Bài hát thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
276
lượt xem
117
download

Bài hát thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thu hát cho người - vũ đức sao biển (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển (lời bài hát có nốt)

  1. Thu haùt cho ngöôøi. Vuõ Ñöùc Sao Bieån b4 Ó Œ ‰ « « 4 « « l l «. « « «. « « l « ‰ « « l « « « _ _ « _ « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ _ ====================== & « ˆ « « « « « « _. « _ ˙ « « « « ˆ ˆ = Doøng soâng naøo ñöa ngöôøi tình ñi bieàn bieät muøa thu b « « « « « « l « ‰ « « l « . « « . « « l « . ‰ « «=l & « . « _ _. « « « . « « « «« ˙ ˆ ˆ ˆ « « ˙ « « « « « « « « ˆ « ˆ « « «ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ « « ========================= « ˆ j « ˆ « « « ˆ ˆ « naøo cho ngöôøi veà thaêm beán xöa Hoaøng haïc bay bay maõi boû trôøi mô veà ñoài b «. « «. « ˆ œ œ » » . » » « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « l « « « « « j ========================= & ˆ w « Œ »»» »»»» œ l œ œ œ « «=l l « ˙ « »» »»» »J »J ˆ « » » « ˆ « £ « « «£ « sim ta nhôù ngöôøi voâ bôø Ta vaãn chôø em döôùi goác sim giaø b «. « « « « « ˙ ˆ « « l « « « « « l « . ‰ « « l « « « « =l « « ˆ « « ˆ ========================= & « « ˆ « « « «. ˆ « ˆ ˆ ˙ « j j j « « « « ˆ . ˆ _. « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « ˆ j_ « « ˆ « ñoù ñeå haùt daâng ngöôøi moät ñoaù ñaãm töông tö ñeâm nguyeät caàm ta goïi em trong b «. ‰ « « l «. « «. « « l œ »œ » « ˙ « « « ˆ « « « « « « « ˆ «« « ˆ ========================= & ˆ ˆ « Œ »»» »»»» =l « œ »» « _ ˆ « « « j _ ˆ « w l ˙ « £ gioù saùng linh lan hoàn ta khoùc bao giôø Ta vaãn chôø b œ. œ œ « « « « l œ . œ J œ « l « . ‰ « « l « . « « « =l »»» »J »J « « »» »» ˆ ˆ »»» ========================= & J »»»œ »»» « »»» j ˆ « « ˙ « «« «« « « « « « ˆ« ˆ ˆ ˆ « « _. « « j_ ˆ « « « ˆ ˆ « em treân bao la ñoài nöông trong meânh moâng chieàu söông gioù thu vaøng beân ñoài sim traùi b «. « ˙ ‰ « « « «. « « «. ˆ « _l « «. ‰ « « « « « « « « « «_ « _« ˆ « « ˆ « _ « j _ ˆ « « ========================= l & __l ˆ « « _ « « ˆ _ « ˆ w « l ˙ « « ˆ ˆ = chín moät mình ta ngoài haùt tuoåi thô bay Thôøi gian b« « « « « «l « ‰ « « l « « « « « «l « ‰« « l & « . « _ _. « _ _. « « « . « _ _. « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ _ _ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˙ « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ========================= « « ˆ « « «. « « « ˆ ˆ ˙ « «= naøo troâi beành boàng treân phaän ngöôøi bieät ly naøo khoâng muoän phieàn treân daáu moâi muøa vaøng b «. « «. « « « « « & ˆ ˆ « «j ˆ « ˆ« « ˙ « « « « « « l «. ‰ « « l «. «« ˆ « ========================= l l « «. « « « « « «l ˆ ˆ « « « « « ˆ j ˆ « ˆ ˆ « « ˆ w = leân bieâng bieác boùng chieàu rôi nhaïc hoaøi mong ta haùt vì xa ngöôøi b ˙ œ »»»œ »»»»œ »»»œ l »»» »»» w ˙ œ »»»œ »œ »œ « »»» »»» »»» »» « « #œ « »»» w =========================” & l ˙ « ˆ « £ £ l l = Thu haùt cho ngöôøi Thu haùt cho ngöôøi ngöôøi yeâu ôi!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản