Bài hát thương quá Việt Nam - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
507
lượt xem
139
download

Bài hát thương quá Việt Nam - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thương quá việt nam - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thương quá Việt Nam - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Thöông quaù Vieät Nam. % Phaïm Theá Myõ j j « « »J»» »»» »»» « « j ˆ »J »J œ œ »» »» « « « « »» »» J J ˆ ˆ l l « « œ œ œ œ œ l »»» »»» »œ œ « « « « «=l c« « « « j ˆ « ====================== & « j j« j j » ˆ ˆ« ˆ ˆ « «ˆ « « Em nghe gì khoâng hôõi em con chim noù hoùt vang ñaàu heø Em thaáy Hoa cuùc vaøng treân saân anh xinh nhö aùo môùi em ngaøy naøo Hoa naéng Traêng saùng ngôøi treân moâi hoa traêng leân tieáng haùt vui ñeâm giaø Traêng saùng Bao nhieâu ñeøn bao nhieâu hoa bao nhieâu neán thaép leân trong hoàn Yeâu queâ »»» »»» « « ˆ ˆ J »J œ œ »»» » « « œ œ œ « « »J» »»» »»» j ˆ » « œ. œ œ œ « « « « »J »K l J J « « « « »» »» ˆ « « « ˆ j » =========================l & ˆ j « gì khoâng hôõi em con chim noù muùa treân caønh tre Hoùt ñi hoàng treân queâ anh xinh nhö maù thaém em ngaøy xanh Naéng leân ngôøi treân non xa traêng xua boùng toái trong hoàn ta Saùng leân meï yeâu queâ cha yeâu luoân nhöõng maùi tranh laøng xa Thaép tim œ »»» œ œ œ »J »J »» « « « œ œ »J »J œ œ »» »» »» »» » œ. œ »J »K »» « « « »J »»» j « j »» l ˆ ˆ ˆ « j « »» =========================l & chim hoùt ñi chim hoùt cho maët trôøi hoàng queâ ta Hoùt ñi ñi naéng leân ñi naéng leân hoàng nuï cöôøi queâ em Naéng leân traêng saùng leân traêng saùng cho ngöôøi tìm veà beân nhau Saùng leân leân thaép tim leân thaép cho tình ngöôøi daäy trong ta Thaép tim œ »»» »J »J »» œ œ œ »» œ. œ »J »K « « « œ œ « « « »J »»» « « « « »» » »» »» l ˆ ˆ ˆ »» j j j « « « =========================l l & ˆ ˆ j j « « chim hoùt ñi chim hoùt cho loøng haän thuø troâi xa... Chim treân ñi naéng leân ñi naéng leân hoàng ruoäng maï xanh theâm Hoa tim traêng saùng leân traêng saùng cho tình ngöôøi nôû ñeâm saâu Traêng hai leân thaép tim leân thaép cho haän thuø nguû trong ta Yeâu thöông « « œ œ œ « »J» »»» »»» œ »J »J »»œ »J »J » » « « œ œ »œ »œ « « « « « » » & « j j ˆ » « »» =========================l ˆ « « « ˆ « « l » » » » ˆ ˆ « ˆ ˆ j j j j« « « ñoàng chim treân non chim tung caùnh xoùa tan söông muø Chim trong ngöôøi hoa yeâu thöông hoa thôm ngaùt theá gian ñeâm buoàn Hoa treân % mieàn traêng anh em traêng ñem boùng maùt cho muoân ngöôøi Traêng thanh U ngöôøi yeâu thöông ta yeâu luoân nhöõng thuù hoang röøng giaø Yeâu keû « « « « « « « j « j œ œ œ « « « ˆ « »J »»» »» »»» »J »K »J »J « « ˆ ˆ œ. œ l œ œ « ˆ « « »» »» »» »» ˆ « « « ========================= & ˆ « j « « j j ˆ ˆ ” « « hoàn chim trong tim oâi thöông quaù tieáng chim Vieät Nam. (Hoa cuùc...) ñoài hoa treân moâi oâi thöông quaù caùnh hoa Vieät Nam (Traêng saùng...) bình traêng yeân vui oâi thöông quaù aùnh traêng Vieät Nam (Bao nhieâu...) thuø nhö yeâu ta oâi thöông quaù traùi tim Vieät Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản