Bài hát thu quyến rũ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
276
lượt xem
63
download

Bài hát thu quyến rũ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thu quyến rũ - đoàn chuẩn & từ linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thu quyến rũ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Thu quyeán ruõ. Ñoaøn Chuaån-Töø Linh c Œ « « «. « « « « « l w l œ œ »»»œ œ . « l « œ œ ˙ =l ˆ ˆ « « « « ˆ ˆj »»» »» »»» » »J » ===================== & j j » _ « »» » »» « ˆ ˆ « « « « œ « « «. « « « « « « « « « Anh mong chôø muøa thu Trôøi ñaát kia ngaû maøu xanh lô ˆ « « ˆ l ˆ ˆ ˆ ˙ l « « « « « . « l w =l »»» « « « « « « « « ˆ ˆ j j « « « « ========================= & j « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « _ j ˆ « Ñaøn böôùm kia ñuøa vui treân muoân hoa Beân nhöõng boâng hoàng ñeïp xinh Œ « « «. « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « l w l œ »»œ »»»œ œ . ˆ j « »»» ========================= & »»» « l « œ bœ « =l « »»» »J « »» ˙ « _ ˆ j « « ˆ « j « « « «. Anh mong chôø muøa thu Dìu theá nhaân daàn vaøo choán Thieân Thai « « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « l « « « « l « « « « «. j « ˆ ˆ ˙ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « ========================= l & « ˆ j _ ˆ « j « « ˆ ˆ ˆ « l j _ = ˆ « w « « « « « « « « ˆ « »» Vaø caùnh chim ngaäp ngöøng khoâng muoán bay Muøa thu quyeán ruõ anh roài & ‰ »J œ »»œ œ . œ »»» »» » »»» J œ »»» w l « « « « ˆ œ. ========================= l l « « ˆ « « » ˆ ˆ « »J œ w »» l = « « Maây bay veà ñaây cuoán trôøi möa rôi laøm ruïng laù vaøng « « « « « « ˆ « « «. « « « ˆ « « « « ˆ l «. « j « « « « « l « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « j _ ˆ « « ========================= & ˆ « ˙ « « « « l w=l _ ˆ ˆ « « « j ˆ « j « « « « « « « « « « »» Duyeân ta töø ñaây lôõ laøng Coøn ñaâu nhöõng chieàu deät cung ñaøn yeâu ‰ »J œ »»œ œ . œ »»» »» »»» »J œ w »» l « ˆ ˆ « « œ. ˆ « « ˆ « » « »J œ » l « ========================= l & ˆ »» l w = Thu nay vì ñaâu nhôù nhieàu Thu nay vì ñaâu tieác nhieàu « « « « « « & ˆ ˆ « « «. « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ l «. « « « l « « « « l « j « « ˆ « « « « j ˆ « ˆ ˆ « « ========================= l « _ ˆ « ˙ « « ˆ j _ = « « ˆ j « w « «« Ñeâm ñeâm nhìn caây truùt laù Loøng thaáy roän raøng ngôõ boùng ai veà Œ « « «. « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « l l w l œ »»œ »»»œ œ . « l « œ « « « =l j ˆ « »»» »»» »»» « «˙ ˆ ˆ« « ========================= & « « j _ ˆ « ˆ j « « « « « « « « «. « « « « « « « « « « Anh mong chôø muøa thu Taø aùo xanh naøo veà vôùi giaác mô ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « l « « « « «. « ˆ « j ˆ ˙ « « « « « « ˆ ˆ « « « « =========================” & ˆ « « Œ « l« = j ˆ . « _ ˆ j _ l ˆ « « j « « ˆ ˆ ˙ « Maàu aùo xanh laø maàu anh troùt yeâu Ngöôøi mô khoâng ñeán bao giôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản