Bài hát tiến quân ca - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
955
lượt xem
113
download

Bài hát tiến quân ca - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiến quân ca - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiến quân ca - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Tieán quaân ca. % nhaïc & lôøi : Vaên Cao bb 4 Ó 4 ‰. « « « « « « “{ œ ˙ k j j »»» »»» ˆ ˆ ˆ « « « œ œ œ ˙ »J J »»» »» »»» l »»» œ œ »J J »» »»» = ====================== l & Ñoaøn quaân Vieät Nam ñi chung loøng cöùu quoác Böôùc chaân (Ñoaøn quaân Vieät) Nam ñi sao vaøng phaát phôùi Daét gioáng « « bb « « ˆ « œ »»» « « « « j ˆ l «. j j « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˙ « œ œ œ œ œ œ œ »J »J l »»» »» »» =========================l & »»» »»» »J »J »» »» j « doàn vang treân ñöôøng gaäp gheành xa Côø in maùu chieán thaéng mang hoàn noøi queâ höông qua nôi laàm than Cuøng chung söùc phaán ñaáu xaây ñôøi ˙. b b »»» œ œ »J J »» »»» œ »»» œ »»» =========================l & l œ »»» « « ˆ ˆ l ˙. « « j j « « »»» œ œ »J »J »» »» nöôùc Suùng ngoaøi xa chen khuùc quaân haønh ca Ñöôøng vinh môùi Ñöùng ñeàu leân goâng xích ta ñaäp tan Töø bao œ. » b b œ œ »» »»» »»» œ »J »» ˙ »»» œ. »»» œ»» l œ « « « œ l »J »»» « « « »J ˆ ˆ ˆ »» j « « « ========================= & l quang xaây xaùc quaân thuø Thaéng gian lao cuøng nhau laäp chieán laâu ta nuoát caêm hôøn Quyeát hy sinh ñôøi ta töôi thaém bb ˙ . œ œ »J »J »» œ œ œ. »»» »»» »»» œ »J »» ˙ »»» œ. »»» œ »J »»» »» =========================l & l l »» khu Vì nhaân daân chieán ñaáu khoâng ngöøng Tieán mau hôn Vì nhaân daân chieán ñaáu khoâng ngöøng Tieán mau ˙ »»» ˙ »»» & bb œ »»» œ »»» « « ˙ « ˙ »»» =========================l l l œ »»» œ »»» % ra sa tröôøng Tieán leân! Cuøng tieán ra sa tröôøng Tieán leân! Cuøng tieán bb ˙ »»» œ œ œ « œ ˙ œ »J »J »J »» »» » « »» »» »»» ˙ »»» ‰. « « « « « « ” w ” 1. 2. » ˆ l» » j « ========================= & l kj j ˆ ˆ ˆ { « « « leân Nöôùc non Vieät Nam ta vöõng beàn Ñoaøn quaân Vieät... leân Nöôùc non Vieät Nam ta vöõng... ...beàn.
Đồng bộ tài khoản