Bài hát tiếng sét nơi vườn hoang - Quốc Hùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
15
download

Bài hát tiếng sét nơi vườn hoang - Quốc Hùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng sét nơi vườn hoang - quốc hùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng sét nơi vườn hoang - Quốc Hùng (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng seùt nôi vöôøn hoang Quoác Huøng 4 « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « & 4 _ _ « « « . « l « « « « « . « l _ _ _ _ _ _ _= ====================== l __ jj« j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « _ « « « « « j jˆ ˆ « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « jj j j « « « « « « « « j jj j jj ˆ « Tìm veà dó vaõng luùc xöa ta beân nhau Böôùc chaân ta lang thang trong vöôøn « Ó l _ _ « « «. « « « « « « l « « « « « « j « « « « «. ========================= l & _ «= « « « _ ˙ « « _ ˆ ˆ ˆ « j j « _ « « ˆ j « j ˆ « « « ˆ « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j ˆ « hoang Giôø thì ñaõ bieát traùi tim ñang coâ ñôn Soáng « « « « «. J œ= »»» « « « « « « « l « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « j j j j ˆ j ˆ « « « « j « « _ _ w l « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ========================= l & _ _ _ _ _ _ _ « vui nôi phöông xa ta ñöôïc gì Tìm veà nôi ñaây öôùc « « « « « « « « « « « « « « « #ˆ « « « Ó & j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « l « « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « j « ========================= l l « ˙ « = mô ta beân £ ñau nhau Goïi thaàm teân em trong nieàm « « « « «. œ « « « « « »J l « « « « « « « œ œ œ œ « « » » « « « « « j j ˆ ˆ « « « ˆ »» j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « ========================= l & j ˆ ˆ j « « l ˆ ˆ »»» »» »» »»» = « « £ Giôø coøn trong mô boùng ai ñang bô vô caønh hoàng ñaõ heùo uùa phai w « « œ œ »»œ . « « »J »J » j j ˆ ˆ »» »» »J l œ « « « « œ »J « « « « & ll « « »» ========================= l »» ˆ ˆ ˆ ˙ j j j « « « « = Ngöôøi tình ñi maõi nôi ñaây toâi moät mình « « œ œ œ. « ˙ Ó « « J »J »»» « »» « « œ œ œ. œ J « « « J »J » J »»œ « « « « ˆ ˆ »»» »» jj « « j ˆ l » « l ˆ ˆ »»» »» »» j j « « ========================= l & »»» l » ˆ « « « = j « « « ˆ ˆ ˙ « j j tìm veà dó vaõng moäng mô Ngöôøi laø côn gioù khi xöa toâi chuyeän troø « « œ œ œ. « ‰ œ œ œ œ « œ œ »J »J »J »J « »J »J « « »J »J »»» j j ˆ ˆ »» »» « « ˆ l w « j « ========================= l & l »» »» »» »» ˆ »» »» = j « Ngöôøi laø nhung nhôù dòu eâm Nghe trong dó vaõng ngaøn tieáng ru œ »»» « « « « « « j j ˆ ˆ ˙ « « « ‰ œ œ œ œ « œ œ »J »J »J »J « »J »J »» »» »» »» ˆ »» »» j « ˙ » Ó = ========================= l & l l »» xa vôøi Nghe nhö coù tieáng ngöôøi khoùc than ‰ œ »J œ œ « œ œ œ « « « »J »»œ »J »J « »J »J »» « »» j » l » ˆ « « l ‰ œ œ œ œ œ « « lw = »» »» ˆ »» » « j« ˙ « ˆ « »J »J »J »J »J « « »» »» »» »» »» ˆ ˆ j « « j ========================= & j ” Keâu than tieác nuoái laøm traùi tim ñau buoàn Coù tieáng seùt traùi ngang nôi vöôøn hoang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản