Bài hát tiếng còi trong sương đêm - Lê Trực (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
244
lượt xem
86
download

Bài hát tiếng còi trong sương đêm - Lê Trực (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng còi trong sương đêm - lê trực (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng còi trong sương đêm - Lê Trực (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng coøi trong söông ñeâm. % Leâ Tröïc # c œ »œ »œ »œ »»» »» »» »» w œ #œ »œ œ »œ »œ œ »œ œ œ »œ »œ »»» »» »» »»» » »» »»» »» »»» »» » »»» ====================== l & » ll l l » = £ # w ˙ œ »œ »œ »œ w »»» » » » » »»» »» »» œ »» »» œ »œ »»»œ »»» »» »» œ »œ »œ _ »œ »œ _ _ _ œ #œ »œ »» » »» »» » l »» » »» » l ========================= l & l l = £ w œ œ » »œ » »»» »»» » » œ » U # _ _ _ œ _ »œ w » » » »»» »»» »» »œ »» ˙ _ »œ _ »œ w »» =========================l & l l l £ l # ‰ « « « « « « « « « « « lw ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j j j j j « j ˆ « « « « _ ˆ « « œ œ œ œ « œ œ l ========================= & “{ j ˆ « »J »J »J »J « »J »J l « »» »» »» »» ˆ »» » j « » j ˆ « Beán nöôùc gioù reùt ñoø thöa khaùch sang Lau xanh ven soâng môø rung boùng Keå luùc vaéng boùng ngöôøi chinh chieán xöa Ñaõ caém giöõa gioù muøa thu thoåi # w œ »J œ œ œ « œ œ w »J »»œ »J »J »J « »J »J l »» »» »» ˆ »» »» œ « « « l »» =========================l & j « l »»» « #ˆ «= ˆ « ˆ « « « traêng Ñeâm nay khoâng gian chìm trong giaù baêng Con ñoø sang ñöa Ñeâm nay ñoâng sang maø tin vaãn chöa Ñöa ñoø veà... # 1. « « « « « « « « ˙ ˙ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « » l « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ l »» j j j j j j j j « « « « « « « « »»» = 2. & w ” w ========================= l { ngang ...xöa Maø ñoaøn huøng binh aâm thaàm xoâng löôùt trong # « « « « « « « « « & w j « « « j j « j « l « « « « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j « « j « ˙ « ========================= l « l «. ˆ « « ˙ « « « #ˆ = « söông Hoài coøi coøn vang nhö hoøa laãn theo ngöôøi laùi ñoø # Œ « « « « l w « ˆ _ « « « « ˆ ˆ « « « « « l « « _ #ˆ «= ˆ ˆ « « ˆ & w l ˆ « j j « « « « ˆ « « ========================= l« j j ru Tieáng coøi trong söông ñeâm Tieáng coøi trong söông
  2. # « « « « « «£ « « « œ »œ »œ »œ w & « ˆ ˆ ˆ « « « _ « « »»» « « « « « « l « « j ˆ « j « « « ˆ « « j j ˆ ˆ « « ========================= l ˆ ˆ ˆ »» »»» »» l = « £ ñeâm theo gioù ñöa oâi buoàn nghe vi vu oaùn than # œ « œ £ & »»» « »J œ « ˆ »» »»» j « « l « œ œ œ « l « « ˆ « « « « l ˆ « « J »J »»» »»» »» ========================= ˆ « ˆ « « « « « ˆ « «_ « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ « = ˆ « « ˆ Thoâi toaùn quaân ñi roài thoâi toaùn quaân ñi roài Hô hoø hô # « œ œ bœ nœ « « « & ˆ« »»» »»» »»» »»» « l w « ˆ « ========================= l « Œ œ l w l « ˙ « »»» l ˙ Œ = »»» ˆ « £ hô hô hô ñi roài Con ôi loøng # ˙ . #œ »»œ »œ £ »»» » »» ˙ « « « « « « « « « œ. œ » »J »»» » l »»» « « l « « « « « #ˆ ˆ l w l « »» =l « «ˆ « « « ˆ ˆ _ « « « « ˆ ˆ ========================= & ˆ« ˆ « « « ˙ « »» £ « Meï uû eâ thöông cho choàng maáy daëm sôn kheâ Khi ra # ˙. »»» »œ »œ ˙ œ œ ˙ « . « ˙ . »» »» »»» »»» »» » l »»» « « « l « »œ »œ ˙ « «= ========================= l & l ˆ « j ˆ « « »» »» l »»» « « ˆ ˆ « « ñi coù höùa thu nay veà maø hoâm nay laù thu ñaõ rôi # « « œ œ « œ « « « »J « « « ˆ ˙ « « « ˙ « #ˆ « l « »»» »»» l »»» ========================= l & _ « ˆ »» ˆ ˆ l w l « œ »œ »»»»œ= j « j « « j « »»» »» »»»œ ˙ « « ˙ « £ traøn roài muøa ñoâng sang qua luoân moøn moûi troâng ñau buoàn Hoø hôù # w ˙ »»» œ œ »»»œ »»»œ l w œ »»» « »»» »»» ========================= l & l l « _ « «= « ˆ « « « » « ˆ « j j ˆ ˆ « « £ hôù hô hô hôù Tieáng coøi trong söông # £ « « « « « « « « « « « « « « « œ »œ œ œ » »» « « _ #ˆ « l « « « « « ˆ ˆ l _ « « »»» »» »»» =l ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « j j « « « « « jj « « » & w l ˆ « ˆ « j « « ========================= « j « ˆ « ˆ « £ ñeâm Tieáng coøi trong söông ñeâm theo gioù ñöa oâi buoàn nghe vi vu oaùn # w œ « œ œ « l « œ œ œ « l « « «£ « « « « l « »J »» « l »»» j ˆ »» » ˆ « « « »J »J »»» « ˆ »» »» ========================= & « ˆ « « « « « _ «= ˆ «««« « « « «ˆ«ˆ « « ˆ ˆ« ˆˆ % than Thoâi khoùc chi ñau loøng con cöù an giaác noàng Hô hoø hô # « « œ œœœ w ˙ œ »œ œ œ »»» » & « »œ »»»œ bœ nœ « l w ˆ »» »»» »»» « « ˆ « ========================= « »»» »»» »»»» »»» l l ˙ « l »» »» »»»» = »»» ” £ £ £ hô hô hô beân loøng Hô hô hô Hoø hô...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản