Bài hát tiến về sài gòn - Lưu Hữu Phước (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
319
lượt xem
77
download

Bài hát tiến về sài gòn - Lưu Hữu Phước (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiến về sài gòn - lưu hữu phước (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiến về sài gòn - Lưu Hữu Phước (lời bài hát có nốt)

  1. Tieán veà Saøi Goøn. % Löu höõu Phöôùc b2 « 4 «ˆ « « « « «. j « l « « « ˆ « « « « «. « j. « « « j «= ˆ ˆ k « « « _ ˆ « j. ˆ l ˆ « k « ˆ k « ˆ « ====================== l & ˆ k « Nôi thaønh ñoâ trong aùnh ñieän quang tieáng naác ngheïn Ta veà queâ khi aùnh bình minh ñang heù raïng b « « ‰ l œ « l œ. œ œ. »K »J »J »K »J »K œ l œ. œ œ œ Bao ngaøy qua tang toùc khoå ñaâu ñaõ bieán thaønh « « ˆ _ »»» « ˆ « »J »» »» »» K »»» »» »» »» »» & « ˆ =========================l j « caâu cöôøi Khu nhaø tranh naêm caùnh ngoaïi oâ reân xieát ñeâm chaân trôøi Ta veà queâ khi luõ ngoaïi xaâm haáp hoái tôi b « « ‰ l « « « «. « « «. caêm hôøn Caêm hôn daâng tranh ñaáu suïc soâi daân phoá xuoáng « « ˆ ˆ « « j « « ˆ _ « « « « « l « j. k l ˆ ˆ « « j « ˆ ˆ « k =========================l & « ˆ « ˆ « k j « j. « « « ˆ ˆ « « « ˆ k « ngaøy Queâ nhaø ta ñaâu ñôùn laàm than sao boùp ngheït bôøi Treân ñöôøng queâ nghe tieáng Meï ta ñang khaéc khoaûi b « « ‰ l « « œ. œ œ. « »K »J « l œ . œ »œ œ œ l ñöôøng Bom reàn vang vang khaáp thaønh ñoâ tieáng suùng dieät « « ˆ _ « ˆ « ˆ « »J »» »» »» ˆ k « »J »K »» »»» J »» »» »»» & « ˆ j « « l ========================= tim ngöôøi Saøi Goøn ôi Ta ñaõ veà ñaây ta ñaõ veà mong chôø Naøo vöôït leân mau böôùc ñoaøn quaân giaûi phoùng thaønh œ »»» œ »»» œ «. quaân thuø Ñoàng baøo ôi Giaûi phoùng veà ñaây tung caùnh töï b ˙ »»» œ »»» œ ‰ l œ. »J »» =========================l & l l »J »» »K «j »» ˆ « »K œ»» ñaây Löôùt qua naéng möa Suùng bom nhòp chaân ñoâ Ñöùng leân phoá phöôøng Ñaùnh tan giaëc ngoaïi « « ‰ j « _. « l «. do Tieán leân gieát giaëc Xieùt theâm chaët voøng b ˙ »»» œ »»» œ »»» « ˆ « « j ˆ « ˆ « « « k « ˆ « « l l « ========================= & l « ˆ k j ˆ « ñi Queâ höông keâu goïi tieán leân dieät quaân xaâm ñöùng leân ngoaïi thaønh tieán leân ñöôøng no b « « « l «. «. « œ » vaây Tieán voâ Saøi Goøn ñaùnh tan taønh giaëc œ ‰ »J œ »»» »J œ « « « ˆ « »» j k ˆ ˆ « « « ˆ « =========================l & “{ »» l »» « « j. k ˆ ˆ « « Myõ Tieán veà Saøi Goøn ta queùt saïch giaëc aám Nöôùc nhaø coøn chôø traän cuoái laø traän « « « « l « Myõ b « ˙ « « ˆ « «. « l «. j ˆ « « ˆ « «. « « « 1.,3.,5. =========================l & l « _ j « k _ _ ˆ ˆ «« « ˆ « ˆ ˆ j k « « thuø höôùng veà ñoàng baèng ta tieán veà thaønh % 6. naøy tieán veà ñoàng baèng giaûi... b ˙ »»» « « ˙ »»» « « « ˙ » ˆ « « ll « ˆ « « l »» 2.,4. ========================= & { ” ˆ « l ˆ « ” ñoâ ...phoùng thaønh ñoâ ...phoùng thaønh ñoâ!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản