œ œ « « « « »»» »» chan maø boùng chieàu phai vì ñaâu môø xoaù tình quen bieát nhau nhaéc chi cho loøng ñôùn ˆ. j «. ˆ. ˆ ˆ. « l « « « œ ˆ »K œ « » » »œ « « « j « « ˆ « « « « l « « « « » » = « « ˆ œ »» Fine ========================= l & »»» »» _ _ _ » » l _ »»»œ »»œ œ « ˙ « ˆ ˆ » »J »» tieâu nhôù ai chieàu thu nhìn bao laù uùa rôi ñaày « « « « « « « « « « « « « ñau ˙ »»» « « « « « « ˆ. « ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ ========================= l & l « ˆ l ˙ « l ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ= « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « loái nheï rung taø aáo laøn moâi cöôøi thaém nhö caùnh hoa « « « « « « « « « « « & « « « l « « _. _ l _ l _ _ _ _ « _ _= « « « « ========================= l ˙ « ˆ ˆ ˆ « « _ « « ˙ « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ˆ % ñaøo caùch xa vì ñaâu duø bao naêm thaùng hoa phai « « « « « « « ˆ « « « « « « œ »œ »œ « « « « « « « l _ « « #ˆ ˆ l ˙ l « « #ˆ ˆ »»» »»» »» l « l « ≈ _ _ _ _ = « ˆ « « « « « ========================= ” &_ « »»» ˆ « « « ˆ « « ˙ « j « « « « «{ ˆ « « _« « « « « « « « « _ « « _ ˆ ˙ « « k « ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ ˆ « « maøu rung chi caønh hoa laù khi taø döông ñaõ khuaát non xa Maøn chieàu thu reo laù...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản