Bài hát tiếng hát với cung đàn - Văn Phụng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
141
lượt xem
36
download

Bài hát tiếng hát với cung đàn - Văn Phụng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng hát với cung đàn - văn phụng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng hát với cung đàn - Văn Phụng (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng haùt vôùi cung ñaøn. £ Vaên Phuïng #c « « « « « « œ ˙ « « l « « « « « « l « « »J »»» = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» « « « « « « ====================== l & ll w j ˆ « ˆ « Ñeâm £ aùnh traêng eâm ñeàm trong saùng any khi # ˙ Œ œ w œ œ œ « « l « « « « « Œ « »»» »»» l »»» »»» »»» « « « « « « =========================l & l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « j j l«˙ « « ˆ « £ Ngaân vang tieáng tô gieo saàu nhôù chan hoaø Xa # « œ « « « « « « « « « « « « « « « ‰ « « « & w l ˆ »»» « ˆ ˆ ˆ lˆ ˆ ˆ ˙ l « « « « « « « « j j =========================l l « ˙ « « « ˆ ˆ ˆ « j j j _ _ #_ « « « xa Boùng ñoâi chim nheï xoùa traêng ngaø Buoàn nhìn ñoâi # « « « « « ˆ « « #ˆ l « « ˆ « « ˆ « « j « « j « « « ˆ « « ˆ « j j ˆ « « œ »»» =========================l & j j œ œ « « lw J J « « »»» »»» ˆ ˆ j j « « ˆ « chim nhôù ngöôøi nhôù ngöôøi tình mô boùng daùng vaãn xa môø # « ‰ « « « « « « ˙ « « « l l ˆ. « « « « « l ˆ. j j j « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « _ « « « l & « « « « « ========================= ˆ j ˆ ˆ ˆ « j « j j j « ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ j j j _ « ˆ « ˆ ˆ « « j « j « Chim ôi chôø ta nhôø ñöa tin sang beán bôø Soâng vaéng neân # « « « « « ‰ œ œ œ l œ. « « « « ˆ l «. « « « « « l & w l « J J J »»» »»» »»» »»» « « ˆ ˆ « ˆ « « j j j ˆ ˆ « « « « j j ========================= ˙ « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « £ thô Em ôi anh mong chôø Xuaân sang khoâng höõng hôø tình duyeân anh # « Œ « « « « « « « « œ ˙ & w l˙ « « ll w « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ J l « « ˆ « « l « « »»» »»» =========================l ˆ « ˆ « j mô £ Khi aùnh traêng eâm ñeàm trong saùng Anh mô # ˙ Œ œ w œ œ œ « « « « « « »»» « Œ « »»» »»» l »»» »»» « « l « « « « =========================l & l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « j j l«˙ « ˆ « « £ Beân em kheõ rung cung ñaøn yeâu mô maøng Say # « œ « « « « « « « « « ˆ ‰ « « « & w « « « ˆ « ˆ ˆ ˙ l ˆ »»» ˆ « « l ˆ « « « « « j j « « =========================l « l « « ˙ « « « ˆ ˆ ˆ « _ _ #_ j j j « « « söa tieáng em ngaân hoaø tieáng tô vaøng Tình duyeân ñoâi # « « œ œ « « lw & ˆ« « « « « « #ˆ l « œ « ˆ « « ˆ « « « »»» j « jj « « « « ˆ « « ˆ « ˆ J J « « »»» »»» ˆ ˆ ========================= « j ˆ j j j j « « « Œ Œ l« ˙ « ” ta seõ hoaø seõ hoaø nhö muoân tieáng haùt vôùi cung ñaøn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản